پروژه درس آمار مربوط به قد دانش آموزان


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه درس آمار مربوط به قد دانش آموزان

HyperLink
قیمت: 25000 ریال - دو هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 كلاس اول 3

كليدي داده ها 3
جدول حدود و جمع تجمعی Fi Xi  و . . . 5
نمودار ساقه و برگ كلاس اول 5
كلاس دوم 6
جدول حدود و جمع تجمعی Fi Xi  و . . . 7
نمودار ساقه و برگ كلاس دوم 8
جدول حدود و جمع تجمعی Fi Xi  و . . . 9
نمودار ساقه و برگ كلاس سوم 10

كلاس اول

كليدي داده ها

167-148-148-163-163-170-173-167-163-152-150-150-170-162

157-168-155-147-160-172-160-170-165-165-170-147

170 169-163-165-166-164-164-168-162-160-164-165-168

172-168-163-157-173-162-160-167-165-162-169-165

163-168-168-155-168-161-165-167-160-165-162-170

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink