دانلود پروژه کارآفرینی تولید شکر


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی تولید شکر

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 طرح کارآفرینی تولید شکر

فهرست مطالب

مقدمه و هدف: 4
استخراج حداكثر ممكن قند از نيشكر 4
جدول 1: ضايعات قندي بر اساس دكستران موجود در شكر خام (24) 5
توليد شكر و نيشكر در جهان 6
توليد شكر و نيشكر در ايران 7
1-2-1- نيشكر كاري در ايران 7
1-2-2- توليد نيشكر در ايران 8
نيشكر كاري در خوزستان 9
كشت و صنعت كارون 11
جدول 4: واريته هاي تجاري نيشكر كارون 12
كشت و صنعت دعبل خزاعي: 14
كشت و صنعت ميرزا كوچك خان: 14
كشت و صنعت فارابي: 15
2- تركيبات شيميايي نيشكر: 16
2-3- تركيبات غير آلي 17
3-1- برداشت نيشكر 18
جدول 6: مقادير تركيبات مختلف در ني هاي سالم تراشيده، خشك، برگ سبز و سر ني برگهاي خشك (38) 20
3-2- آماده سازي نيشكر 22
3-2-1- شتشوي ني 22
3-2-2- خرد كردن نيشكر 23
3-3- عصاره گيري (آسياب ني) 23
3-5- صافي هاي خلايي 24
4-1-1-  پكتين 26
4-1-2- سلولزانها و همي سلولزها 26
4-1-3- نشاسته 27
4-1-4-  لوان 29
6-1- ميكرب هاي موجود در نيشكر 33
6-1-1- نيشكرهاي آسيب ديده در اثر سرما 34
7- روش هاي سريع اندازه گيري دكستران 36
8- پلي ساكاريدها در نيشكر 37
8-1 صمغ در ني هاي ترش 39
جدول 15: ميزان دكستران و ضايعات قند در شكر خام (24) 43
9-2- تداخل در اندازه گيري درصد قند 44
9-3- مشكلات ناشي از حضور دكستران در تصفيه و توليد شكر خام 44
9-3-1- اثر دكستران بر شربت زلال كننده ها 44
9-3-2- اثر دكستران بر صاف شدن 45
9-3- اثر دكستران بر نارواني 45
9-4- اثر دكستران بر بلورهاي ساكاروز 47
9-5- اثر دكستران بر ظرفيت كارخانه 51
2- مواد و روش ها 52
2-1-1- نمونه برداري 53
2-1-2-1- تعيين ماده خشك به روش رفراكتومتري 54
2-1-2-4- تعيين قند معكوس به روش لين – اينون 55
2-1-2-5- اندازه گيري دكستران 56
وسايل مورد نياز : 60
2-2- آزمايشهاي مربوط به شربت 63
2-6- روش هاي آماري 64
2-6-1- روش هاي تجزيه واريانس 64
2-6-2- رگرسيون 65
نتايج و بحث 65
3-1-1- درصد قند 65
3-1-5- دكستران 68
3-2- آزمايشهاي شربت 73
چكيده : 74
جدول 17: جدول تجزيه واريانس آزمايشهاي انجام شده بر روي ني ميانگين مربعهاي صفات 75
3-3 – اثر دكستران بر انحراف پلاريمتري 79
3-4- اثر فرمالين 81
3-5- اثر استات سرب بازي بر حذف دكستران 82
منابع 91
 
مقدمه و هدف:
نيشكر از گياهان زراعي است كه ظاهراً اهلي كردن آت براي اولين بار در جزاير اقيانوس آرام (گينه نو) اتفاق افتاد و سپس از آنجا به چين و هند برده شده است. سابقه تاريخي كشت نيشكر به هزار سال قبل از ميلاد مي رسد نيشكر از هند به ساير نقاط دنيا راه يافت و تا اوايل قرن هجدهم تنها محصولي بود كه در سطح تجارتي براي توليد شكر كشت مي شد.
توليد شكر از اجزاء مهم اقتصادي كشاورزي بسياري از كشورهاست در مقياس جهاني عملكرد قند چغندر و قند نيشكر در واحد سطح تقريباً مساوي است.
سابقة توليد نيشكر در ايران به سال 600 ميلادي مي رسد در اين زمان شكر تصفيه شده از نيشكر توليد مي شده. ظاهراً توليد نيشكر در خوزستان اهميت داشته است زيرا كلمه خوز به معني نيشكر است به هر حال اولين تلاش وسيع براي توليد آزمايشي نيشكر در سال 1329 در خوزستان انجام گرديد. (3)
اكنون صنعت قندسازي كاملاً استقرار يافته مهذا پژوهشگران تحقيقات زيادي درباره تحول اين صنعت آن هم با توجه به تكنيك هاي كاملاً مدرن با توجه به شرايط سخت كه به اين صنعت تحميل شده است اشتغال به كار دارند.
هدفهاي كنوني اين پژوهشگران و محققان را مي توان به شرح زير خلاصه كرد.
استخراج حداكثر ممكن قند از نيشكر
1- شكر با كيفيتي توليد گردد كه جوابگوي خواسته هاي مصرف كنندگان باشد. بسيار از اين مصرف كنندگان شرايط بسيار سختي را براي كيفيت شكر قائل شده اند.
2- شكر را هر چقدر ممكن است با قيمت كمتري به بازار عرضه نمايند يا به عبارت ديگر استفاده از تجهيزات پيشرفته و كاهش ضايعات در كليه مراحل توليد شكر. (10)
همچنين توجه به مسائلي مانند كاهش مصرف انرژي و حداقل آلودگي محيط زيست. (8)
از جمله مسائلي كه كارخانجات نيشكري با آن دست به گريبان هستند ضايعات ناشي از فعاليت ميكروارگانيزم ها مي باشد. ميكروارگانيزم ها قادرند تحت شرايط مناسب و در مراحل مختلف مانند آتش زدن. حمل ني . آسياب و ساير مراحل توليد شكر در كارخانه به روش هاي گوناگون همانند تجزيه ساكاروز، توليد قند معكوس، توليد اسيد، توليد مواد صمغي مثل دكستران لوان ضايعات جبران ناپذيري وارد كند. (10)
دكستران از جمله موادي است كه توسط باكتري به نام لوكونوستوك مزنتروييدس توليد مي شود كه در صورت توقف ني در مرحله برداشت. حمل و يا توقف شربتها و آلودگي آسياب ها اين باكتري وارد عمل شده و منجر به توليد دكستران و اسيد مي گردد كه از جمله خسارات وارده را مي توان 1- افزايش ضايعات نامعلوم در شربت ناشي از تشكيل دكستران كه بر طبق نظر كلارك ميزان ضايعات را مي توان در جدول زير نمايش داد.

نيشكر كاري در ايران
نيشكر كاري صنعتي در ايران به اواخر سال 1328 بر مي گردد كه در پي درخواست سازمان برنامه و بودجه ، كشورهاي مصر – برزيل – اتازوني – پاكستان – هر يك 10 كيلو گرم از قلمه هاي نيشكر مرغوب خود را با ذكر مشخصات به ايران فرستادند ساير كشورها به دليل مقررات گمركي خود نتوانستند درخواست ايران را اجابت نمايند. (7)
اين قلمه ها در اواخر سال 1328 و اوايل 1329 در اهواز كشت شد و در سال 1331 آقاي وان دوشور كه يكي از كارشناسان نيشكر كاري بود براي مدت شش ماه به ايران آمد و اصول كلي زراعت و مراقبت در مزارع نيشكر كاري را به مهندسان ايراني آموزش داد. در همين زمان 12 نوع قلمه ديگر نيشكر آمريكايي بوسيله سازمان غذا و كشاورزي به ايران رسيد و در خوزستان كاشته شد كه اين نيشكرها در مناطق خوزستان مانند اهواز – دزفول – حميديه – شوش – سوسنگرد – شوشتر كشت شدند.

 

برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink