دانلود پروژه کارآفرینی تولید روغن خام


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی تولید روغن خام

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 کارآفرینی روغن خام

 

بخش اوليه (نماي ذهني): 5
معرفي شركاء و سهامداران: براي تأسيس و راه اندازي يك واحد توليدي نياز به حداقل 2 نفر جهت ثبت شركت به صورت سهامي خاص مي باشد. 6
معرفي تيم مشاوره 7
نمودار سازماني 9
برنامه بازار و بازاريابي 12
برآورد ميزان عرضه رقبا (براي يك و دو سال آينده) 14
برآورد سهم بازار و ميزان عرضه (براي يك و دو سال آينده) 14
برنامه عملياتي (توليد) 15
مساحت ساختماني مورد نياز 16
هزينه زمين مورد نياز 17
هزينه ساختمان مورد نياز 18
تسطيح و محوطه سازي 18
تاسيسات 19
ابزارآلات و وسايل فني و آزمايشگاهي 20
ماشين آلات و تجهيزات 20
وسايط نقليه 21
هزينه هاي پيش بيني نشده و متفرقه بخش «1» 23
استهلاك هزينه هاي سرمايه اي ثابت 24
ب: هزينه هاي متغير توليدي 25
الف: مواد اوليه 25
نيروي انساني مورد نياز: هر شيفت 9 ساعت كار * 2 = 18 ساعت كار 26
تعميرات و نگهداري 28
هزينه هاي پيش بيني نشده و متفرقه بخش «2» 29
جدول هزينه هاي متغير توليد 29
سرمايه در گردش براي سال اول 30
جمع كل سرمايه گذاري 30
منابع تامين سرمايه 31
محاسبه بهاي تمام شده در ظرفيت كامل 32
برآورد قيمت فروش 33
برآورد درآمد فروش 33
برآورد هزينه هاي فروش 33
صورت حساب سود و زيان سال اول 34
جريان نقدينگي 35
پيش بيني ترازنامه در پايان سال اول 36
برنامه زمانبندي اجراي طرح كسب و كار 37
ريسك ها، مشكلات ومفروضات اساسي 39
پيشنهادها 39

توجه: در صورتي كه طرح كسب و كار به صورت گروهي تهيه شده است، مشخصات همكاران اصلي در پيوست آورده شود.
خلاصه اجرايي (مديريتي):
تأسيس يك واحد توليد روغن خام از دانه هاي روغني مثال تخم پنبه، سويا، آفتابگردان، كلزا و ذرت
براي احداث و ايجاد يك واحد توليد روغن خام نياز به تأسيسات و ماشين آلات خاص اين ماده غذايي مي باشد و مراحل ايجاد و تأسيس يك واحد توليد روغن خام بشرح زير مي باشد:
1- براي شروع و رسميت واحد بايستي ابتدا يك واحد و يا شركت را به ثبت شركتها معرفي و آن را به ثبت رساند.
2- سرمايه اوليه مورد نياز جهت راه اندازي يك واحد توليدي در حدود پنج ميليارد ريال (000/000/000/5 ريال)
1/2- خريد زمين مورد نياز
2/2- احداث تأسيسات از قبيل سالن توليد، انبارها و تأمين برق مورد نياز
3/2- احداث و ايجاد تأسيسات جانبي از قبيل ساختمان اداري، باسكول، مخازن ذخيره و نگهداري روغن خام
4/2- سرمايه در گردش مورد نياز جهت خريد مواد اوليه
5/2- امكانات و نيروهاي لازم جهت ايجاد فرآيند توليد محصول و بازاريابي فروش و عرضه محصول توليد شده
بيان آرمان هاي كسب و كار:
اين شركت به توليد ساخت روغن هاي مايع و جامد در اندازه هاي مختلف مي پردازد و كاركنان بايد با نحوه توليد روغن و استفاده از دستگاه هاي آنجا آشنايي داشته باشند و به نحو احسنت و بر مبناي تقاضا روغن ها را وارد بازار كرده و مورد استفاده متقاضيان نمود.

برآورد ميزان تقاضاي بازار (براي يك و دو سال آينده)

نام محصولات

مقدار

ميزان بازار بالقوه

ميزان بازار بالفعل

سال قبل

ميزان بازار بالفعل

جاري

ميزان بازار بالفعل

يكسال آينده

تعديل بر مبناي

تحقيق و مشاهده

1- روغن مايع

70/0

20/0

45/0

60/0

-

2- روغن جامد

70/0

20/0

45/0

60/0

-

 

مساحت ساختماني مورد نياز

فضاي توليدي مورد نياز (شامل ايستگاه هاي كار و انبارها)

ايستگاه كاري (انبار)

فضاي مورد نياز ماشين آلات

فضاي مورد نياز مواد اوليه

فضاي مورد نياز اپراتورها

جمع فضاي
مورد نياز

فضاي مورد نياز ضربدر 5/1

1- انبار مواد اوليه

 

1200

-

1200

1800=5/1*1200

2- سالن توليد

360

 

40

400

600=5/1*400

3- انبار محصول

 

800

-

800

1200=5/1*800

4- مخازن روغن خام (تانك)

400

 

-

400

600=5/1*400

 

 

برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink