دانلود پروژه کارآفرینی صنعت چای


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی صنعت چای

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

پروژه کارآفرینی صنعت چای

 

 كليات و شناخت طرح: 4

موضوع شركت: 4
مقدمه: 5
پيشينه چاي ، در ايران 10
چاي از ايران به اروپاي شرقي رفت 12
چاي از ايران به اروپاي شرقي رفت 13
چاي ختايي خانه 13
كشت چاي و مناسبات توليدي كشاورزي 19
تقسيم كار 21
اشتغال زايي 23
فرآوري 23
گونه هاي فرآورد چاي 25
چاي مادر مخدر 26
چاي ماده خواب شكن 27
نرم كردن گوشت 30
رنگ 31
كاربردهاي جنبي 32
پيش گيري از غريب گز 32
پيش گيري از غريب گز 33
تشخيص فرد خطاكار 33
1-محصول: اين شركت داراي دو نوع محصول به شرح زير مي باشد. 34
3- محوطه سازي: 34
4- ساختمان سازي: 35
5- ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي: 36
6- شرح مختصر فر آيند 37
7- تاسيسات 37
8- وسايل حمل و نقل داخل و خارج كارخانه: 39
9- مواد اوليه و بسته بندي: 40
10- آب برق و سوخت مصرفي 42
11- برآورد هزينه تعميرات و نگهداري: 42
13- بر آورد سرمايه ثابت: 45
- هزينه هاي سرمايه اي 45
14- برآورد سرمايه در گردش: 47
16- بر آورد هزينه استهلاك: 48
17- هزينه هاي توليد ساليانه: 48
19- قيمت فروش محصول: 50
- درصد فروش در نقطه سر به سر 51
21- سود و زيان ويژه: (سود) 51
22- ارزش افزوده خالص و ناخالص و نسبتهاي آن: 51
23- سرمايه ثابت سرانه: 52
25- نرخ بازدهي سرمايه: 53
26- دوره برگشت سرمايه 53
مشخصات محصول توليدي 54
مشخصات پرسنل 55
بر آورد انرژي مورد نياز 55
شرح مختصري از روش توليد 56
نام و ميزان مواد اوليه و قطعات مصرفي 58
مشخصات ماشين آلات توليدي 58
مشخصات وسائل جنبي تاسيساتي و اداري 60

 
 
موضوع شركت:
بسته بندي چاي در بسته هاي گوناگون اعم از ( چاي بسته اي و چاي تي بگ ( كيسه اي ) بوده است.
سوابق تجربي و علمي مدير عامل شركت:
1- سرمايه اوليه شركت 10000000 ريال بوده.
2- ظرفيت توليد ماشين آلات ( اسمي ٬ عملي ٬ عادي٬ مورد انتظار ):
ظرفيت توليد ماشين آلات بر مبناي تقاضاي بازار بوده كه به طور متوسط بسته هاي 500 گرمي در هر ساعت 360 بسته و 1000 گرمي در هر ساعت 250 بسته و چاي تي بگ كيسه اي در بسته هاي 5/2 گرمي كه در هر ساعت 400 بسته تكميل مي گردد.
3- پرسنل قبل از توليد تجاري:
پرسنل قبل از توليد تجاري اشخاص نامبرده در آگهي تاسيس شركت شامل سه نفر سهامدار دو نفر بازرس و مدير عامل و منشي جلسه. ( مدير عامل رئيس هيئت مديره هم هست )
4- پرسنل بعد از توليد تجاري
پرسنل بعد از توليد تجاري شامل كارگر و حسابدار و معاونت و بازار ياب و راننده مي باشد.
5- نوع قطعات يدكي ماشين آلات :
منبع كلي قطعات يدكي داخل مي باشد كه به صورت سفارش ساخته مي شود.
6- هزينه هاي تاسيس ٬ هزينه ثبت شركت :
هزينه تاسيس 1000000 ريال و هزينه هاي تعيين نام و هزينه هاي اداريي و هزينه هاي مربوط به اداره ثبت شركتهاي تهران و اداره ثبت شركتها در مشهد جمعا 2500000 ريال بوده است.
7- هزينه بهره برداري تجاري و راه اندازي مانند وسايل اداري و كارگاهي و ...
طبق جدول تاسيسات جنبي و اداري 35800000 ريال.
8- بررسي قيمتها و چگونگي توزيع محصولات توليدي در بازار:
طبق سفارشات در يافتي توسط بازار ياب محصولات توزيع مي گردد.
مقدمه:
بمنظور هماهنگي و اعمال شرايط بهداشتي در واحد هاي بسته بندي چاي اقدام به تهيه ضوابط زير شده است كه از پراكندگي شيوه عمل و مراحل بسته بندي و مكان وكليه مقررات و ضوا بط جلوگيري شود و جهت حفظ منافع مصرف كننده توليدات واحد مزبور را موظف به اجراي اين ضوابط مينمايد.
واحد هاي موصوف بايد قبلا مورد شناسائي وزرات صنايع ( سازمان صنايع كوچك ايران ) و سازمان چاي بوده و جهت اخذ پروانه هاي بهداشتي از اداره كل نظارت بر مواد خوردني و بهداشتي بايد حداقل شرايط زير را دارا باشد.
مكان: مساحت موسسه بايد حداقل 200 متر مربع زير بنا با توجه به حجم توليدات را ادرا و شامل قسمت هاي زير باشد.

الف: انبار ها
1- انبار مواد بسته بندي ( كارتن- پاكت
3- انبار مواد بسته بندي شده متناسب با ظرفيت
شرايط انبار سلوفان و اتيكت ) متناسب با ظرفيت و مجهز به تهويه.
2- انبار مواد اوليه متناسب با ظرفيت–
انبار محصور و سقف و از نور كافي بر خوردار و كف و ديوار آن غير قابل نفوذ و4 آب و صاف و مجهز به پاكت و تهويه باشد.
سالن بسته بندي
مساحت مناسب با حجم توليدات كف و ديوار آن صاف و قابلب شستشو كاشي كاري يا رنك آميزي تا ارتفاع 80/1 متر و از نور كافي بر خوردار و مجهز به تهويه باشد.
محل سرند
سالني مسقف با كف موزائيك و يا بتون صاف و تهويه مناسب
 

- هزينه هاي سرمايه اي

شرح

مبلغ (هزار ريال)

زمين

30000

محوطه سازي

10000

ساختمان سازي

128000

ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي

10000

تاسيسات

11085

- آب برق و سوخت مصرفي

شرح

واحد

مصرف روزانه

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل (هزار ريال)

 

آب مصرفي

متر مكعب

2

6000

110

660

 

برق مصرفي

كيلو وات ساعت

 

25000

85

2125

 


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink