دانلود پروژه مالی حسابداری


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

دانلود پروژه مالی حسابداری

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

تعداد صفحه: 117

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چارت سازمانی 6
ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها 10
شرح سیستم سازمان فرهنگی 26
وظایف ذیحساب 26
مستندات قانونی 27
تغییر نظام طبقه بندی درآمدها 28
تعاریف 29
طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای 31
طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری 32
مبنای نیمه تعهدی 37
مبنای تعهدی تعدیل شده 39
حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی 40
مسیر بودجه 41
اصلاح بودجه 42
درخواست وجه 44
سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی 47
سرفصلها  وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی 50
بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید 53
ذیحسابی و اداره کل امور مالی 54
سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای 57
کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای 60
بستن حسابها در پایان سال 68
سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع ... 79
کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع 80
سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه ...  83
مدیریت حوزه ریاست 86
مدیریت امور برنامه و بودجه 86
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی 87
گروه نوسازی و تحول اداری 88
مدیریت امور اداری 90
مدیریت امور پشتیبانی و رفاه 91
کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای 94
بستن حسابها در پایان دوره مالی 100
توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران 106
توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور 106
دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار 106
مانده وجوه مصرف نشده 109
انواع تضمین برای معاملات دولتی 109
انواع ضمانتنامه های معتبر 111
قوانین 111
تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه 111
مراحل بودجه 112
اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای 113
انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی 114
تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت 116
 
تغییر نظام طبقه بندی درآمدها 
در اجرای ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور و با توجه به اصلاح و تغییر نظام طبقه بندی و شفاف سازی درآمدها و هزینه های قانون بودجه سال 81 کل کشور سرفصل حسابها و ثبت عملیات حسابداری درآمدهای عمومی، واگذاربی دارائیهای سرمایه ای، واگذاری دارائیهای مالی و درآمدهای اختصاصی، گروه حسابهای مستقل اعتبارات هزینه، گروه حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای، اعتبارات دارائیهای مالی و حسابهای سنواتی که در مورخه 27/12/80 به تایید دیوان محاسبات کشور دستگاه ها موظف شدند که از ابتدای سال 1381 دفاتر روزنامه، معین و کل را با استفاده  از سرفصل حسابهایکل و معین جدید نگاهداری و بر اساس آن صورتحساب دریافت و پرداخت ماهیانه، متمم  نهائیو صروت وضعیت مالی سالانه و متمم اعتباراتی تملک دارائیهای سرمایه ای به تفکیک هر طرح و تلفیقی بصورت جداگانه مطابق فرم های ارائه شده به ذیحسابی ها به پیوست یادداشتهای صورتهای مالی و به انضمام رم های عملکرد بودجه در مواعد مقرر به مراجع ذیربط ارائه نمایند.
تعاریف
با توجه به ادبیات جدید بودجه ریزی  وتغییر عناوین وتعاریف و کاربرد آنها ضروری به نظر می رسد که در ابتدا به این تعاریف نگاهی اجمالی داشته باشیم. 
اعتبارات هزینه ای= اعتبارات جاری + تملک دارئیهای مالی (پرداخت تعهدات داخلی و خارجی)
اعتبارات عمرانی= اعتبارات تلک دارائیهای سرمایه ای 
هزینه= منظور داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد. 
تعریف هزینه در ماده 23 قانون محاسبات عمومی: عبارتست از پرداختهایی که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا کمک طبق قوانین و مقررات صورت گیرد. 
ارزش خالص= منظور ارزش کل دارائی های منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است. 
دارایئی های تولید شده:
منظور دارایی هایی است که در  فرایند تولید حاصل گردیده است و به سه گروه:
دارایی های ثابت- موجودی انبار – اقلام گرانبها تقسیم می شوند. 
دارایی های ثابت = دارائی هایی است که طی مدت بیش از یک سال بطور مکرر و مستمر در فرایند تولید بکار رفته باشد. 
موجود انبار=منظور کالاها و خدماتی است که توسط تولید کنندگان به منظور فروش استفاده درتولید و یا سایر مقاصد در آینده نگه داری می شوند. 
اقلام گرانبها= منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می شود(مانند تابلو، کتب خطی، فلزات گرانبها)
دارائی های تولید نشده:
منظور دارایی های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده اند (مانند زمین، ذخایر معدنی، جنگلها، مراتع و ... )
فعالیت= منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص اس که برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه سالانه طی یک سال اجرا می شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تامین می گردد. 
تعریف فعالیت جاری طبق بند 9 ماده 1 قانون برنامه و بودجه:
منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه سالانه طی یک سال اجرا می شود و زمینه ان از محل اعتبارات جاری تامین می گردد. 
طرح تملک دارائی های سرمایه ای:
منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی توسط دستگاه اجرایی، طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنج ساله بصورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه  ای اجرا می گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملیک دارائیهای سرمایه ای تامین می شود و به دو نوع است. انتفاعی و غیرانتفاعی 
طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای (فصول هزینه )
به جای 4 فصل و 20 ماده طبقه بندی سابق این اعتبارات در هفت فصل به شرح زیر طبقه بندی شده است:
فصل اول- جبران خدمات کارکنا 
فصل دوم – استفاده از کالا و خدمات 
فصل سوم – هزینه اموال و دارایی
فصل چهارم – یارانه ها
فصل چهارم – کمک های بلاعوض
فصل ششم- رفاه اجتماعی 
فصل هفتم – سایر هزینه ها 
طبقه بندی تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب فصول سرمایه گذاری 
فصل اول – ساختمان و مستحدثات:
در این فصل اعتبارات مورد نیاز به ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی تفکیک می شود. 
ساختمان های مسکونی: شامل انهایی که فقط برای سکونت مورد استفاده قرار میگیرد. مانند محل پارگینگ اتومبیل در خانه.
ساختمانهای غیرمسکونی شامل: ساختمانهایی است که برای منظور غیرسکونت از آنها استفاده میشود مانند: دفاتر اداری، مدارس و بیمارستانها
سایر مستحدثات: شامل خیابانها، کانالهای فاضلاب، راه آهن، فرودگاه، بندر، سد خصوص انتقال نیرو، استادیوم ورزشی و نظایر آن 
سرمایه گذاری در ساختمانها و مستحدثات جدید، شمل محوطه سازی و آماده سای نیز می گردد. مصرف لوله کشی و تاسیسات برق و سایر تجهیزات این ساختمانها نیز جزء لاینفک ساختمانها و مستحدثات می باشد.


فصل دوم – ماشین آلات و تجهیزات 
شامل: تجهیزات حمل و نقل و سایر ماشین آلات و تجهیزات می گردد تجهیزات حمل ونقل شامل تجهیزات مربوط به اتقال بار و مسافر( وسائط نقلیه موتوری، دوچرخه موتور سیکلت، کشتی ، بکوموتیو راه آهن و هواپیما) و سایر ماشین آلات و تجهیزات شامل همه ماشین آلات و تجهیزات به اسنثنای موارد فوق می باشد رایانه، ماشین آلات برقی، رادیو، تلویزیون، تجهیزات مخابراتی و پزشکی
فصل سوم- سایر دارائیهای ثابت 
 شامل: درختان میوه- تاکستان- هزینه های اکتشاف معادن و نرم افزارهای رایانه ای می گردد. 
اکتشافات معدنی شامل: هزینه های حفاری وگمانه زنی می باشد. 
نرم افزار رایانه ای شامل: توضیح برنامه ها، اسناد پیشتیبانی کاربردی که بیش از یک سال مورد استفاده قرار بگیرد. 
فصل چهارم- افزایش موجودی انبار 
کالاها و خدمات نگهدرای شده توسط تولید کنندگان برای فروش، استفاده در تولید یا سایر مصارف در اینده می باشد. اقلام موجودی شامل موارد، ملزومات، کالاهای تمام شده کالاهای برای فروش مجدد، کارهای نیمه تمام و موجودیهای استراتژیکی می گردد. 
موجودی های استراتژیک شامل: کالاهای است که برای مقاصد اضطراری یا تنظیم بازار نگهداری می شوند ویا شامل کالاهایی می گردد که از نظر کشور از اهمیت خاصی برخوردار می باشند مانند غلات و نفت.
فصل پنجم – اقلام گرانبها
دارائیهای تولید شده ای هستند که برای تولید و مصرف نبوده بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می شوند، با انتظار این که در اینده قیمت آنها افزایش یابد و یا حداقل کاهش نیابد. 
شامل: تابلوهای نقاشی، تندیس ها و سایر کارهای هنری، اقلام آنتیک و سنگهای گرانبها و فلزات قیمتی به (استثنای طلا)
فصل ششم – زمین 
ساختمانها، سایر مستحدثات و باغها معمولات همراه با خود زمین خرید و فروش می شوند، در صورت امکان، ارزشیابی زمین و متعلقات فوق الذکر باید بصورت جداگانه انجام گیرد در غیر اینصورت داد و ستد مزبور باید در گروهی که ارزش بیشتری داشته باشد تقویم گردد. 
فصل هفتم- سایر داراییهای تولید نشده 
مانند: دارایی های زیر زمینی، منابع زیستی کنترل نشده و منابع آب – حق امیتاز- قراردادهای قابل انتقال- سرقفلی می باشد. 
دارائی های زیرزمینی شامل: ذخایر زغال سنگ- نفت – گاز طبیعی – مواد معدنی فلزی و غیرفلزی از زیر سطح زمین و یا زیردریا استخراج می شود. جنگلها، مراتع، منابع آبزیان در این فصل درج می گردد. 
تعریف مبنای حسابداری:
مبنای حسابداری یعنی اینکه درآمدها هزینه ها را در چه زمانی شناسائی و در دفاتر حسابداری ثبت نماییم بطور خلاصه انتخاب زمان شناسی و ثبت درامدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری است و یا به بیانی ساده تر استفاده از یکی از روش های زیر برای شناسایی و ثبت درآمدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری. 
الف- روش شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در زمان وصول درآمد و یا پرداخت وجه هزینه 
ب – روش شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در زمان تحقق و یا ایجاد هزینه و یا تحقق یا تحصیل درامد صرف نظر از زمان پرداخت وجه هزینه و یا دریافت وجه درآمد 
ج – روش شناسایی و ثبت درآمد در هنگام وصول وجه بدون توجه به زمان تحصیل یا تحقق درآمد و شناسایی و ثبت هزینه در موقع هزینه و یا ایجاد هزینه بدون توجه به زمان پرداخت وجه هزینه ر کدام نوعی مبنای حسابداری است. 
حسابداری نقدی:
یک سیستم حسابداری که اساس ان بر دریافت و یا پرداخت وجه نقد استوار است در سیستم حسابداری نقد هر ونه تغییر در وضعیت مالی موسسه مستلزم مبادله وجه نقد است در این سیستم درآمدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شود که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمان شناسایی و در دفاتر ثبت می شود که وجه آن بصورت نقد پرداخت گردد. مثال دریافت درآمد سال 68 در سال 69 توسط وزارت دارایی بعنوان درآمد سال 69 محاسبه می شود. 
مبنای تعهدی:
الف- شناسایی و ثبت درآمد ها ب- شناسایی و ثبت هزینه ها 
الف- در این مبنا درآمدها در زمانی که تحصیل می شوند و یا تحقق می یابند مورد شناسایی قرار گرفته و در دفاتر حسابداری منعکس می شوند. 
در این مبنا زمان تحصیل و یا تحقق درآمد هنگامی که درآمد بصورت قطعی تشخیص داده می شود و یا بر اثر ارائه خدمات حاصل می گردد. 
لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد. بلکه زمان تحصیل یا تحقق درآمد در شناسایی درامد اهمیت دارد. 
مثال: در 10/3/69 دارایی تشخیص داد که مبلغ 4000 ریال مالیات موجودی باید بدهد و به ایشان ابلاغ شد. 
10/4/69 : مالیات دریافتی 4000 بانک 4000 
مالیات دریافتنی 4000

     درآمد عمومی 4000
ب- شناسایی و ثبت هزینه ها در حسابداری تعهدی مبنای شناسایی و ثبت هزینه ها زمان ایجاد و یا تحقق هزینه است. به بیانی دیگر زمان که کالایی تحویل می گردد و یا خدمتی انجام می شود. برای موسسه معادل بهای تمام شده کالای تحویلی و یا خدمت انجام یافته بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود. در حسابداری تعهدی برای ثبت این واقعه مالی بایستی بهای تمام شده کالا یا خدمت را از یک طرف به بدهکار حساب هزینه و از طرف دیگر همان مبلغ را به بستانکار حاسب اسناد هزینه پرداختی که یک حساب بدهی است منظور نمود. 
خرید کاغذ 
هزینه *** 31/4/70 : اسناد هزینه پرداختی ***
بانک ***
اسناد هزینه پرداختی *** پرداخت بدهی ناشی از خرید کاغذ
مبنای نیمه تعهدی:
به یک سیستم حسابداری می گویند که در آن سیستم هزینه ها بر مبنای تعهدی و درآمدها با مبنای نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می شود در واقع نمیه تعهدی ترکیبی از دو مبنای تعهدی و نقدی است مبنای نیمه تعهدی به لحاظ انکه برای اکثر کشورها قابلیت اجرا دارد مورد پذیرش و تاکید کمیته ها و انجمن های حسابداری دولتی بین المللی قرار گرفته است چون در ثبت و شناسایی هزینه امکان استفاده از مبنای تعهدی وجود دارد بنابراین هزینه به محض اینکه تحقق پیدا می کند و یا ایجاد میشود بدون توجه به زمان پرداخت وجه آنان در دفاتر ثبت میشود و یکی از محاسبن مبنای تعهدی که همانا انعکاس واقعی هزینه های یک دوره مالی است در  این سیستم مورد ساتفاده قرار می گیرد امکان استفاده از مبنای تعهدی برای ثبت کلیه درآمدهای یک سازمان دولتی و یا به طور کلی یک دولت امکان پذیر نیست. چون بعضی از درآمدها بنا به ماهیتی که دارند قبل از وصول قابل اندازه گیری و شناسایی نمی باشند بنابراین نمی توان در ثبت این قبیل درآمدها از مبنای تعهدی استفاده نماییم اگر بخواهیم در ثبت و درآمدها از مبنای تعهدی  استفاده کنیم و درآمدها را به محض تحصیل یا تحقق در دفاتر ثبت نماییم به اندازه گیری دقیق میزان درآمد در مقطع زمانی ثبت ان نیازمندیم حالا اگر از درآمدها ویژگی هایی داشته باشیند که میزان دقق آن ها فقط درزمانی که وجه آنها وصول می شود مشخص می گردد در ثبت این قبیل درآمدها فقط از مبنای نقدی استفاده کنیم-  به عبارت ساده تر ثبت و شناسایی درامد درزمان تحصیل و تحقق آن ها در حسابداری دولتی کار ساده ای نیست و در برخی موارد اصولا امکان پذیر نمی باشد علت دشوار استفاده از مبنای تعهدی در ثبت درآمدها عمدتا ناشی از دوئ عامل زیر است.
1- عدم امکان اندازه گیری میزان درآمد
2- عدم اطمینان از وصول درآمد در کوتاه مدت 
مشخص شدن مالیات شرکت یا مغازه عدم پرداخت در موعد مقرر بلکه طی سالهای دور قابل پرداخت است. 
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink