پروژه درس آمار تعداد افراد مراجعه کننده به کافینت در یک هفته


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه درس آمار تعداد افراد مراجعه کننده به کافینت در یک هفته

HyperLink
قیمت: 20000 ریال - دو هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 موضوع: تعداد افرادي كه در طي يك هفته با كافي نت مراجعه مي كنند.فهرست مطالب
هدف 2
جدول روزهای هفته و تعداد مراجعه کنندگان 2
محاسبه درصد مركزي فراواني تجمعي درصد فراواني نسبي فراواني نسبي فراواني مطلق «مركز رسته ها» «رسته ها» 3
«نمودار مستطيلي» 4
«نمودار چند بر فراواني» 4
«واريانس» 5
«ضريب تغييرات» 5

 
هدف
هدف ما از اين پروژه اندازه گيري و مقايسه ي افرادي كه در طي روزهاي مختلف هفته به كافي نت مراجعه مي كنند. ما در اين پروژه به جامعه و نمونه نياز چنداني نداريم و 
داده هاي ما از طريق اطلاعات از پيش تعيين شده آماده گرديده است. بديت ترتيب كه كارت هايي كه در كافي نت وجود دارد تعداد مراجعه كنندگان به كافي نت را در طي روزهاي هفته مشخص مي كند.
موضوع مورد مطالعه ي ما(متغير تصادفي) به صورت كمي گسسته مي باشد كه نتايج حاصل از پروژه را در نمودارها تصف تحليل كرده ايم.
جدول روزهای هفته و تعداد مراجعه کنندگان
پنجشنبه         چهارشنبه          سه شنبه            دوشنبه          يكشنبه             شنبه روزهاي هفته
  15                 13                    12                 11                  9                     12 تعداد مراجعه كنندگان
 11                 17                     9                  13                 12                      20
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink