دانلود پروژه کارآفرینی گاوداری شيری 30 راسی


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی گاوداری شيری 30 راسی

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 طرح توجيهی گاوداری شيری 30 راسی


فهرست
كليات پرورش گاو 4
تاريخچه 4
نژادهاي معروف گاو : 4
نكات بهداشتي : 5
بهداشت جايگاه دام : 6
پرورش گاوهاي خشك : 7
انواع علوفه : 7
واكسيناسيون : 8
مقيد كردن دام : 8
روش مكانيكي : 8
روشهاي شيميايي : 8
نوع حيوان 9
اصول بهداشتي پيش از شيردوشي ماشيني : 10
پرورش گوساله : 15
پرورش گاو شيري : 16
سم تراشي : 18
بستر اصطبل : 19
طرز استفاده از ماشين شيردوشي : 20
نصب سرپستانك : 20
جدول شماره 1 – ساختمانها 22
جدول شماره 2 – وسايل و ماشين آلات 23
جدول شماره 3 – تاسيسات و تجهيزات 23
جدول شماره4 – كل سرمايه‌گذاري ثابت 24
جدول شماره 5 – هزينه‌هاي جاري ساليانه طرح 24
ميانگين هدف 25
جدول شماره 6  -  سال اول 25
جدول شماره 7 - سال دوم 26
جدول شماره 8  - سال سوم 26
جدول شماره 9 - مصرف خوراك به كيلوگرم در سال اول با توجه به تركيب گله 27
جدول شماره 10 - مصرف خوراك به كيلوگرم  در سال دوم با توجه به تركيب گله 27
جدول شماره 11 - مصرف خوراك به كيلوگرم در سال سوم با توجه به تركيب گله 28
جدول شماره 12 – برآورد هزينه خوراك در سال اول 28
جدول شماره 13- مخارج سالانه در سال اول 29
جدول شماره 14 - درآمد طرح در سال اول 29
جدول شماره 15 – محاسبه سود و زيان در پايان سال اول 29
جدول شماره16 – هزينه خوراك در  سال دوم 30
جدول شماره 17- مخارج سالانه در سال دوم 31
جدول شماره 18 - درآمد طرح در سال دوم 31
جدول شماره 19 – محاسبه سود و زيان در پايان سال دوم 31
جدول شماره20 – هزينه خوراك در  سال سوم 32
جدول شماره 21- مخارج سالانه در سال سوم 33
جدول شماره 22 - درآمد طرح در سال سوم 33
جدول شماره 23 – محاسبه سود و زيان در پايان سال سوم 33
جدول شماره24 -  تسهيلات بانكي بر اساس 90 درصد سرمايه ثابت طرح(5 ساله ) 33
محاسبه سود خالص ساليانه طرح 33
 
كليات پرورش گاو 
تاريخچه 
       بشر اوليه كه ساليان درازي را بصورت بدوي از ميوه درختان و شكار حيوانات امرار معاش مينمود رفته رفته در صدد برآمد براي مواقعي كه دسترسي به شكار نداشت حيواناتي را كه مفيد تر و مطيع تر تشخيص داده بود بتدريج رام و اهلي سازد . كم كم در اثر تماس مداومي كه بدين طريق با گاو ،بز و ميش كوهي حاصل كرد علاوه بر فوائد گوشت از مزاياي شير هم برخوردار شد و پس از قرون متمادي هنگاميكه شهرنشين شد در گوشه خانه و كاشانه اي كه براي خود ميساخت جاي مخصوصي هم براي نگاهداري گاو ترتيب داد . بعقيده مارشاك اهلي كردن حيوانات 8 هزار سال قبل از ميلاد مسيح ابتدا در خاورميانه انجام شده است . 
      پرورش گاو در اعصار جديدتر چنانچه از روي نقوش و كتب يوناني ،مصري و چيني و ايراني مشهود ميباشد از اهميت ويژه اي برخوردار شده بود چنانچه در قرون وسطي و دوره رنسانس در كشورهاي اروپائي بعلت پيشرفت علم از يكطرف و استعداد زمين و شرايط مساعد جوي مراحل اول اصلاح نژاد گاوها متداول شده و تكثير يافت ولي چون سيل بنيان كن بيماريها بخصوص طاعون گاوي كه همواره از كشورهاي آفريقائي يا مركز آسيا سرچشمه ميگرفت تلفات و خسارات زيادي به گاوداريهاي اروپائي وارد ميكرد لذا دانشمندان درصدد برآمدند مانند مسائل پزشكي براي جلوگيري از بيماريهاي دام نيز دانشكده هائي تاسيس كنند . از اينرو فرانسويان در 210سال قبل اولين دانشكده را در ليون افتتاح كرده و كم كم دانشجوياني از ساير كشورها باين دانشكده اعزام شده و در مراجعت به تاسيس دانشكده هاي دامپزشكي متعدد در كشورهاي خود همت گماشتند . 
نژادهاي معروف گاو :
    اهميت پرورش نژادهاي ممتاز گاو از نظر افزايش شير و گوشت از ديرزماني مورد توجه بشر قرار داشته است . تا آنجا كه در تواريخ منقول است بعد از ميلاد مسيح ايتاليائيها ضمن تبادل تجارت با چين و رونق كشتيراني تعدادي گاو گوشتي عظيم الجثه از چين وارد كرده و در ايتاليا بنام ChIANINA پرورش داده اند . در اثر جنگهاي صليبي نيز نقل و انتقالات ديگري بين كشورهاي داخلي اروپائي بعمل آمده است . پس از كشف امريكا و استراليا صادرات گاو از اروپا از يكطرف و از هندوستان و افريقا از طرف ديگر در آمريكا و استراليا توسعه يافته و مطالعات دانشمندان در باره نژادهاي گوشتي و شيري و آميخته گري آنها وارد مراحل نويني گرديد.
شرايط تاسيس گاو داري :   بمنظور ايجاد نظم و هماهنگي بين واحدهاي و جلوگيري از تراكم كه باعث انتشار عوامل بيماريها ميشود از طرف وزارت كشاورزي در تهران و شهرستانهاي بزرگ با تهيه فرمهاي مخصوص  درخواست صدور پروانه نمايند . 
در اين ضوابط ساختن اصطبل ،بهاربند ،شيردوشي و خانه هاي كارگري با رعايت اصول فني تهيه شده است . اينك نكاتي كه دامپروران در تاسيس واحد گاوداري بايد رعايت كنند براي مزيد اطلاع درج ميگردد . 
1-رعايت فاصله – حداقل فاصله تاسيسات دامداري جديد با مجتمع يا قريه روستائي 200 متر 
2-حداقل فاصله تاسيسات دامداري جديد با شهركها و شهرها و فاصله دو دامپروري يك كيلومتر 
3-حداقل فاصله تاسيسات دامداري جديد با اتوبان و جاده اصلي 150 متر . 
4-حداقل فاصله تاسيسات دامداري جديد با كارخانجات صنعتي و غذائي 500متر 
5-حداقل فاصله تاسيسات دامداري جديد با مرز انتهائي زمين هاي فرودگاه يك كيلومتر . 
نكات بهداشتي :
1- حتي المقدور دامداري در سمتي نباشد كه باد فضولات گاوداري را به خانه هاي روستائي و شهركها انتقال دهد . 
2- از تجمع انواع دامهاي ديگر در گاوداري بايد خودداري شود. 
3- دامداريها بايد مجهز به لوازم سم پاشي و ضد عفوني و وسائل ايمني كامل و وسائل آتش نشاني باشند . 
4- ساختن حوضچه ضدعفوني در جلو درب ورودي و مدخل اصطبلها ضروري است . 
5- محل مناسب براي جمع آوري و انباشته كردن كود تهيه شود و حتي المقدور زودتر بخارج حمل شود . 
6- نصب كوره لاشه سوز در امكاني كه حفر چاه براي فضولات امكان ندارد ضروري است . 
7- انداختن لاشه و ساير فضولات در كنار جاده ها اكيداً ممنوع است . 
8- فاضل آب دامداريها بهتر است ضد عفوني شده و بزمين زراعتي از زير زمين منتقل شود . 
9-از اياب و ذهاب اشخاص متفرقه جلوگيري شود . 
10- كارگران دامداري بايد گواهي بهداشتي داشته باشند . 
11- محل تلف شدن بايد فوراً ضد عفوني و لاشه در چاه يا كروه لاشه سوز انداخته شود . 
12-ساختن محل كوچك جداگانه اي بنام بيمارستان در گاوداريهاي بزرگ ضروري است . 
بهداشت جايگاه دام :
   گاوداري از مشاغلي است كه رو به صنعتي شدن نهاده است در واقع در مسير روي به يك صنعت مدرني تبديل شده است كه به تأمين پروتئين و انرژي مورد نياز بشرنقش عمده اي در خانوار ايفا مي نمايد. شير به عنوان مايع گرانبها و ارزشمند از بدو تولد بشر ذائقه او را شيرين نموده است و با تأمين پروتئين ويتامينه D نقش مهمي در سلامت و رشد و توسعه ابناء بشر داشته است . 

كل سرمايه‌گذاري ثابت

شرح

ارزش (هزار ريال)

مدت استهلاك

مبلغ به هزار ريال

ساختمانها جدول شماره 1

475679

20 سال

23784

ماشين آلات  جدول شماره 2

612850

10 سال

61285

تاسيسات و تجيهزات جدول شماره 3

452891

10 سال

45289

خريد 30راس تليسه آبستن هر راس 000/000/30

90000

-

-

جمع

1631420

-

130385

مخارج سالانه در سال اول

شرح

ارزش به هزار ريال

هزينه استهلاك به شرح جدول شماره 4

130385

سرمايه در گردش به شرح جدول شماره 5

144493

هزينه خوراك مطابق جدول شماره 12

234148

درصد بهره‌ سرمايه در گردش + خوراك(2 ماه منظور شده است)

7611

جمع

516637

 

برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink