پروژه آمار بررسی میزان علاقه دختران و پسران به تحصیل


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی میزان علاقه دختران و پسران به تحصیل

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 فهرست مطالب

عنوان  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
====================
مقدمه: 5
بيان مسئله و ضرورت تحقيق: 5
روشهاي اجرا: جمع‌آوري داده‌ها 6
ارزيابي مشكلات: 7
-توصيف نمودارهاي به دست آمده از سئوال يك: 7
ـ توصيف نمودارهاي بدست آمده از سئوال دو: 7
نتيجه‌گيري: 8
ـ توصيف نمودارهاي بدست آمده از سئوال سه: 8
نتيجه‌گيري: 8
ـ توصيف نمودارهاي بدست آمده از سئوال چهار: 8
نتيجه‌گيري: 8
ـ توصيف نمودارهاي به دست آمده از سئوال پنج: 8
ـ توصيف نمودارهاي بدست آمده از سئوال شش: 9
نتيجه‌گيري: 9
ـ توصيف نمودارهاي بدست آمده از سئوال هفت: 9
نتيجه‌گيري: 9
ـ توصيف نمودارهاي به دست آمده از سئوال هشت: 9
نتيجه‌گيري: 9
ـ توصيف نمودارهاي به دست آمده از سئوال نه: 10
ـ توصيف نموداريها به دست آمده از سئوال ده: 10
نتيجه‌گيري: 10
جداول فراواني و نمودارهاي مربوط به سوال يك : 10
1-انگيزه شما از تحصيل چيست ؟ 10
جدول فراواني جوابهاي پسران 11
جدول فراواني جوابهاي دختران 11
رسم نمودارهاي چند برفراواني:( هر نمودار مربوط به يك سوال مي باشد) 11
جوابهاي پسران 11
جوابهاي دختران 11
2- آيا تحصيل كردن ارزش محسوب مي شود ؟       الف) بله       ب) خير 12
جدول فراواني جوابهاي پسران 12
جدول فراواني جوابهاي دختران 12
جدول فراواني جوابهاي پسران 13
جدول فراواني جوابهاي دختران 13
جدول فراواني و نمودارهاي مربوط به سوال 4: 14
4- آيا رفتن به دانشگاه هدف محسوب مي شود ؟    الف) بله  ب) خير 14
جدول فراواني جوابهاي پسران 14
جدول فراواني جوابهاي دختران 14
جداول فراواني و نمودارهاي مربوط به سوال 5 : 15
5- ميانگين نمرات شما در كداميك از بازه هاي زير قراردارد ؟ 15
جدول فراواني جوابهاي پسران 15
جدول فراواني جوابهاي دختران 15
جداول فراواني و نمودارهاي مربوط به سوال شش 6 : 16
6) به نظر شما آيا ادامه تحصيل براي بدست آوردن شغل ضروري است؟ الف) بله ب) خير 16
جدول فراواني جوابهاي پسران 16
جدول فراواني جوابهاي دختران 16
جدول فراواني جوابهاي پسران 17
جدول فراواني جوابهاي دختران 17
جداول فراواني و نمودارهاي سوال هشت 8 : 18
جدول فراواني جوابهاي پسران 18
جدول فراواني جوابهاي دختران 18
جدول فراواني نمودارهاي سوال 9: 19
جدول فراواني جوابهاي پسران 19
جدول فراواني جوابهاي دختران 19
جدول فراواني و نمودارهاي سوال ده 10 : 20
جدول فراواني جوابهاي پسران 20
جدول فراواني جوابهاي دختران 21

مقدمه:
تعليم و تربيت آدمي كاري پرارج و در عين حال وقت گير است و نتايج قطعي و نهايي آن نسبتاً دير آشكار مي‌شود و آدميت انسان به چگونگي تربيتش بستگي دارد. موفقيت و به هدف رسيدن براي هر انساني بهترين و مهمترين مسئله اي است كه در زندگي وي حادث مي شود و پيشرفت او نيز بستگي به تلاش و كوشش وي دارد. اگر در شرايط مناسب پرورش يابد به خيل نيكان مي‌پيوندد و اگر تربيت وي مورد غفلت واقع شود چه بسا كه از حد حيوان نيز فروتر رود.
مفهوم كلي آموزش و پرورش فراهم نمودن زمينه‌ها و عوامل مناسب و مساعد براي به فعاليت رساندن و شكوفا نمودن همة استعدادهاي بالقوة انسان و حركت تكاملي او بسوي هدف مطلوب بوسيله برنامه سنجيده و حساب شده است. و در اين زمينه جنسيت افراد (دختر يا پسر بودن) هيچ تفاوتي ندارد. چرا كه در پهنة خلقت خداوند زن و مرد را يكسان آفريده و هيچ‌كس بر هيچ‌كس برتر نيست مگر به تقوي از نظر استعداد نيز دختران و پسران در يك سطح خلق شده‌اند و تفاوت ميان آنها از نظر پيشرفت‌هاي گوناگون علمي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ... بر اساس تلاش و كوشش‌هاي هر دسته مي‌باشد.
بر اين اساس دانستن آماري از توانايي‌ها و استعدادهاي دختران و پسران و اينكه در هر جامعه‌اي گرايش دختران به چه دروس و يا علومي بيشتر و توانايي و استعداد آنها در چه زمينه‌اي بيشتر است و يا پسران بيشتر علاقه‌مند به چه كارها و تخصص‌هايي هستند مي‌تواند كمك بسيار زيادي براي توسعه و رشد جامعه دارد و مدرسه و نظام آموزش و پرورش براي نيل به مقصد بزرگ يكي از وسايل به شمار مي‌رود.
 

جدول فراواني جوابهاي پسران

فراواني*مجذور ميانگين

مجذور ميانگين

ميانگين

فراواني

سوال يك

7/2

23/0

12

جواب الف

8/0

1/0

8

جواب ب

2/0

04/0

5

جواب ج

 

 

 

25

جمع

 
بيان مسئله و ضرورت تحقيق:
ما در كشوري به سر مي‌بريم كه براي نيل به استقلال و پيشرفت همه جانبه در زمينه‌هاي فردي و اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي به شخصيت‌هاي رشد يافته و دلهاي بيدار و مغزهاي انديشمند و دستهاي ماهر و توانا نيازمند است. و اين جز از طريق دانستن آمارهاي دقيق و در دست داشتن ميزان علاقه دختران و پسران جوان به دروس و مطالعه و تحصيل مي‌باشد. از اين جهت بر آن شديم كه موضوع تحقيق خود را ميزان علاقه دختران و پسران جوان به تحصيل انتخاب كرده و پروژه را با بيان فرض علاقه دختران به تحصيل بيشتر از پسران مي‌باشد مورد بررسي قرار دهيم.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink