دانلود پروژه کارآفرینی آژانس مسافرتی


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی آژانس مسافرتی

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 کارآفرینی آژانس مسافرتی

فهرست
خلاصه اجرايي (مديريتي): 3
بيان آرمان هاي كسب و كار: 3
بيان ماموريت كسب و كار: 3
برنامه هاي مديريتي و سازماندهي 4
معرفي تيم مديريت 4
معرفي تيم مشاوره 5
مزيت هاي رقابتي مديريتي 6
نمودار سازماني 6
توصيف كسب و كار 6
معرفي محصول يا خدمت 7
نقاط ضعف اساسي 7
نقاط قوت اساسي 7
تهديدات قابل ملاحظه 8
فرصت هاي قابل ملاحظه 8
برنامه بازار و بازاريابي 8
استراتژي بازاريابي 9
1- استراتژي محصول 9
2- استراتژي قيمت 9
3- استراتژي مكان 9
4- استراتژي توزيع 9
5- استراتژي جذب مشتري 10
برآورد ميزان تقاضاي بازار (براي يك و دو سال آينده) 10
برآورد ميزان عرضه رقبا (براي يك و دو سال آينده) 10
برآورد سهم بازار و ميزان عرضه (براي يك و دو سال آينده) 11
برنامه عملياتي (خدماتي) 11
توصيف فرآيندهاي توليد يا ارائه خدمات (مزاياي رقابتي فرآيند و پرسنل توليدي) 12
هزينه زمين مورد نياز 13
هزينه ساختمان مورد نياز 13
تسطيح و محوطه سازي 13
تاسيسات 14
وسايط نقليه 16
وسايل اداري و كارگاهي 16
هزينه هاي پيش بيني نشده و متفرقه بخش «1» 17
هزينه هاي قبل از بهره برداري 18
استهلاك هزينه هاي سرمايه اي ثابت 18
نيروي انساني مورد نياز 19
سوخت و انرژي (شامل آب، برق و سوخت) 21
تعميرات و نگهداري 21
جدول هزينه هاي متغير توليد 22
برنامه مالي 22
صورت حساب سود و زيان سال اول 27خلاصه اجرايي (مديريتي):
تأسيس آژانس مسافرتي مخصوص كودكان بين 4 الي 7 سال در جهت رسيدن به آرمان هاي آژانس كه با تأسيس آن به طور مستقيم 15 شغل مستقيم و 50 شغل غيرمستقيم بوجود مي آيد.
بخش اوليه (نماي ذهني):
بيان آرمان هاي كسب و كار:
براي بيشتر مردم، بيكاري اوقات فراغت محسوب مي شود ولي بررسي هاي آماري نشان داد كه آنچنان كه معلوم است كودكان بين 4 الي 7 سال تا زماني كه به سن آموزش رسمي برسد اوقات فراغت بسياري وجود دارد ولي به دليل كارآمد نبودن روش هاي گذراندن ساعت بيكاري متداول اغلب كودكاني كه در مهد كودكها و... پرورش مي يابند بعد از گذراندن اين مدت نه چندان اطلاعات كافي پيدا مي كنند و شايد كودكان عبوس در آينده باشند و اين مهم نيازمند آن است كه اوقات كودكان به شكل تخصصي برنامه ريزي شود تا بتوان كودكاني فعال، شاداب و موفق و خودكفا در آينده داشته باشيم.
بيان ماموريت كسب و كار:
اين آژانس با استفاده از مديران متخصص و عوامل مدرن با توجه به نيازهاي كودكان و آرمان هاي آن ها جامعه عمل پوشاند و نوعي اوقات فراغت جديد و مدرن و قابل پيگيري را به كودكان مي آموزد كه اين خود آن ها هستند كه مي توانند اوقات را برنامه ريزي كرده و اجرا كنند و در اين مدل كسب و كار براي كودك و افكار او ارزش قائل شده ايم.
 

جدول هزينه هاي متغير توليد

نوع هزينه

از جدول

هزينه كل به ريال

مواد اوليه مستقيم

مربوطه

-

مواد اوليه غيرمستقيم

مربوطه

-

نيروي كار

مربوطه

000/5200/288

سوخت و انرژي

مربوطه

000/320/13

 

ساير هزينه ها

شرح

مبلغ

هزينه لوازم كار و حفاظتي

هزينه بيمه شركت

هزينه كارمزد بانكي

ساير

000/000/20 ريال

 در سال000/000/20 ريال

-

-


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink