دانلود پروژه کارآفرینی گلخانه سبزی و صیفی


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی گلخانه سبزی و صیفی

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

طرح کارآفرینی گلخانه سبزی و صیفی  

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه : 3
اهداف اجراي طرح : 3
كليات و شناخت طرح : 4
مشخصات كلي طرح : 4
جدول خلاصه تحليل مالي طرح : 5
پيش بيني زمان اجراي طرح : 6
اطلاعات اقليم و هواشناسي منطقه اجراي طرح : 7
خلاصه هواشناسي منطقه : 11
سابقه توليد كشت در منطقه : 11
اطلاعات آب و خاك : 11
شرح اجرايي و توجيه فني طرح : 12
بررسي بازار طرح : 22
هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت طرح : 23
2- محوطه سازي : 23
3- ساختمانها و ابنيه : 23
4- ماشين آلات و تجهيزات : 25
5- تأسيسات : 26
6- وسائط نقليه و حمل و نقل : 26
7- اثاثيه و ملزومات و متفرقه : 27
8- هزينه هاي قبل از بهره برداري : 27
9- هزينه هاي پيش بيني نشده : 28
هزينه هاي جاري طرح : 28
1-مواد اوليه و بسته بندي : 28
2-حقوق و دستمزد پرسنل : 29
4- هزينه استهلاك و تعمير و نگهداري : 30
5- هزينه هاي عملياتي : 31
جدول خلاصه هزينه هاي جاري طرح : 31
سرمايه در گردش مورد نياز : 32
برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري طرح : 33
منابع مالي تأمين هزينه هاي طرح : 34
برآورد فروش محصولات : 34
برآورد سود و اصل تسهيلات : 34
بررسي و تحليل مالي طرح : 35

 
مقدمه : 
رشد و توسعه جوامع انساني ، محدوديت منابع طبيعي و نياز نامحدود انسان به مواد غذايي ، پوشاك ، مسكن و از سوي ديگر محوريت وجودي انسان در عرصه هستي با امتياز نيروي تفكر و انديشه به عنوان نيروي مدير و مبتكر و خلاق ، وي را پيوسته وادار نموده تا در جهت تغيير و تكامل عوامل و عناصر اطراف خويش دائماً و بي وقفه در سعي و تلاش بوده و يك لحظه غفلت به منزله مرگ و نيستي و زيان باشد . ماحصل اين تلاش طبيعتاً سازندگي و بهينه سازي مجموعه عوامل مثبت و در نتيجه ترقي روزافزون تمدن انساني را به دنبال خواهد داشت . با توجه به اين توسعه طلبي خصوصاً در زمينه ارتباطات جمعي و جهاني شدن آن ، همزمان با ورود علم و تكنيك در عرصه هاي زندگي اجتماعي ديگر جاي هيچ درنگ و تأملي را براي بشر باقي نميگذارد تا جدا از اين رابطه پيوستگي عظيم عرض اندام نمايد و البته اين موضوع خود به عنوان يك عنصر مثبت و سازنده در جهت بهبود ساختار اجتماع بشري خودنمايي نموده و تاحد زيادي باعث محو عناصر مخرب اجتماعي به ويژه خودكامگيهاي قطبهاي جهاني شده و نويدي است در جهت بهبود مناسبات و جلوه ارزشهاي والاي انساني .
با توجه به مطالب ذكر شده پيروي از روشهاي جديد و نوين توليد و بهره وري و بهبود ساختار عوامل توليد يك امر واجب و حتمي بوده كه در پيروي از اين اصل طرح ارائه شده فعلي نمونه اي از اين نوع فعاليتها به منظور استفاده بهينه و مفيد و رسيدن به حداكثر توليد يعني اقدام به اجراي عمليات زراعي در فضايي كاملاً كنترل شده و به شيوه اي كاملاً جديد و با نظارت عاليه كارشناسي و تا حدودي به دور از روشهاي سنتي و قديمي ميباشد تا ضمن ارائه و ترويج روشهاي مدرن توليد و ايجاد درآمدي مفيد و اشتغال سازنده براي چند خانوار بتوانيم بخشي از نيازهاي جامعه را تأمين نمائيم .

اهداف اجراي طرح :
اشتغالزايي مولد  و پايدار در منطقه به صورت مستقيم و غير مستقيم . 
كمك به توسعه اقتصادي استان .
كمك به تحقق اهداف مورد نظر دولت جمهوري اسلامي ايران در زمينه هاي گوناگون .
افزايش سطح درآمد تعاوني و كاركنان طرح .
ايجاد انگيزه و كار مناسب جهت جوانان . 
توسعه فضاي سبز و تأمين نياز سبزي و صيفيجات در منطقه .
بهره برداري بهتر از منابع آب و خاك با استفاده از جديدترين
 

برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink