دانلود پروژه کارآفرینی تولید و اجرای قالبهای فلزی


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی تولید و اجرای قالبهای فلزی

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 فهرست مطالب 

پیشگفتار: 5
مقدمه : 8
فصل اول 9
کلیات شناخت 9
1-1- مشخصات متقاضیان طرح: 9
جدول (1-1) مشخصات متقاضیان طرح 10
2-1- معرفی اجمالی پروژه: 11
3-1- معرفی محصول : 12
4-1-سوابق تولید : 12
5-1-کاربرد محصول : 13
6-1-مصرف کنندگان: 13
فصل دوم 15
بررسی کلی طرح 15
1-2-فرایند تولید: 16
فرآیند تولید قالب های فلزی به شرح زیر است: 16
1- فیلر: 16
5- اتصال در بدنه قالب عمود بر هم: 19
6- قالب واسطه ی کنج داخلی: 20
7- قالب واسطه ی کنج خارجی: 20
8- کلاهک: 21
9- قیدها: 22
10- دستک تیر: 22
11- جک فلزی: 23
12- جک شاغول دهنده: 23
2-2-نمودارفرایند تولید: 26
مواد اولیه تولید قالب های فلزی عبارتند از: 27
جدول(1-2)-هزینه مواد اولیه 27
جدول(2-2)-هزینه وسایل نقلیه وحمل ونقل 28
جدول(3-2)-هزینه تامین ماشین آلات وتجهیزات خط تولید 29
5-2- زمان بندی اجرای طرح: 30
جدول شماره (4-2) برنامه زمانبندي اجرای تولید قالب بندی فلزی  : 30
6-2- ظرفیت تولید: 31
7-2-جایابی ومحل اجرای طرح: 32
8-2- کنترل کیفیت محصولات تولیدی: 33
ساخت اقتصادي قالب: 35
فصل سوم 38
بازار و بازاریابی 38
تاریخچه 43
سوالات رایج 44
چرا این نوع بازاریابی کلاه‌برداری است؟ 45
هدف از مطالعه بازاريابي: 50
فصل چهارم 52
بررسی اقتصادی طرح 52
1-4- نیروی انسانی مورد نیاز: 52
جدول(1-6)- مشخصات نیروی انسانی 53
2-4- حقوق ودستمزد: 54
جدول(2-4)-حقوق ودستمزد 55
3-4- شرح وظایف پرسنل: 56
1-4-3-وظایف پرسنل تولیدی: 56
4-4- سازماندهی نیروی انسانی: 58
5-4- زمین مورد نیازطرح: 59
7-4- ساختمان واحد تولید: 60
8-4- هزینه ساختمان سازی ومحوطه سازی: 60
جدول(4-4)-هزینه ساختمان سازی 61
جدول(5-4)- محاسبه هزینه محوطه سازی 62
9-4- پلان طرح: 63
نقشه شماره(1-4)- پلان طرح 64
10-4-انرژی برق: 65
جدول(6-4)- محاسبه برق واحد 65
12-4- سوخت: 66
13-4-تاسیسات حرارتی: 66
14-4- تاسیسات برودتی: 66
جدول(10-4)- هزینه های مصرفی انرژی 69
فصل پنجم 70
بررسی مالی طرح 70
1-5- سرمایه کل ومنابع تامین آن: 71
2-5- سرمایه ثابت: 71
جدول (2-5) محاسبه سرمایه ثابت 73
جدول (3-5) هزینه های قبل از بهره برداری 74
3-5- سرمایه درگردش: 74
جدول (4-5)- برآوردسرمایه درگردش 76
4-5- هزینه تولید سالیانه طرح: 77
جدول(5-5)- هزینه تولید سالیانه طرح 77
1-4-5- هزینه مواد اولیه: 78
2-4-5- هزینه حقوق ودستمزد: 78
3-4-5- هزینه انرژی: 78
4-4-5- هزینه تعمیرونگهداری: 78
جدول(6-5)- هزینه تعمیرونگهداری 79
5-4-5-هزینه استهلاک: 79
جدول(7-5)- هزینه استهلاک 80
5-5- هزینه ثابت و متغیر: 81
جدول(8-5)- هزینه ثابت و متغیر 81
6-5-محاسبه نقطه سربه سر تولید: 82
7-5- محاسبه قیمت تمام شده محصول: 82
8-5- محاسبه قیمت فروش محصول: 82
9-5- محاسبه سود ناخالص: 83
11-5- محاسبه دوره برگشت سرمایه: 83
منابع و مآخذ: 85
 
پیشگفتار: 
كارآفريني : واژه كارآفريني از كلمه فرانسوي Entreprendre به معناي " متعهد 
شدن " نشاُت گرفته اسـت. بنابـر تعريف واژنامه دانشگـاهي وبستر : كارآفرين كسي است كه متعهد مي شود مخاطره هـاي يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي ، اداره و تقبل كند. 
اقتصاد دانان نخستين كساني بودند كه در نظريه هاي اقتصادي خود به تشريح كارآفرين و كارآفريني پرداختند. ژوزف شومپــيتر كارآفرين را نيــروي محركــه اصلي در توسعه اقتصادي مي داند و مي گويد: نقش كارآفرين نوآوري است . از ديدگاه وي ارائه كالايي جديد ، ارائه روشي جديد در فرآيند توليد ، گشايش بازاري تازه ، يافتن منابع جديد و ايجاد هرگونه تشكيلات جديد در صنعت و... از فعاليت هاي كارآفرينان است. كـرزنر نيز كـه از استــادان اقتصاد دانشگاه نيويورك مي باشد كارآفريني را اين گونه تشريح مي كند : كارآفريني يعني ايجاد سازگاري و هماهنگي متقابل بيشتر در عمليات بازارها. 
كارآفريني سازماني : فرآيندي است كه در ان محصولات يا فرآيند هاي نوآوري شده از طريق القاء و ايجاد فرهنگ كارآفرينانه در يك سازمان از قبل تاُسيس شده ، به ظهـور مي رسند.به تعريفــي ديگر : فعاليتهـاي كارآفرينانـه فعاليت هايي است كه از منابـع و حمـايت سازماني به منظور دستيابي به نتايج نـوآورانه برخـوردار مي باشد. 
كارآفرين سازماني: كسي كه تحت حمايت يك شركت ، محصولات ، فعاليتها و تكنولوژي جديد را كشف و به بهره داري مي رساند. 
كارآفريني : فرآينــدي است كه منجر به ايجــاد رضايتمندي و يا تقاضاي جديد مي گردد.كارآفريني عبارتسـت از فرآينـد ايجـاد ارزش از راه تشكيل مجموعهُ منحصر به فردي از منابع به منظور بهره گيري از فرصتها.
كارآفرين (مستقل) : فردي كه مسوُليت اوليه وي جمع آوري منابع لازم براي شروع كسب و كار است و يا كسي كه منابع لازم براي شروع و يا رشد كسب و كاري را بسيج مي نمايد و تمركز او بر نواوري و توسعه فرآيند ، محصول يا خدمات جديد مي باشد. به عبارت ديگر ، كارآفرين فردي است كه يك شركت را ايجاد و اداره مي كند و هدف اصلي اش سود آوري و رشد است . مشخصه اصلي يك كارآفرين ، نوآوري مي باشد.
كارآفرين شركتي : كارآفريني شركتي به مفهوم تعهد شركت به ايجاد و معرفي محصولات جديد و نظام هاي سازماني نوين است.
ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينان : ديويد مك كللند از استادان روانشناسي دانشگاه هاروارد آمريكا كه اولين بار "نظريه روانشناسي توسعه اقتصادي" را مطرح نمود ، معتقد است كه عامل عقب ماندگي اقتصادي در كشور هاي در حال توسعه مربوط به عدم درك خلاقيت فردي است بنابر عقيده ايشان با يك برنامه صحيح تعليم و تربيت مي توان روحيه كاري لازم را در جوامع تقويت نمود ، به گونه اي كه شرايط لازم براي صنعتي شدن جوامع فراهم آيد.
كارلند و همكارانش اهم ويژگيهايي را كه در مورد كارآفرينان مورد بررسي واقع و تاُييد شده بودند ، جمع آوري نمودند كه اهم آنها عبارتند از: 
- نياز به توفيق 
- تمايل به مخاطره پذيري
- نياز به استقلال
- كارآفرينان داراي مركز كنترل دروني هستند. 
- خلاقيت 
 
مقدمه : 
ابعاد، شكل و راستاي دالها، تيرها و ديگر اعضاي سازه اي بتني به دقت ساخت قالبها بستگي دارد. قالبها بايد با ابعاد صحيح ساخته شوند، جهت حفظ شكل مورد نظر بتن در زير بارهاي ساختماني از صليب كافي برخوردار باشند، براي حفظ راستاي اعضاي بزرگ به اندازه كافي پايدار و مقاوم باشند و طوري به شكل اساسي ساخته شوند كه بدون از دست دادن دقت ابعادي خود تاب تحمل جابجايي و استفاده مجدد را داشته باشند. قالب بندي بايد تا زماني كه بتن مقاومت كافي كه بتن مقاومت كافي جهت تحمل وزن خود را كسب نكرده است.در جاي خود باقي بماند، در غير اين صورت امكان آسيب ديدگي سازه تمام شده وجود دارد. 
كيفيت رويه سطحي بتن تحت تأثير مصالح قالب قرار دارد. براي مثال چنانچه با استفاده از يك روكش بافت دار ايجاد يك روية نقش دار يا بافت دار مورد نظر باشد، بايداين روكش را به درستي حمايت كرد، تا امكان تغيير شكل خمشي و ايجاد فرورفتگي در سطح بتن وجود نداشته باشد. تركيب صحيح مصالح قالب و روغن و يا هر ماده رهاساز ديگر مي تواند به حذف سوراخهاي ناشي از حبابهاي هوا يا ديگرنقايص سطحي بتن در جا كمك می کند.
 

جدول(3-2)-هزینه تامین ماشین آلات وتجهیزات خط تولید

ارزش کل

برآوردارزش هردستگاه

تعداد

انواع دستگاه

میلیون(ریال)

هزار(ریال)

25

5000

5

جعبه ابزار

30

10000

3

دستگاه جوش برق

25

25000

1

دستگاه ژنراتور برق

40

40000

-

لوازم و تجهیزات اندازه گیری

20

20000

-

کفش و لباس های کارگران

140 میلیون ریال

جمع کل

 


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink