دانلود پروژه درس آمار نمره درس ریاضی چهار کلاس پایه اول


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

دانلود پروژه درس آمار نمره درس ریاضی چهار کلاس پایه اول

HyperLink
قیمت: 45000 ریال - چهار هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 فهرست مطالب :

عنوان :                                                                                صفحه :
هدف ها ی  اصلي آمار عبارتند از: 3
الف) انجام استنباط درباره جامعه از طريق تجزيه و تحليل اطلاعات موجود در داده هاي نمونه اي. 3
روش‌های آماری 4
میانگین 6
واریانس 6
: انحراف معیار 7
: چارک سوم : 10
نمودار جعبه ای 10
نمودار میله ای 11
نمودار مستطیلی 12
نمودار دایره ای 12
نمودار چند بر فراوانی 13
جدول فاصله دسته ها فراوانی مطلق  fi نشانه دسته Xi فراوانی نسبی درصد فراوانی نسبی فراوانی تجمعی 13
نمودار سا قه و برگ 15
جدول فراوانی 16
مد : داده ای که بیشترین فراوانی را دارد :‌  6 و 13 که فراوانی آن  4  است . 17
اطلاعات آماری 19
نمودارها 21
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink