دانلود پروژه کارآفرینی تاسیس شرکت سیمان


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی تاسیس شرکت سیمان

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

طرح کارآفرینی تاسیس شرکت سیمان

 
فهرست مطالب 
مقدمه: 4
بخش اول:كليات و شناخت طرح 5
سوابق ثبتي مجري طرح 5
سوابق تجربي و عملي 5
مجوزهاي قانوني 6
جدول(5-3-1) پرسنل قبل از توليد 7
جدول (5-3-2)- پرسنل بعد از توليد ظرفيت مورد انتظا ر 8
معرفي توليدات كارگاه و پيش بيني ظرفيت توليدي : 8
مراحل و روش توليد : 9
جدول(5-5)- برنامه توليدات 10
بخش دوم : بررسي فني طرح 11
2-2- ميزان سرمايه گذاري ثابت طرح : 12
جدول(5-7)- مشخصات زمين : 13
ديوار كشي و محوطه سازي : 14
ساختمان ها: 14
جدول(5-9)- مشخصات ساختمان ها 15
تاسيسات ووسايل تاسيساتي : 15
د)  تاسيسات سوخت رساني : 16
ماشين آلات وتجهيزات: 17
وسايل نقليه : 18
وسايل اداري وكارگاهي : 18
هزينه هاي پيش بينی نشده : 18
جدول زمانبندي طرح: 20
نحوه مصرف سرمايه گذاري ثابت 21
جدول( 5-13)صورت ریز هزینه های تاسیس و سرمایه گذاری های انجام شده : 22
2-4- برنامه توليد وبرآورد هزينه هاي توليد : 22
جدول(5-14)- برنامه توليد 22
حقوق و دستمزد مستقيم و غيرمستقيم : 23
جدول (5-16)- انرژي مصرفي 23
بخش سوم: بازار وبازاريابي 24
بازارمصرف كننده : 24
بخش چهارم : بررسي هاي اقتصادي 25
4-1-)موقعيت كلي اقتصادي طرح : 25
4-3-)بررسي عرضه : 25
4-5-)بررسي تقاضا: 25
4-8-)محاسبه سهم منابع داخلي : 26
بخش پنجم : بررسي هاي مالي 27
جدول(5-17)- برآورد سرمايه گذاري طرح 27
5-2-)  ارزش افزوده نا ويژه : 29
5-4-) ارزش افزوده خالص : 29
5-6-)نحوه تامين مالي : 30
5-7-)پيش بيني هزينه هاي توليدي  : 31
مواد اوليه مصرفي براي يك ماه : 32
جدول (5-18)- پرسنل توليد 32
جدول (5-19)- دستمزدمستقيم و غيرمستقيم : 32
3) سايرهزينه هاي متغير(سربار) 33
5-7-2)هزينه هاي ثابت : 34
5-7-4)ساير هزينه هاي ثابت 35
جدول (5-23)- سايرهزينه هاي ثابت 35
جدول (5-23)- هزينه هاي توليد وعملياتي متغير وثابت 36
5-9)  هزينه هاي غيرعملياتي : 38
پيش بيني حساب سود و زيان : 42
جدول (5-25) پيش بيني حساب سود و زيان 42
پیش بینی گردش وجوه نقد : 43
جدول (5-26)  پیش بینی گردش وجوه نقد 43
جدول( 5-27) تراز نامه پیش بینی شده 44
5-12) تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر : 45
تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي: 48
نسبت بدهي هاي بلند مدت به دارائيهاي ثابت: 49
گردش دارائيهاي ثابت و گردش كل دارائيها: 51
روش هاي ارزيابي : 53
ب) نرخ بازده داخلي: 54
شاخص سود آوري: 56
خلاصه و نتيجه گيري: 57
نتيجه گيري و پيشنهاد: 59
منابع پروژه كار آفريني : 60
 
مقدمه:
امروزه با پيشرفت جوامع ورشد روز افزون اقتصادي جوامع كه نتيجه آن نياز به محصولات جديد كه اين مورد خود دليل مهمي براي تاسيس و راه اندازي اين نوع شركت مي باشد .
اين طرحهاي جديد و نو موجب افزايش اشتغال در كشور مي باشد و ايين طرحها مي تواند زود بازده باشند و در نتيجه آن گسترش دامنه فعاليت مي باشد.0
صنعت توليد سيمان صنعتي است كه قابليت ساخت انواع سيمان مورد نياز صنايع مختلف را از آميزه هاي مختلف دارا مي باشد سيمان به دليل تنوع نوع مصرف داراي موارد استفاده بسيار وسيع مي باشد و لذا داراي با زار بسيار خوبي مي باشد .
براي انتخاب ظرفيت واحد بر مبناي ظرفيت موجود و نيز كم كردن ريسك سرمايه گذاري پس از صحبت كردن با صاحب نظران در اين محدوده ظرفيت توليد بين 20000الي 115000 مي باشد كه ظرفيت مورد انتظار و انتخابي براي گام اول 27000 تن مي باشد.
بر اساس نرخهاي متداول موجود و استعلامهاي بدست آمده از صاحبان صنايع و فروشندگان تمام آن ها نشان دهنده سود آوري طرح و حالت بسيار پايدار اقتصادي آن مي باشد كه موجب جذب متقاضيان خصوصي براي سرمايه گذاري در اين رابطه خواهد داشت.بخش اول:كليات و شناخت طرح

سوابق ثبتي مجري طرح
شركت سيمان  .... در تاريخ  10/10/1384 در مشهد با شماره 251 ثبت رسيد و شروع به فعاليت مي نمايد. اين شركت با سرمايه ی بخش  خصوصي به مبلغ  862523000ريال
شروع به فعاليت و توليد انواع سيمان  در طرح هاي مختلف مي نمايد. 
 

صورت ریز هزینه های تاسیس و سرمایه گذاری های انجام شده :

رديف

شرح

ماه اول

ماه دوم

ماه سوم

جمع كل

1

خريد زمين

345000000

 

 

345000000

2

ديوار كشي و تسطيح

50600000

 

 

50600000

3

ساختمان ها

 

158700000

 

158700000

4

تاسيسات ووسايل تاسيساتي

 

 

38180000

38180000

5

ماشين آلات وتجهيزات

 

 

106950000

106950000

6

وسايل نقليه

57500000

 

 

57500000

 

انرژي مصرفي 

رديف

شرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه هر واحد

هزينه كل

1

برق مصرفي

كيلو وات

30000

115

3450000

2

آ ب مصرفي

متر مكعب

22400

5.75

128800

3

گازوئيل

ليتر

10300

230

2300000

 

جمع كل

-

62700

-

5878800


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink