دانلود پروژه کارآفرینی پیتزا


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی پیتزا

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 کارآفرینی پیتزا

فهرست
فصل اول : كليات 3
1-1مقدمه وبيان موضوع 3
1-2 اهداف كلي ( كلان ) 3
1-3 اهداف جزئي ( خرد ) 4
1-4 اهداف سازمان 5
1-5 انگيزه 5
1-6 اهميت موضوع 5
1-7 محدوديت مكاني 6
1-8 محدوديت زماني 6
فصل دوم : ادبيات تحقيق 7
2-1- آشنايي با شركت 7
2-2 نيروي انساني 8
2-3 تجهيزات وماشين آلات 10
2-4 چارت سازماني 12
2-5 آشنايي بامحصولات 13
2-6 ظرفيت توليد 14
2-7 روش توليد 14
فرايند توليد 16
فصل سوم : طراحي توليد 17
3-1 طراحي 17
مراحل متوالي جهت تاسيس اغذيه فروشي 17
حق عضويت 18
3-2 توليد 20
4-2 بازار يابي ( كانال هاي توزيع محصول ) 26
4-3 رقبا 28
4-4 شناسايي بازار در داخل كشور 29
جدول زماني براي شروع مشاغل 30
صورت سود وزيان : 31
تراز نامه 34
5-1 نتيجه گيري 40
5-2 پيشنهادات 41

 

فصل اول : كليات

1-1مقدمه وبيان موضوع 
انسان برابر تامين انرژي بدن نياز به غذا دارد وبراي فعاليت روزمره خود بايد از تغذيه اي سالم برخوردار باشد كه اين امر بدون مصرف خوراكي‌ها امكان پذير نمي باشد .
درزمان هاي قديم ابتدا قهوه خانه هاي محلي وجود داشت كه در آن چاي وقليان و غذاهاي سنتي وجود داشت وبعد از گذشت زمان وتغيير فرهنگ تغذيه ونيز پيدايش غذاهاي متنوع قهوه خانه ها جاي خود را به اغذيه فروشي ها كه امروزه شما مشاهده مي كنيد دادند كه يكي از اين غذاها كه در واقع از كشور ديگر وارد ايران شده ودر اغذيه فروشي ها يافت مي شود پيتزا مي باشد ومكاني را كه براي تهيه پيتزا فعاليت مي كند تا اين  غذا را تهيه كند اصطلاحا با نام پيتيزا فروشي مي باشد پيتزا فروشي كه امروزه از رشد زيادي برخوردار بوده وداراي سود زيادي مي باشد تصميم گرفته شد تا در مورد آن پروژه اي در نظر گرفته شود . 

1-2 اهداف كلي ( كلان )
از جمله اهدافي كه سبب انتخاب چنين پروژه اي گرديد كسب اطلاعاتي در مورد اين شغل بود از جمله اين اطلاعات مي توان به موارد زير اشاره نمود . 
كسب اطلاعات در مورد درآمد اين شغل كه از نظر عموم مردم شغل پردرآمدي است .
كسب اطلاعات از نحوه آماده سازي غذاي معروف آن يعني پيتيزا
كسب اطلاعات از چگونگي تشكيل يك چنين مكان هايي توسط صاحبان آن ها كسب اطلاعات در مورد چگونگي تقسيم هزينه مواد مورد نياز بين قسمت هاي مختلف .

1-3 اهداف جزئي ( خرد )
از جمله اهدافي كه باعث انتخاب اين پروژه گرديد موارد ذيل است : 
ميزان درآمد : فهميدن چگونگي كسب درآمد وميزان آن يكي از دلايلي بود كه باعث شد اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد . در نظر مردم اين شغل از درآمد خوبي برخوردار است به دليل محبوبيت اين غذا بين مردم ومراجعه مناسب از سوي مردم باعث شده تا درنظر مردم به عنوان شغلي ياد شود كه از در آمد خوبي برخوردار است كه اين دليل بر اي ما كافي بود تا آن را مورد بررسي قرار دهيم . 
نحوه آماده سازي غذا : دانستن در مورد طرز آماده سازي اين غذا ( پتيزا ) به دليل جذابيت وتنوع مواد موجود در آن وياد گرفتن تهيه آن يكي ديگر از دلايل بود . 
چگونگي تشكيل آن : چگونگي تشكيل وايجاد اين شغل توسط صاحبان آن ازنظر سرمايه اوليه كه براي شروع كار لازم است وتهيه مكان آن كه مهمترين قسمت در ايجاد آن است .
چگونگي تقسيم هزينه مواد مورد نياز قسمت ها : چگونگي تقسيم هزينه مورد نياز براي آماده سازي غذا بين قسمت هاي مختلف كه هر يك از ديگر قسمت ها مجزا مي باشند كار مشكلي است وكسب اطلاعات در مورد اين روش تقسيم بايد خيلي جالب وكار آمد باشد كه در آينده مورد استفاده قرار گيرد. 
1-4 اهداف سازمان 
اهداف اصلي سازمان كسب سود وگسترش شعبه هايي در نقاط مختلف كرج مي باشد .

1-5 انگيزه 
چون در بين عموم مردم در مورد سود سرشار اين شغل صحبت هاونظرهاي زيادي رايج شده وگفته مي شود كه اين شغل از هزينه كمي نسبت به درآمدي كه كسب مي كند برخوردار است همين مسائل انگيزه اي شد تا ما درمورد اين موضوع بررسي وتحقيق كنيم .
اظهار نامه هزينه فروش : 
براي اينكه مقدار هزينه اي را كه براي ساخت كالاي نهايي استفاده مي شود بدست آوريم وبراي اينكه ما بتوانيم هزينه هاي اضافي را پيدا و حذف نمائيم اين اظهار نامه كه در شكل 13 شماره مشاهده مي‌كنيد برابر دوره مالي منتهي به 29/12/87 مي باشد كه براي فروشگاه اغذيه فروشي ( خانواده ) مي‌باشد كه در آن مواد وكار و هزينه هاي توليد را جمع تا مقدار هزينه براي محصولات فروش رفته بدست آيد كه براي پيتزا خانواده بالغ بر 000/100/12 ريال براي محصولات هزينه مي شود براي دوره مورد نظر كه مشاهده مي كنيد . 
پيتزا خانواده
اظهار نامه هزينه فروش
براي دوره مالي منتهي به 29/12/88
مواد اوليه خريداري شده           000/8400
+ موجودي شروع   000/3100
موجودي كل           000/ 500/11
- موجودي پايان دوره       (000/4200)
موادمصرفي           000/300/7
كار مستقيم           000/2800
هزينه سربار توليدي 
استهلاك           000/2000
هزينه كل توليد         000/2000
هزينه كل محصولات فروش رفته   000/100/12
 
 

برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink