پروژه درسی آمار بررسی ساختار اجتماعی دزفول


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه درسی آمار بررسی ساختار اجتماعی دزفول

HyperLink
قیمت: 45000 ریال - چهار هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 فهرست مطالب 

بررسي ساختار اجتماعي مناطق حاشيه نشين شهردزفول 3
چكيده 3
فصل اول 4
مقدمه وبیان مسئله وموضوع 4
مقدمه 4
طرح مسأله و بیان موضوع 6
Source: UN. Habitat. Org. 2005 6
اهداف پژوهش 8
سؤالات تحقيق 8
فصل  دوم 9
ادبیات موضوع ودیدگاههای نظری 10
تعريف مفاهيم 10
نسبت جنسی 12
نظريه كاركردگرايي ساختي مرتون درباره كژكاركرد (ساخت اجتماعي و بي‌هنجاري) 13
نظريه تحليل پول در نظام مبادلات اقتصادي: جرج زيمل: 13
درباره شهرستان دزفول 14
فصل سوم 16
روش شناسی پژوهش 16
روش پژوهش 16
طراحي پرسشنامه حاشیه نشینی 17
جامعه آماري و نمونه‌گيري 17
فصل چهارم 17
یافته های پژوهشی 17
آزمون آماري تحليل اطلاعات 18
یافته های پژوهش: (داده های توصیفی) 18
رگرسیون چندمتغیره 21
در نمودار تحلیل مسیر زیر جهت و شدت اثرگذاری متغیر مستقل(سواد سرپرست خانوار در منطقه حاشیه نشین ایلام) بر متغیرهای وابسته بروشنی ترسیم شده است: 21
* اعداد درون پرانتز سطح همبستگی متغیرها در آزمون Eta می باشد. 21
سواد پسران خانوار282/0 21
فصل پنجم 23
نتيجه‌گيري و ارائه پیشنهادات 23
منابع و مآخذ 24
ضمائم 26
جدول شماره 1: نرخ شهرنشيني برحسب مناطق جهان در حال توسعه 26
جدول 2: سهم مهاجرت در رشد شهرنشيني جهان در 95-1970 26
جدول3: جمعيت شهرنشينان تا سال 2015 26
جدول 4: رشد شهرنشيني ايران، استان خوزستان، شهر دزفول طي روند 25 ساله % 27
جدول5: تراكم و جمعيت شهرنشيني در مناطق مورد مطالعه و منتخب، 1382 27
جدول 6: توزيع شاخص‌هاي توسعه انساني شهري- روستايي ايران و شهر دزفول؛ 1383 27
جدول 7: داده های توصیفی خانوار حاشیه نشینان دزفول 28
جدول 8 : داده های توصیفی مهاجرت و شاخصهای منطقه ای- شهری 28
جدول9: در صد خطای نسبی هزینه و درآمد سالانه خانوار شهری- روستایی دزفول 28
جدول10: شاخصهای معماری شهری 28
جدول 11:شاخص های خدمات شهری 28
جدول 12: نتایج آزمون Eta و رگرسیون چندمتغیره متغیر مستقل سواد سرپرستان خانوار 29
ضمیمه: 1. نمودار علت اصلی مهاجرت به تفکیک مناطق حاشیه نشین شهر ایلام 32
2. نمودار رگرسیونی اثر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته: 33


حاشيه‌نشيني از پيامدهاي توسعه ناهمسو و بدريخت در نظام شهرنشيني است. بيش از 50 درصد از جمعيت جهان در شهرها سكونت دارند، فضا‌هايي منطقه‌اي كه بستري گسترده از ساختارهاي خرد و كلان ارتباطي، تعارضات اجتماعي و خشونت‌هاي سازمان يافته را ترسيم مي‌نمايد. بسياري از مسائل اجتماعي-اقتصادي و سياسي در كشورهاي در حال توسعه ناشي از رشد و گسترش بدریخت نظامها و فضاهای شهرنشيني بوده است.(Homer-Dixon, 1995) در روند توسعه شهرنشيني به ويژه بعد از انقلاب صنعتي و قرن نوزدهم با دگرگوني ساختار اجتماعي-اقتصادي سنتي، توزيع نابرابر منابع و تسهيلات در فضاي منطقه‌اي توسعه يافته است که و با وضع مناسبات نوين اجتماعي، زمينه‌ساز شكل‌گيري ساختار از ريخت افتاده اي از توسعه بوده‌ايم. در اين ساخت به نقل از چارلز آبرامز« محدوده‌هاي فاقد يا تقليل يافته ای از تسهيلات و خدمات شهري به وجود آمد‌ند كه حاشيه‌نشينان بوده و در چرخه شهرنشيني  دروازه‌بانان اجتماعي (social gate Keepers)  ناميده‌ شدند. (زاهدي، 1382:25)زماني كه ساختار كلان در توزيع سرمايه با ايجاد نابرابري برخي از فضاهاي منطقه‌اي مثل روستاها و شهرهاي كوچك را محروم مي‌نمايد، به خلق پاره‌اي از نظامهاي وابسته ، حاشيه‌اي ، عقب‌مانده ، سكونتگاه‌هاي غيرقانوني و مهاجر Marginal-Illegal دامن مي‌زند. (حاشيه‌نشيني 2، شيخاوندي، 1382، 122-121) ساكنيني كه با پذيرش يا رد اهداف ساختار كلان شهري از راه مناسبات غيرتعريف شده و وسايل غيرقانوني درصدد كسب امتيازات محروم شده‌اند.(ر.ك: نظريه مرتون، مناسبات اهداف- وسيله) اين توزيع مناسبات و تسهيلات اثرات اقتصادي، اجتماعي و جنايي خواهد داشت. رشد جرائم در جامعه سير فزاينده‌اي به خود گرفته وبا توجه به جوان بودن جمعيت، ميزان بيكاري، مشكل مسكن و ازدواج اين روند رو به گسترش است. روشن است كه معضل بيكاري بيشتر گريبان مناطق پرجمعيت و فاقد رشد اقتصادي را مي‌گيرد كه در اين ميان روستاها به دليل ميزان زاد و ولد بالاتر  و امكان اشتغال‌زايي كمتر در بخش كشاورزي بيشتر مهاجرفرست هستند. بخش اعظم مهاجران روستايي وشهرهاي كوچك براي سكونت ناگزير از انتخاب مناطق ارزان و فاقد امكانات رفاهي هستند كه اين شرايط در مناطق حاشيه‌نشين و فقيرنشين متمركز است با اين مقدمه ارائه تعريفي از حاشيه‌نشيني ضروري است. حاشيه‌نشيني، نوعي از سكونت است كه در آن افراد در مناطق مجاور شهر اقامت دارند واز حداقل امكانات وخدمات بي‌بهره‌اند البته بايد گفت قيد مجاور شهر در مواردي نقض مي‌شود به اين دليل كه شهركهاي اقماري در نواحي مجاور شهر باعث مي‌شود حاشيه‌نشين‌ها بين نواحي شهري جاي گيرند به اين ترتيب آنچه مي‌ماند فقدان برخورداري از حداقل امكانات و خدمات شهري براي ساكنان اين مناطق است اين امر باعث مي‌شود برخي مناطق درون محدودة جغرافيايي شهر جزئي از حاشيه‌نشين‌ها تلقي شود شايد چنين گفته‌اي در نظر اول نادرست و در تضاد با تعريف فوق قرار گيرد اما اگر خدمات و امكانات شهري را چيزي وراي جنبه‌هاي مادي (آب ، برق، جاده و ...) بدانيم صحت اين ادعا روشن مي‌شود. براساس مقدمه فوق مي‌توان گفت:‌ حاشيه‌نشيني عمر چنداني ندارد. در واقع ديرزماني از آن ايام نمي‌گذرد كه فقرا و اغنياء در منازلي چسبيده به هم سكونت داشتند و صرف زندگي در يك محله نشانه‌اي از ثروت ، پايگاه اجتماعي وساير شاخص‌هاي برتري فرد نسبت به سايرين نبود آنچه حاشيه‌نشيني را به صورت يك مشكل اجتماعي شديد درآورد،  اصلاحات ارضي ، اصلاحات ناشي از هراس امريكا از انقلابات دهقاني بود كه بسياري از كشورهاي جهان سوم را فراگرفته بود مطابق اين نظريه با اجراي اصلاحات ارضي چند هدف تأمين مي‌شد اولاً از ميزان تجمع نيروهاي بالقوه انقلابي و در مناطق روستايي كاسته مي‌شد و بدين‌گونه خطر اعتراض و شورش رعاياي فاقد زمين از بين مي‌رفت در عين حال اين نكته نيز اهميت داشت كه چهره حكومت دست‌نشانده تا حدي بزك شود واشكال شديد و خشن بهره‌كشي منافي اين امر بود با توجه به اينكه ديرزماني بود شيوه توليد ارباب و رعيتي به عنوان يك شيوه غيرانساني در جوامع غربي محكوم شده بودلزوم اجراي چنين اصلاحات هدايت شده‌اي آشكارتر مي‌شود ( اشرف 75: 1362). در اين پژوهش به ترسيم و بيان  تحليلي اين ساختارها و اثرات آن در مناطق حاشيه‌اي و پيرامونی شهر دزفول پرداخته مي‌شود.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink