بررسی علل رفتاری نوجوانان و جوانان و مشکلات آنها


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

بررسی علل رفتاری نوجوانان و جوانان و مشکلات آنها

HyperLink
قیمت: 40000 ریال - چهار هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

تعداد صفحه: 136

تعاریف واژه ها: 18

( هنجارها ارزش ها و كنترل اجتماعي ) 25

( الف – هنجارهاي اجتماعي ) 25

ارزش هاي اجتماعي و نقش نهادهاي مختلف در پروش ارزش ها 34

ماهيت استرس 39

استرس عاطفي: 45

«اداره (مهار) يا كنترل استرس» 48

ايمن سازي در مقابل استرس: 49

كنترل اجتماعي 50

فرار از مدرسه و افت تحصيلي و ترك تحصيل 52

فرار از خانه 54

كجروي 56

بحران هويت در نوجوانان 57

تعريف هويت: 57

بحران هويت: 58

عوارض بحران هويت 60

بزهكاري جوانان و… نوجوانان 61

بزهكاري 63

زمينه ها و علل پيدايش بزه و بزهكاري : 65

بحران هويت جوانان 69

شيوه‌هاي شناخت نوجوانان داراي هويت مثبت و موفق 71

تاثير پديده‌هاي هويت و خودباوري و عوامل اجتماعي و فرهنگي آن بر نوجوانان: 72

مداخله در بحران 77

بحران چيست؟ 78

انواع بحران: 79

انتظارات نوجوانان از والدين 81

نوجوانان و تأثير همسالان بر آنها 84

تاثيرات همسالان و گروه آنها بر نوجوانان 86

هيجان و اثرات مختلف آن بر نوجوان 87

اثر هيجان در فرد و محيط او 88

هيجان و درك زيبايي 88

ماهيت مسأله 89

انواع حالتهاي اضطرابي 90

مدلهاي شناختي حالتهاي اضطرابي 92

عوامل رواني در كودك 95

عوامل فرهنگي و اجتماعي در كودكان 96

طبقه‌بندي و شيوع بيماريهاي رواني در كودكان 96

واكنش پرخاشگري اجتماعي 97

اختلالات رفتاري، عاطفي كودكان 98

مشكلات اجتماعي 98

لجاجت و كج خلقي كودك 99

مواردي از ارتباطات اجتماعي 100

گوشه گيري و انزوا طلبي در كودكان 101

روش‌هاي اصلاح و تغيير رفتار 102

دعا فلسفه زندگي و روانشناسي در زندگي نوجوانان و جوانان 104

7 گام براي كنترل احساسات 107

رشد اجتماعی 114

نیازهای اجتماعی نوجوانان 117

جامعه ستیزی و بزه کاری 117

رشد شخصیت نوجوانان 119

نقش و پایگاه اجتماعی نوجوان 121

ارتباط نقش با رشد در نوجوانی 123

رشد هیجانی یا عاطفی 126

مرحله دوم نوجوانی 129

رشد بدنی 130

رشد روانی 131

محدوديت ها 133

پيشنهادها 134

منابع و مآخذ: 135

دنياي كودكي و نوجواني از حيث خاص بودن، شگفت آور است و بدين علت از دنياي بزرگسالان، جدا مي‌شود. در واقع، كودكان و نوجوانان، هر كدام سلسله رفتارها، نگرش‌هاي و افكار منحصر به خود را دارند و از اين رو با هم برابر تلقي نمي‌شوند. بدين جهت نبايد پنداشت كه آن‌ها رويدادها و پديده‌ها را يكسان ادراك و تفسير مي‌كنند. كنجكاوي را نيز بايد از خصيصه‌هاي اصلي اين سنين محسوب كرد. تحقيقات، نشان مي‌دهد كه كودكان و نوجوانان،‌ علاقه وافري به سر درآوردن از مجهولات و اتفاقات كوچك و بزرگ دارند. گرچه كنجكاوي كودكان به دليل آن كه هنوز مقررات و محدوديت‌هاي اجتماعي را تجزيه نكرده‌اند از نوجوانان بيشتر است، با اين حال، كودكان و نوجوانان كنجكاو به راحتي تحت تاثير محركات محيطي قرار مي‌گيرند و ممكن است به سرعت، عقيده يا نظرشان عوض شود.

اين نحوه از عمل در پاره‌اي از موارد، موجب واكنش‌هايي مي‌شود كه هميشه براي والدين و بزرگسالان، قابل درك نيست ولي به هر حال،‌ نگاه و انتخاب آن‌ها را نشان مي‌دهد.

بايد توجه داشت كه كودكان،‌ خيلي عيني گرا هستند يعني بايد ببينند و لمس كنند تا باور نمايند ولي نوجوانان خيلي انتزاعي نگر از اين رو اهل تأمل و قياس بوده و با هر چالشي يا سوالي به راحتي كنار نمي‌آيند.

كودكان، به شدت تحت تأثير خانواده و رفتار والدين قرار دارند و بر خلاف، نوجوانان از همسالان و عوامل اجتماعي و فرهنگي تأثير مي‌پذيرند. البته بايد به اين مجموعه، برخي ويژگي‌هاي ديگر نظير جنسيت كودكان. محدوده‌ي پيش از دبستان تا دبيرستان، شخصيت كودكان و نوجوانان را نيز افزود كه با عنايت به تمامي اين ويژگي‌ها، مديريت رفتار و انديشه‌ي كودكان و نوجوانان براي هر دوره معنادار مي‌شود.

در رابطه با عدم دسترسي بسياري از خانواده‌ها به آنچه كه براي آينده فرزندانشان در نظر گرفته‌اند مي‌توان به يك مورد بسيار مهم اشاره نمود و آن مسئله، روش تربيت خانواده‌هاست و اينكه تا چه حد روشهاي آموزشي و تربيتي با اهداف در نظر گرفته شده هم سود و هم جهت است.

در حال حاضر بين تمام خانواده‌ها مي‌توان بخوبي مشاهده كرد كه والدين در خانواده در هر سطح اجتماعي كه هستند تمام سعي و تلاششان در جهت تامين رفاه براي فرزندان است و حتي در اين راستا از بيشتر خواسته‌هاي خود چشم پوشي نموده و امكانات موجود را به فرزندان خويش اختصاص داده و خود را از بسياري امكانات براي تامين هر چه بيشتر رفاه فرزندانشان محروم مي‌نمايند.

اگرچه كه تامين رفاه براي خانواده هدفي بسيار پسنديده و نيكوست اما،‌ اگر عميق تر و از زاويه ديگري به اين مسئله بنگريم به نكات بسيار ظريفي دست خواهيم يافت.

مسلما وجود انحرافات اخلاقي در سطح جامعه باعث بروز حس بدبيني و عدم امنيت در نوجوانان است بديهي است كه وقتي نوجوانان از نظر اجتماعي احساس امنيت نكنند قادر به پذيرش مسئوليتهاي خويش در جامعه نخواهند بود، پس ايجاد فضايي مناسب براي مشاركت نوجوانان و جوانان يكي از مسائلي است كه بايد در رابطه با مشكلات اجتماعي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و راهبردهاي مناسبي در اين زمينه از سوي آسيب شناسان اجتماعي ارائه گردد.

و نكته آخر اينكه بايد به علايق جوانان مورد توجه قرار دهند و جامعه بايد به دختران اجازه و فرصت كافي در جهت ارائه تواييهايشان را بدهد و در واقع روي اين قشر جوان كه در حقيقت نيمي از جمعيت و نيروي كار مكمل را تشكيل مي‌دهند حساب كرده و از اين طريق با ايجاد زمينه‌هاي شغلي و فعاليتي باعث تداوم مشاركت ايشان در راستاي تامين نيازهاي جامعه باشند يعني جامعه نبايد از محول نمودن مسئوليت به اين قشر پويا وحشت كند چرا كه بحمدا… در حال حاضر بخوبي اين مسئله را مي‌توان در ابعاد وسيع اجتماعي مشاهده كرد.

و جامعه بايد در راستاي حل اختلالات عاطفي و رواني و اجتماعي كودكان، نوجوانان و جوانان تلاش كند و راه حل‌هاي موفقيت آميزي را به آنها گوشزد كنند. 

پيشگفتار:

رفتار درماني شناختي، رشد و توسعة جديدي در درمان روان شناختي، به شمار مي‌آيد. با اين همه، در اين مدت كم، توانسته است علاقة زيادي را در متخصصان باليني، به خود معطوف سازد. سه دليل عمده، براي اين علاقه وجود دارد.

نخست آن كه روشهاي شناختي – رفتاري، بر عكس ساير شكلهاي رفتار درماني، مستقيماً با افكار و احساسات – كه در تمامي اختلالهاي رواني از  اهميتي آشكار برخوردارند سر و كار دارند. دوم آن كه رفتار درماني شناختي، شكافي را كه بسياري از درمانگران بين روشهاي صرفاً رفتاري و روان درمانيهاي پويا احساس مي‌كنند، پر مي‌سازد.

سوم آن كه اين روشهاي جديد درماني، بر عكس روان درماني پويا، پايه‌هاي علمي دارند و قابليت بيشتري در ارزيابي فعاليتهاي باليني از خود نشان مي‌دهند. براي درمان اختلالهاي افسردگي بود كه رويكردهاي شناختي، توجه اكثر درمانگران را به خود جلب كرد. البته امروزه رفتار درماني شناختي، كاربردهاي بس وسيعتري دارد و بسياري از آنها به مواردي مربوط مي‌شوند كه با استفاده از ساير روشها نمي‌توان آنها را به سادگي و به طرز مؤثري درمان كرد.

نوجوانان دلي پاك و روحي پرشور دارند . آنان در حساسترين و بحراني ترين دوران زندگي خود به سر مي‌برند  و نيازمند هدايت حكايت و همدلي اند نوجوانان نهال نو رسيده اي هستند كه براي رشد و بالندگي به باغباني دلسوز روشن بين نياز دارند تا آنها را از آفتها و حادثه در امان دارد . 

بها دادن به نوجوانان در تربيت و ارشاد آنان كوشيدن بي گمان يكي از نشانه هاي آشكار رشد فرهنگي يك جامعه است بر خلاف گمان برخي مردم تربيت و هدايت نوجوانان داراي پيچيدگيها و نكته هاي ظريف بسياري است شايد گفته‌ي   حكيمانه‌ي  كانت ، متفكر و فيلسوف نامي آلماني حق مططلب را در اين زمينه ادا كرده باشد آنجا كه مي گويند : دو كار هست كه در دشواري هيچ كار ديگري به پاي آن نمي رسد : مملكت داري و تربيت . 

برتراند راسل ، فيلسوف انگليسي ، كه خود در باره‌ي  ( تربيت ) 

كتابهاي نگاشته است اعتراف مي كند كه گفتار من در اين زمينه بهتر از كردارم بود . 

هيچ يك از نهادهاي اجتماعي نقشي را كه خانواده در ساختار فكري ، روحي و اخلاقي انسان دارد ، نمي توانند ايفا كننده نابسماني هاي اجتماعي در  بسياري موارد ناشي از نابساماني در خانواده هاست و سعادت يك اجتماعي بستگي كامل به وجود خانو اده هاي سالم و سعادتمند دارد.

 اگر  خانواده ها نقش خود را به درستي ايفا نكنند نهادهاي اجتماعي ديگر ( از قبيل مدرسه ، رسانه هاي گروهي و غيره ) اين خلاء را نمي توانند پر كنند . 

بسياري از مشكلات اخلاقي و رفتاري نوجوانان ريشه در بر خوردهاي نامناسب پدران و ماردان مربيان دارد تجربه نشان مي دهد در بيشتر موارد كه نوجوانان به خانواده اي آگاه و مربي شايسته در دسترسي دارنده از زندگي سالم و موفقي بر خور دارند ، اين نشان مي دهد كه نوجوانان به  خوبي تربيت پذير هستند و اگر نابساماني هايي در اخلاق و رفتار برخي از آنان مشاهده مي شود ،

ناشي از نبود تربيت صحيح است . پيامبر اسلام (ص )  مي فرمايد : در به شما در باره ي نوجوانان و جوانان سفارش مي كنم زيرا آنها داراي قلبي رقيقتر و فضيلت پذيرتر مي باشند . 

و امام علي (ع ) مي فرمايد : دل نوجوان مانند زمين خالي از گياه و درخت است كه هر بذري در آن افشانده شود ، مي پذيرد و در خود مي پرورد پس فرزند عزيزم من در آغاز جواني ات به ادب و تربيت تو پرداختم قبل از آن كه دلت سخت گردد و از پذيرش چيزهاي خوب سر بازند . 

هدف گروه ما از انتخاب اين مهم اين است كه موضوع بهنجار بارزترين موضوع در جامعه‌ي ما هست و خواستيم مشكلات جوانان را با استفاده از اين تحقيق مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم و در حدتوانان خود را حل هاي خوبي پيش پاي جوانان و نوجوانان بنهيم .

مقدمه

سپاس فراوان به درگاه آفريدگار توانا كه فطرت خداجويي را در وجود انسان به وديعت نهاد و مسير تربيت صحيح را فرا روي او گشود، و خلقت را در راستاي رفع احتياجات و نيازهاي انساني بشريت سامان داد.

درود بيكران بر مربيان و بزرگ مربي عصر بيداري ملت‌ها، روح خدا، خميني كبير، او كه با اخلاص و ايثار راه نوين «چگونه تربيت كردن» را به همگان آموخت و درود بر يار وفادار او ولي امر مسلمين جهان حضرت آيت اله خامنه‌اي اسوه و الگوي تربيت و نمونه انساني الهي براي جوانان بوده است.

درباره رفتار درماني شناختي، مطالب زيادي، چه به صورت كتاب و چه به صورت مقاله، نوشته شده است. اما فقط بخش بسيار كوچكي از اين نوشته‌ها، به جنبه‌هاي عملي درمان اختصاص يافته است. به همين دليل، براي يك درمانگر علاقه مند دشوار است كه بتواند مناسب بودن بيمار براي اين نوع درمان را تشخيص دهد و به اجراي روشها بپردازد.

بي‌شك، براي يادگيري هر روش درماني تازه‌اي، تجربة نظارت شده‌اي لازم است و همين طور مطالعه.

بدين ترتيب، مسائل نظري مورد لزوم، به خوبي درك مي‌شوند، شركت در جلسه‌هاي سرپرستي، سودمندي بيشتري خواهد داشت.

و هدف از نوشتن مقاله براي هر دانش آموزي كه در هر سطح كه باشد آشنايي نسبي در مورد اخلاق و رفتار رواني و اجتماعي همسالان خود و كساني كه در اطراف با آنها ارتباط دارد نيست و ما در اين پژوهش سعي كرديم برخي از مشكلات نوجوانان و جوانان را برشماریم تا خودمان با آنها آشنا شده و ديگران هم با استفاده از اين مقاله با آن آشنايي پيدا كنند.


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink