دانلود پروژه کارآفرینی تاسیس شرکت پنبه پاك كني ،روغنكشي و پروتئين گياهي


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی تاسیس شرکت پنبه پاك كني ،روغنكشي و پروتئين گياهي

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 فهرست

عنوان صفحه
 
مقدمه اي بر كار آفريني 4
نيازسنجي از وضع بازار: 6
بازاريابي شركت بهپاك 7
اساسنامه شركت سهامي عام صنعتي بهپاك 14
بخش اول 14
بخش دوم : تغييرات در سرمايه شركت 17
بخش سوم : مجامع عمومي 20
بخش چهارم : هيئت مديره 26
بخش پنجم ـ بازرس 35
بخش ششم : حسابهاي شركت 36
بخش هفتم – انحلال و تصفيه 39
مديريت و بازاريابي بين المللي : 40
گرايش توليد : 42
گرايش محصول : 43
گرايش فروش : 43
گرايش بازاريابي : 43
فرصت هاي اصلي اين گرايش عبارتند از : 44
سيستم بازار : 44
عناصر محيط بازاريابي : 44
روش هاي رقابتي : 46
برنامه ريزي استراتژيك بازار يابي : 46
برنامه ريزي استراتژيك كلان شركت: 47
شناسايي واحدهاي خودگردان: 47
تجزيه و تحليل و ارزيابي سرمايه گذاريها : 48
برنامه ريزي استراتژيك واحدها : 48
فرآيند بازاريابي : 49
تجزيه و تحليل محيط خارجي 49
فلسفه وجودي واحدها 49
تجزيه و تحليل محيط خارجي 49
تعيين 49
اهداف 49
تدوين 49
استراتژي 49
تدوين 49
برنامه 49
اجرا 49
بازخورد و كنترل 49
2-تجزيه وتحليل برنامه‌ريزي استر اتژيك 49
1-اطلاعات و توصيه هاي بازاريابي 49
6-ارزيابي نتايج 50
5-اجرا 50
4-برنامه هاي بازاريابي 50
3-اهداف و منابع تصويب شده 50
2-هزينه هاي سرمايه گذاري طرح : 52
2-1-تسطيح و محوطه سازي : 52
2-2-هزينه هاي سرمايه گذاري : 52
جدول 2-2 53
سرمايه گذاري ثابت 53
وسايل اداري و كارگاهي 53
2-3-ساختمان ها : 53
2-4-ماشين آلات و تجهيزات : 54
2-8-وسايط نقليه : 57
جدول (2-8) - مشخصات وسايط نقليه 58
رديف 58
جدول (2-9) - مشخصات وسايل اداري و كارگاهي 58
رديف 58
تلفن و فكس 58
سرمايه در گردش مورد نياز : 59
موا اوليه وارداتي 59
- مواد اوليه اصلي  و بسته بندي 60
- حقوق و دستمزد مستقيم و غيرمستقيم : 60
- آب و برق و سوخت 63
- تعميرات و نگهداري 63
هزينه استهلاك 64
پروتئين گيـــاهي سويا: 67
ســـويا: 67
تاريخچه : 67
2- ارزش تغذيه اي پروتئين سويا و فوايد آن : 68
3- خواص تابعي پروتئين سويا: 71
4- بهبود كيفيت تغذيه اي پروتئين ســويا: 73
4-1- افزايش اسيدهاي آمينه ضروري : 73
4-2- بهبود هضم پذيري پروتئين: 73
1-4-2- بازدارنده هاي تريپسين و حذف آن : 73
2-2-4- فيتات و حذف آن : 74
3-4- نفخ زدايي : 74
1-3-4- كنتـرل فرآوري : 75
5- علت پذيرش پائين براي مصرف ســويا: 75
6-پروتئين سويا در صنايع فرآوري غـــذايي : 76
روش مصرف ســويا: 77
امور اداري – آموزش – مالي 81
ب ) آموزش ضمن خدمت 82
كلياتي در مورد كاركنان شركت بهپاك : 84
چارت سازماني كاركنان : 87
عملكرد و فعاليت : 88
1-توليد: 88
1-روغنكشي مكانيكي : 89
2-روغنكشي باحلال (اكستراكسيون ): 89
 
مقدمه اي بر كار آفريني
كار آفريني تلاشي است براي ايجاد ارزش از طريق شناخت فرصتهاي شغلي ريسك مناسب با آن فرصتها و مهارتهاي مديريتي و ارتباطي به منظور بسيج منابع انساني ،مالي و جنسي براي به ثمر رسيدن و تحقق يك پروژه لازم است. ويژگيهاي عمده اي كه يك فرد كار آفرين بايستي واجد آنها باشد عبارتند از :
وفاداري و احساس مسئوليت و تعهد كامل ،عزم راسخ و پشتكار .
حركت و تلاش براي با لندگي و رشد و داشتن انگيزه براي پيشرفت به عبارت ديگر عطش موفقيت آشنايي و درك خوب و ثبت از هدف و فرصتهاو موقعيتهاي آن هدف ابتكار عمل و وظيفه شناسي و احساس مسئوليت شخصي ،ريسك نمايي دقيق و حساب شده و ريسك طلبي .
امروز تاكيد و تمركز باري گسترش كار آفريني و تقويت و توسعه بخشي بازرگاني يك نياز حياتي است يك كارآفريني آينده لازم است قبلا مسائل مالي و بودجه اي و سرمايه اي را با تكيه و توجه به امر نقدينگي و گردش پول و سرمايه جاري شركت كه امر بسيار مهمي است ،به دقت مورد توجه قرار دهد و با پرهيز و اجتناب از نقاط ضعف و كاستي ها تمركز خود را ولي نقاط قوت معطوف دارد .
كار آفريني امروزه يك بعد حياتي و بسيار مهم مؤسسات كوچك و متوسط بازرگاني است .رشد كارآفريني كه ريسك نمايي كارآفرينان را مي طلبد ،تولد ثروت ،ايجاد فرصتهاي شغلي پرداخت ماليات و فعال سازي تقاضاهاي اقتصادي براي كالا و خدمات ،قابليت شناوري يك اقتصاد را در راستاي رسيدن به اقتصادي پر رونق و متعالي آسان مي سازد .
اهداف و انگيزه هاي فرد كار آفرين :
1- داشتن تخصصي در اين زمينه 
2- داشتن بازار كار بيشتر 
3- بر طرف كردن نياز افراد جامعه 
4- ايجاد شغل كه باعث حل قسمتي از معضل بيكاري شده 
5- كسب سود

نيازسنجي از وضع بازار:
در برخي مواقع شركتهايي تأسيس مي شوند كه بنا به خواست دولت نبايد سود آور باشند يعني موظف هستند محصولات را از كشاورزان خريداري كرده و پس از انجام عملياتي بر روي آنها اين محصولات را در اختيار شركتهاي ديگر رار دهند كه به اين نوع عمليات ،عمليات غير انتفاعي مي گويند در برخي موارد حتي ممكن است كه اين شركتها زيان هم داشته باشند ولي چون وجود چنين شركتهايي لازم مي باشد اين شركتها تشكيل مي شوند.
اما هدف كلي تمامي شركتها چه تقاضي ،چه نسبي سود آوري مي باشد . يعني اگر توليدي باشد توليد مي كنند و اگر خدماتي باشند به ارائه خدمت مي پردازند. هر شركتي وابسته به يكي از وزارتخانه هاست شركت بهپاك وابسته به وزارت صنايع مي باشد .
هر شركتي قبل از تاسيس به يك نياز سنجي درجامعه مي پردازد شركتي مانند شركت بهپاك جهت نياز سنجي عمليات زير را انجام داده است :اين شركت در ابتدا از وزارت صنايع و وزارت كشاورزي اطلاعات و  آمار مورد نياز را جمع آوري نموده يعني اطلاعاتي از قبيل اينكه توليد دانه در كشور در چه سطح مي باشد ؟ميزان مصرف آن در جامعه چه قدر است ؟ 
سپس آمارهايي را كه شركتهاي توليد روغن به وزارت صنايع ارائه كرده اند را مورد بررسي قرار مي دهد بعد آمار جامعه را در نظر مي گيرد مثلا هر نفر در جامعه سالي 100كيلو روغن مصرف مي كند سپس اين رقم را در توليد ضرب نموده و تخمين مي زند كه اگر ما در سال x مقدار توليد كنيم ديگر از آن محصول وارد كشور نمي شود سپس به بر آورد هزينه از جمله هزينه تاسيس شركت ،كارخانه ،ميزان دستمزد ،ماشين آلات مورد نياز و… مي پردازند و سود احتمالي را پيش بيني كرده و در صورت مفيد بودن به تاسيس شركت مي پردازند .

بازاريابي شركت بهپاك
در اقتصاد مبتني بر مبادلات آزاد ،نقش اساسي را مصرف كنندگان ايفا مي كنند. هر قدر ميزان توليدات افزايش يابد ايجاد نياز در مصرف كنندگان از طريق تبليغات يا ساير وسايل بخواهيم كالاهاي خود را به آنان تحميل نماييم لازم است كه براي اين كالاها تقاضا وجود داشته باشد .
براي شناخت دقيق رفتار مصرف كننده و بررسي تقاضاي او لازمست كه مطلوبيت كالا و ميزان نياز آنان را مورد بررسي قرار دهيم .وقتي كالايي بتواند نياز افراد را ارضا كند مي گوييم مطلوبيت براي آن كالا ايجاد گرديده است .
تقاضا به عوامل مختلف بستگي دارد .بعضي از اين عوامل مانند سليقه  و يا درآمد شخصي به مصرف كننده ارتباط داشته و بعضي ديگر جنبه انگيزش دارد كه به توليد كننده و يا فروشنده مربوط مي شود . به اين معنا كه عرضه كننده با تدابيري كه اتخاذ مي كند سعي در تغيير و تحول ميزان فروش دارد .تصميم گيري مربوط به اين تغيير و تحول به شكل تبليغات بسته بندي مناسب ،خدمات پس از فروش ،تضمين كافي و غيره مي تواند باشد .
شركت بهپاك براي بازاريابي خود و افزايش تقاضاي مصرف كنندگان عوامل بسياري را در نظر گرفته است كه از اين عوامل مي توان به كيفيت كالا،وضعيت رقبا ،توزيع مناسب ،قيمت و سياستهاي تشويقي و تبليغي و ساير عوامل مانند مسائل فرهنگي ،عوامل سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و وضعيت جغرافيايي و غيره اشاره نمود .كه با توجه تمامي موارد فوق توانسته است موفقيت چشمگيري نسبت به ساير رقبا داشته باشد و انگيزه تقاضا در افراد را تا حدودي قوت بخشيده است .
حال درباره چگونگي تاثير هر يك از اين عوامل در بازار به توضيح مختصري مي پردازيم .
كيفيت كالا و خدمات :براي اينكه شركتها بتوانند جايگاه مستحكمي در بازار پيدا نمايند كيفيت را در استراتژي بلند مدت بازاريابي جاري مي دهند زيرا در نظر نگرفتن كيفيت و ساده انگاري آن مي تواند نقش كالا و خدمات را در كوتاه مدت ويا ميان مدت د ربازار حذف نمايد .
شركت بهپاك در بدو تاسيس با يك تحقيق جامع از مصرف كنندگان پي به خواستار آنان برد و اين تحقيق آغاز بود تا اين شركت بتواند محصولات با كيفيت بالا به بازار عرضه نمايد .
رقبا :جدا از سازمانهايي كه كالاها و خدمات انحصاري عرضه مي كنند ،ساير سازمانها با پديده اي بنام رقابت مواجه هستند .بازار رقابت داراي ويژگي هايي مي باشد كه از جمله مي توان به همگن بودن كالاها ،تعداد زياد فروشنده ،تعداد زياد مصرف كننده ،عدم امكان وجود تباني وسازش بين مصرف كنندگان يا فروشندگان اشاره كرد .شركتهاي نسبتا بزرگ لازم است داراي گروهي از محقيقين بازاريابي باشند كه در هر مقطعي از زمان وضعيت رقبا را سنجيده و روشهاي جديدي مراجعت مقابله با رفتارهاي رقيب پيشه گيرند . با افزايش شركتها سهم بازار فروش شركتي بيشتر است كه بتواند با روشهاي بازاريابي در برانگيختن مشتريان به مصرف بيشتر كالا موفقيت كسب نمايد . كه شركت بهپاك با نظر گرفتن رقبا و استفاده از روشهاي مناسب بازاريابي مشترياني بسياري را جذب كرده است . 
توزيع كالا :عامل توزيع در استراتژي بازاريابي داراي اهميت نسبتا بالايي مي باشد زيرا توزيع بخشي از وظايف خدماتي سازمان بوده و ارائه صحيح آن سوي فروشندگان و يا توليد كنندگان مي تواند در بقا و دوام سازمان نقش داشته و پديده تقاضا را فزوني بخشد .دستيابي سهل و آسان به كالاها توسط مصرف كنندگان باعث مي گردد كه آنان نسبت به محصولات شركت علاقه مند شده و صاحبان كالا نيز سهم بالايي از بازار را تصاحب نمايند . مصرف كنندگان حتي المقدور در خريد كالاها اولويت را به متاعي مي دهند كه در اسرع وقت قابل دسترسي بوده و براحتي در اختيارشان قرار گيرد و شركت بهپاك اين توفيق را دارد كه اين خواسته ها را بطور دقيق و اصولي مهيا كند .

رديف

شرح

واحد

ظرفيت مورد انتظار

مصرف ساليانه

هزينه هر واحد

هزينه كل (ريال)

ملاحضات

1

2

3

4

برق مصرفي

آب مصرفي

گازوييل

بنزين

 

 

1500 كيلووات

20000000متر مكعب

100000 ليتر

2800000 ليتر

30

1000

40

500

45000

20000000000

4000000

1400000000

 

 

حجم كل

 

 

 

 

 

 


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink