برنامه سیستم فروشگاه سخت افزار کامپیوتر آنلاین با استفاده از VB و سی شارپ و دارای داکیومنت و مستندات و توضیحات و نمودار DFD


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>

برنامه سیستم فروشگاه سخت افزار کامپیوتر آنلاین با استفاده از VB و سی شارپ و دارای داکیومنت و مستندات و توضیحات و نمودار DFD

HyperLink
قیمت: 155000 ریال - پانزده هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی

 فروشگاه اینترنتی سخت افزار


مقدمه

در اين بخش به بررسی کلی سيستم پرداخته شده و توضيح مختصری از کارهای انجام شده می آید تا خواننده محترم با مطالعه اين بخش يک ديد کلی نسبت به پروژه و کارهای انجام شده پیدا کند.

به دليل اينکه قبلا سيستمی وجود نداشته که انرا مکانیزه نماییم و قرار است این سیستم انجام شود (با توجه با مشورت با استاد محترم) در فاز اول به جای بررسی و تحلیل سیستم موجود ، به بررسی سيستم های مشابهی که در دنيا وجود دارد پرداخته ايم .

در ادامه چشم انداز پروژه ، طرح کلی سیستم ،  نمودار جریان مستندات  و Context Diagram و نهایتا دیکشنری داده ها بحث شده است.

در توضیح نمودارهای DFD پردازش های * دار  تشريح شده اند. 

در ادمه آن یک روش برای کدگذاری برای موجودیتها و در انتها پیشنهاد روش پیاده سازی مناسب و امکان سنجی زمانی آورده شده است .

خلاصه فعاليت های فوق که در اين پروژه انجام شده است به شرح زير می باشد :

بررسی سيستم های مشابه

رسم نمودار جريان مستندات

رسم  Context Diagram  و متعاقب آن رسم DFD منطقی سیستم

تشريح پردازش های * دار

تشريح جريان های داده اصلی

تعيين يک روش کد گذاری برای موجوديت ها

پيشنهاد يکی از روش های پياده سازی


تقدیم نامه:


چکیده

در این نوشتار ، به بررسی و تحلیل سیستماتیک یکی از نرم افزارهای آنلاین با عنوان سیستم فروشگاه اینترنتی پرداخته شده است. 

هدف از تحلیل این سیستم نرم افزاری ، یافتن راه حلهای مناسب برای پیاده سازی می باشد. یافتن راه حل مناسب نیاز به بررسی دارد. برای بررسی بایستی از یکی از روشهای تحلیل مناسب استفاده نمود.

در فصل اول چشم انداز پروژه مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل دوم شرح کلی سیستم بیان داده شده است.

در فصل سوم نمودارهای DFD مورد بررسی قرار گرفته اند.

در فصل چهارم دیکشنری داده مورد بررسی قرار گرفته است.فهرست مطالب

عنوان......................................................................صفحه

مقدمه 3

تقدیم نامه: 4

چکیده 5

فصل اول :  چشم انداز پروژه و صورت مساله 11

Vision چیست؟ 12

موضوع پروژه 12

اهداف پروژه 13

انجام پروژه چه سودی دارد 13

ذینفعان پروژه 13

سابقه انجام پروژه های مشابه 14

فعالیتهای علمی 14

فعالیتهای تجاری 14

فعالیتهای عمومی 15

معایب پروژه های گذشته 15

زبان برنامه نویسی 16

پایگاه داده 16

سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 16

سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 16

فصل دوم : شرح کلی سیستم 18

جزييات پياده سازی : 19

– نيازهای نرمال : 20

– نيازهای مورد انتظار : 21

– نيازهای ايده آل : 21

نمودار جريان مستندات برای فروشگاه اينترنتی : 22

فصل سوم : نمودارهای DFD 24

مقدمه : 25

Cntext Diagram  برای فروشگاه اینترنتی 26

Context Diagram برای فروشگاه اینترنتی 27

DFD سطح اول برای فروشگاه اينترنتی - خريد کاربر از فروشگاه 28

DFD سطح اول برای فروشگاه اينترنتی - خريد کاربر از فروشگاه 29

DFD سطح اول برای فروشگاه اينترنتی - تصفيه حساب با فروشگاه 30

DFD سطح اول برای فروشگاه اينترنتی - امکانات کاربر 31

DFD سطح اول برای فروشگاه اينترنتی - امکانات مدير 32

DFD سطح دوم برای نمايش فرم جستجو به کاربر ( 1) 33

DFD سطح دوم برای امن سازی اطلاعات کالای درخواستی ( 2 ) 34

DFD سطح دوم برای نمايش اطلاعات کالا و بررسی درخواست خريد ( 4 ) 35

DFD سطح دوم برای محاسبه مبلغ ( 5 ) 36

DFD سطح دوم برای ثبت تاييديه واريز پول به بانک و تاييد بهاء پرداخت شده ( 6 ) 37

DFD سطح دوم برای تهيه سفارش خريد ( 7 ) 38

DFD سطح دوم برای آماده سازی و ارسال ( 9 ) 39

DFD سطح دوم برای ارسال فاکتور ( 11 ) 40

DFD سطح دوم برای تخصيص بهاء کالا به فروشنده ها ( 12 ) 41

DFD سطح دوم برای به روزآوری ليست کالاها ( 13 ) 42

DFD سطح دوم برای نمايش فرم به کاربر ( 14 ) 43

DFD سطح دوم برای امن سازی اطلاعات مربوط به درخواست ( 15 ) 44

DFD سطح دوم برای نمايش فرم به مدير ( 17 ) 45

DFD سطح دوم برای امن سازی اطلاعات مربوط برای ورود به سايت ( 18 ) 46

DFD سطح دوم برای بررسی نوع درخواست و انجام آن ( 16 ) 47

DFD سطح سوم برای ثبت نامه در سيستم وارسال برای مديران ( 6-16) 48

DFDسطح سوم برای دريافت پاسخ نامه ها از مدير سايت ( 7-16) 49

فصل چهارم  : دیکشنری داده ها 50

دیکشنری داده 51

در این فصل دیکشنری داده ها  مورد بررسی قرار می گیرند. 51

نام جدول : کاربران 51

نام جدول : نوع کاربران 52

نام جدول : کالا 53

نام جدول : فروش 54

نام جدول : فایل 55

نام جدول : واریز فاکتور 56

نام جدول : شماره حساب 57

نام جدول : گروه خبر 58

نام جدول : خبر 59

نام جدول : منو 60

نام جدول : ورود به سیستم 61

فصل پنجم  : کد SQL جهت تولید جدولها 62

نمودار ER مربوط به ارتباط جداول پایگاه داده SQL Server فروشگاه آنلاین 63

بخش اول ساختار تفکیکی جداول 64

بخش دوم ساختار تفکیکی جداول 65

کد های SQL جهت ایجاد جدول tblAccNumbers 66

کد های SQL جهت ایجاد جدول tblFiles 66

کد های SQL جهت ایجاد جدول tblGoods 66

کد های SQL جهت ایجاد جدول tblLogs 67

کد های SQL جهت ایجاد جدول tblMenu 67

کد های SQL جهت ایجاد جدول tblNews 67

کد های SQL جهت ایجاد جدول tblNewsGroups 68

کد های SQL جهت ایجاد جدول tblSells 68

کد های SQL جهت ایجاد جدول tblUsers 69

کد های SQL جهت ایجاد جدول tblUserTypes 69

کد های SQL جهت ایجاد جدول tblUserTypes 69

فصل ششم  : Source Code های پروژه 71

کد های مربوط به صفحه Default.aspx 72

کد های مربوط به صفحه AddAccNumbers.aspx 74

کد های مربوط به صفحه AddGoods.aspx 75

کد های مربوط به صفحه AddGoodsGroup.aspx 79

کد های مربوط به صفحه AddNews.aspx 81

کد های مربوط به صفحه AddNewsGroups.aspx 83

کد های مربوط به صفحه ChangePassword.aspx 84

کد های مربوط به صفحه ContactUs.aspx 85

کد های مربوط به صفحه EditNews.aspx 86

کد های مربوط به صفحه EditPagesContents.aspx 88

کد های مربوط به صفحه EditProfile.aspx 90

کد های مربوط به صفحه ElameVariz.aspx 92

کد های مربوط به صفحه FactorReged.aspx 94

کد های مربوط به صفحه ForgetPassword.aspx 95

کد های مربوط به صفحه MasterPage.master 97

کد های مربوط به صفحه Mogaueseh.aspx 100

کد های مربوط به صفحه NewsDetail.aspx 102

کد های مربوط به صفحه Orders.aspx 103

کد های مربوط به صفحه PorForooshtarinha.aspx 105

کد های مربوط به صفحه PurchaseHelp.aspx 106

کد های مربوط به صفحه Register.aspx 107

کد های مربوط به صفحه Search.aspx 109

کد های مربوط به صفحه SelectToEditNews.aspx 110

کد های مربوط به صفحه Takhfif.aspx 111

کد های مربوط به صفحه Variziha.aspx 112

کد های مربوط به صفحه ViewBasket.aspx 113

کد های مربوط به صفحه ViewGoodsGroups.aspx 115

کد های مربوط به صفحه ViewProducts.aspx 116

کد های مربوط به صفحه ViewSales.aspx 120

کد های مربوط به صفحه ViewVotes.aspx 122

فصل هفتم  : جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات 123

جمع بندی 124

نتیجه گیری 126

پیشنهادات 127

منابع 128

کتابها 128

وب سایتها 128


فصل اول :  چشم انداز پروژه و صورت مساله


در این فصل ابتدا تعریفی از Vision ارائه می دهیم و سپس به بررسی مواردی می پردازیم که باید در چشم انداز پروژه یا همان Vision باید مورد بررسی قرار گیرند.

Vision چیست؟

Vision یا چشم انداز پروژه در حقیقت یک سری مستندات اولیه پروژه است که شامل بررسی موارد ذیل می باشد:

1- موضوع  پروژه

2- اهداف پروژه

3- انجام پروژه چه سودی دارد

4- ویژگیهای پروژه

5- ذینفعان پروژه چه کسانی هستند

6- سابقه انجام پروژه های مشابه

7- معایب پروژه های گذشته

8- زبان برنامه نویسی

9- پایگاه داده

10- سیستم عامل مورد استفاده

11-  روش تحلیل

12 - نرم افزارهای مورد نیاز برای تحلیل و پیاده سازی

موضوع پروژه

موضوع پروژه جاری پیاده سازی یک وب سایت با عنوان سیستم اینترنتی فروشگاه  می باشد.


اهداف پروژه

هدف از پیاده سازی ، سیستمی است که با آن بتوان عملیات خرید اینترنتی کالا ، ثبت نام ، ورود به سیستم را با سطوح دسترسی مختلف انجام داد.

در پیاده سازی این پروژه اهداف تجاری مد نظر نمی باشد. بلکه فقط اهداف آموزشی زیر مد نظر می باشد: (البته ممکن است از این سیستم در مقاصد تجاری نیز استفاده شود)

1- آشنایی با برنامه های آنلاین و تحت وب

2- آشنایی با تحلیل این گونه برنامه ها

3- آشنایی با روش پیاده سازی این گونه نرم افزارها

4- آموزش برنامه نویسی سیستمهای تحت وب

5- آموزش نحوه استفاده از ابزارهای برنامه نویسی برای پیاده سازی این گونه سیستمها

6- آموزش نحوه ارتباط بین پایگاه داده و صفحات وب در این گونه سیستمها

7- آشنایی با روش برنامه نویسی تجاری 

انجام پروژه چه سودی دارد

هزینه دوره های آموزشی خارج از دانشگاه برای دانشجو حذف می شود

انجام این پروژه از نظر کارآموزی و آموزش نحوه انجام یک پروژه تجاری برای کسانی که به نحوی با پروژه سررکار دارند بسیار مفید است

Component هایی که در این پروژه تولید می شوند اکثرا در پروژه های آینده و یا پروژه های مشابه نیز قابل استفاده اند و این مساله خود باعث صرفه جویی در زمان اجرای پروژه های دیگر خواهد شد


ذینفعان پروژه

تحلیل گر

o کسی است که عملیات تحلیل سیستم را انجام می دهد و با سیستم به خوبی آشنایی دارد.

برنامه نویس

o کسی است که عملیات پیاده سازی و برنامه نویسی را با استفاده از مستندات تولید شده توسط تحلیلگر ، انجام می دهد.

افراد تحت تعلیم دوره

o افراد تحت تعلیم دوره معمولا دانشجویانی هستند که در این دوره آموزشی شرکت نموده اند.

مشتریان 

o مشتریان کسانی هستند که در آینده این نرم افزار را خریداری می نمایند و به نحوی از این برنامه استفاده می نمایند.

سابقه انجام پروژه های مشابه

نسخه های بسیار متنوعی از برنامه فروش اینترنتی کالا در سرتاسر دنیا به زبانهای مختلف (چه از لحاظ برنامه نویسی و چه از لحاظ زبان ملی) پیاده سازی شده اند که زمینه فعالیت آنها به شرح ذیل می باشد:

فعالیتهای علمی

a. دانشگاهی

b. پژوهشی

c. آموزشی

فعالیتهای تجاری

d. خرید

e. فروش

f. بازاریابی

فعالیتهای عمومی

g. درج خلاصه اخبار 

h. انتشار تازه ترین خبرها

i.

معایب پروژه های گذشته

در بررسی به عمل آمده از وب سایتهایی که در نتایج 5 صفحه اول گوگل بدست آمد ایرادهای زیر مشاهده شد که بیشتر این ایرادات در وب سایتها معمولا مشترک می باشند:

عدم وجود امکان جستجوی عادی در وب سایت برای کاربران میهمان

وجود اشکال در جستجو با حروف فارسی در هنگام تایپ (مثلا با حرف ی و گ بیشتر مشکل دارند و نتایج مختلفی ارائه می شود و گاهی اوقات نتیجه مطلوبی از جستجو حاصل نمی شود)

فرم ثبت نام بزرگ 

استفاده از کنترلهای Server Side ( که این مساله باعث ریفرشهای متوالی و بیجا می شود و در محلهایی که دارای اینترنتی با سرعت پائین هستند مشکل ساز است)

اکثر سایتها برای موتورهای جستجو بهینه سازی نشده اند. (این مساله بیشتر در زمانی به چشم می خورد که اطلاعاتی که در یک وب سایت وجود دارد در موتور جستجو ثبت نشده و به علت ایرادات مهندسی موتورهای جستجو هیچگاه هم ثبت نخواهند شد)

گرافیک بسیار سنگین و سرعت Load بسیار پائین صفحات (این مساله باعث می شود در هنگام باز شدن صفحات کاربران به راحتی از مشاهده و ادامه کار صرف نظر نمایند)

استفاده بیش از حد از فایلهای بصری غیر استاندارد (به عنوان مثال استفاده از فایلهای SWF که نیاز به نصب برنامه Flash Player دارد و یا اپلتهای Java که در نسخه های جدید نیاز به Virtual Machine جاوا برای اجرای این اپلتها دارند)

عدم پشتیبانی از مروگرهای مختلف (معمولا سیستمهای فروشگاه اینترنتی برای نمایش در Internet Explorer طراحی شده اند و در سایر مرورگرها به علت عدم استفاده از تکنولوژی مناسب به درستی نمایش داده نمی شوند و یا با اشکالاتی نمایش داده می شوند)

عدم وجود دسته بندی کالاها در برخی وب سایتها 

البته ایرادات فنی بیشماری در وب سایتها موجود می باشد که به علت طولانی شدن بحث از ارائه آنها خودداری می شود.

زبان برنامه نویسی

زبان برنامه نویسی Base پروژه VB.NET می باشد که به همراه ابزار ASP.NET برای تولید صفحات Dynamic استفاده خواهد شد. ابزار ASP.NET و VB.NET هر دو در مجموعه Visual Studio موجود و قابل نصب می باشند.

 

 

برنامه سیستم فروشگاه سخت افزار کامپیوتر آنلاین با استفاده از VB


 برنامه سیستم فروشگاه سخت افزار کامپیوترآنلاین با استفاده ازVB و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی.این برنامه کاملا متن باز Open بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

برنامه سیستم فروشگاه سخت افزار کامپیوتر آنلاین با استفاده از VB
 
عنوان رویه ها،جداول طراحی شده و ویو ها در برنامه سیستم فروشگاه سخت افزار کامپیوتر آنلاین با استفاده از VB
sp_alterdiagram
sp_creatediagram
sp_dropdiagram
sp_helpdiagramdefinition
sp_helpdiagrams
sp_renamediagram
sp_upgraddiagrams
sysdiagrams
tblAccNumbers
tblFiles
tblGoods
tblGoodsRates
tblLogs
tblMenu
tblNews
tblNewsGroups
tblPageContents
tblSells
tblTakhfifAdm
tblUsers
tblUserTypes
tblVarizeFactor
xtbGoodsForCmb
xtblGoodsInfo
xtblGoodsVotesView
xtblSalesRates

امکانات سایت
صفحه Default.aspx
صفحه AddAccNumbers.aspx
صفحه AddGoods.aspx
صفحه AddGoodsGroup.aspx
صفحه AddNews.aspx
صفحه AddNewsGroups.aspx
صفحه ChangePassword.aspx
صفحه ContactUs.aspx
صفحه EditNews.aspx
صفحه EditPagesContents.aspx
صفحه EditProfile.aspx
صفحه ElameVariz.aspx
صفحه FactorReged.aspx
صفحه ForgetPassword.aspx
صفحه MasterPage.master
صفحه Mogaueseh.aspx
صفحه NewsDetail.aspx
صفحه Orders.aspx
صفحه PorForooshtarinha.aspx
صفحه PurchaseHelp.aspx
صفحه Register.aspx
صفحه Search.aspx
صفحه SelectToEditNews.aspx
صفحه Takhfif.aspx
صفحه Variziha.aspx
صفحه ViewBasket.aspx
صفحه ViewGoodsGroups.aspx
صفحه ViewProducts.aspx
صفحه ViewSales.aspx
صفحه ViewVotes.aspx

پروژه دارای پشتیبانی می باشد.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>
HyperLink