پروژه آمار بررسی جمعیت روستا


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی جمعیت روستا

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 فهرست

جمع آوری داده ها : 6
تجزیه و تحلیل داده ها : 8
افراد اصلی روستا : 8
مرد : 8
جدول فراوانی 8
نمودار میله ای : 10
نمودار مستطیلی: 10
نمودار چند بر فراوانی : 11
نمودار جعبه ای : 11
نمودار ساقه و برگ : 12
زن : 12
جدول فراوانی : 12
نمودار میله ای : 14
نمودار چند بر فراوانی : 15
نمودار دایره ای : 15
نمودار جعبه ای : 15
نمودار ساقه و درخت : 16
افراد مهاجر : 16
مرد : 16
جدول فراوانی 16
نمودار میله ای : 18
نمودار مستطیلی : 18
نمودار دایره ای : 19
نمودار جعبه ای : 19
نمودار ساقه و برگ: 20
زن : 20
جدول فراوانی 20
نمودار میله ای: 23
نمودار مستطیلی : 23
نمودار چند بر فراوانی : 24
نمودار جعبه ای : 24
نمودار ساقه و برگ : 25
کل افراد جامعه ی ******* : 25
مرد: 25
جدول فراوانی 25
نمودار میله ای : 27
نمودار مستطیلی : 27
نمودار چند بر فراوانی : 28
نمودار دایره ای : 28
نمودار جعبه ای : 28
نمودار ساقه و برگ : 29
زن : 29
جدول فراوانی 29
نمودار میله ای : 31
نمودار مستطیلی : 31
نمودار چند بر فراوانی : 32
نمودار دایره ای : 32
نمودار جعبه ای : 32
نمودار ساقه و برگ : 33
ارزیابی مشکلات : 33
نتایج : 34
افراد اصلی روستا : 34
افراد مهاجر : 34
کل افراد روستای ******* : 35

مقدمه
هدف از این پروژه ، بررسی جمعیت روستای ******* می باشد .
بیش تر مردم دوست دارند از جمعیت روستا یا شهرشان مطّلع شوند و به بررسی آن بپردازند زیرا جمعیت نقش سازنده ای را در رشد و توسعه فرهنگ ، اقتصاد و ... دارد .
من می خواهم در این پروژه آمار و داده ها را به صورتی مناسب دسته بندی کنم و برای گیرایی بهتر در نمودارهای مختلف به نمایش بگذارم .
ابتدا داده های افراد اصلی روستا و افرادی که مهاجرت کرده اند ، به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهم و سپس به صورت کلی به بررسی آن ها می پردازم .
افراد اصلی روستا : افرادی که از قبل ساکن روستا بوده اند .
افراد مهاجرت کننده : افرادی که ساکن ******* شده اند ، مانند : افغانی ها ، کردها و افرادی که از روستاهای همجوار به ******* آمده اند و ساکن شده اند .
در این پروژه من سن افراد جامعه را در جدول های فراوانی ای که طول دسته ی آن 5 سال است دسته بندی کرده ام .
جمع آوری داده ها :
من این داده ها را با مراجعه به مراکز آمارگیری و بهداشت جمع آوری کرده ام و دسته بندی نموده ام .
اگر داده های من تمام افراد جامعه ی بلغان باشد :
a (کوچکترین داده) = افراد کمتر از یک سال (صفر)
b (بزرکترین داده) = افراد بزرگتر از 85 سال (90)
R = دامنه تغییرات 
n = تعداد دسته = 18
l = طول دسته  = 5 
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink