دانلود پروژه کارآفرینی الکل مهر مراغه


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی الکل مهر مراغه

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 کارآفرینی الکل مهر مراغه 

فهرست 
فهرست
قسمت اول : چگـونگـي تحقيـق و بررسـي در مـورد پـروژه 4
قسمت دوم : ارزش و اعتبــار طرح در جـامعه 5
مـراحـل مقـدمـاتي طـرح 6
مـوقعيـت طــرح 6
نحـوه فعـاليت طــرح 6
توضيحـات جـانبي جـدول گـانت 6
توضيحـات هـر يك از مــوارد فــوق 8
سـرمـايـــه 8
رقبــــــــا 8
جـذب مشتـــري 8
محــل توليــد 9
نـــوع كـــار 9
سـاختمـان سـازي 9
مـــواد اوليـــه 9
نيـــروي انســـانــي 9
قسمـت حقــوقـــي 10
محصـــول 10
سـرمـايه گـــذاري 11
زميــــن 11
محوطـه سـازي - سـاختمـان سـازي 11
ساختمـان اداري و فـروش 12
طـرح خـط تـوليـد 12
استخــدام كاركنـان اداري و فــروش 12
دارايــي‌هــاي نـــامشهــود 13
اثـاثيــه اداري 13
خريـد تجهيـزات و مـاشيـن‌آلات خـط توليـد 14
تــوضيحــات 5 15
وســائـط نقليـــه 15
تـوضيحـات 16
استخــدام كاركنــان كـارخـانه 16
تـأسيسـات كـارخـانه 16
ابــزارآلات كـارخـانه 17
مـواد اوليـه و بستـه‌بنـدي 17
آبرسـاني و سـوخت مصــرفي 17
رديف 18
هزينــه استهــــلاك 18
برآورد حقـوق و دستمـزد قسمـت اداري 19
هزينــه تعميــرات و نگهـــداري 19
هزينـه نگهــداري تأسيسات كـارخـانـه 19
هزينــه بيمـــه دارائيهـــا 20
هزينـه آب و بـرق و تلفـن كـارخـانـه 20
هزينـه ملزومـات مصـرفي كـارخـانـه 20
هزينـه رفــاهـي كـاركنـان كـارخـانـه 21
هزينـه پـاداش كاركنـان كارخـانه در قسمـت اداري و فـروش 21
هـزينـه‌هـاي پيـش‌بينـي نشـده 21
مـواد غيـر مستقيـم (شيشه يا بشكه‌هاي پلاستيكي) 21
هـزينـه ملـزومـات اداري 21
هزينـه تبليغـات فـروش 21
هزينـه‌هـاي آمـوزشـي 22
هزينـه پـذيـرائـي 22
هزينـه آب ، بـرق و تلفـن قسمـت اداري 22
هزينـه سـوخـت مصـرفـي 22
تنخـواه‌گــردان 22
ماليــات بـردرآمــد 22
شرکت توليـدی الكـل صنعتـي مراغـه 23
شرکت توليـدی الكــل صنعتـي مراغه 25
شرکت توليــدی الكـل صنعتــي مراغه 30
توضيحـات 10 پــي 31
پ 1) برنامهریزی برای تولید : 31
پ 2) طـرح ريزی : 31
پ 3) تداركات : 32
پ4) توليـــد 32
پ5) بسته بندی 32
پ6) قیمت گذاری : 32
پ7 ) تبليغــــات 33
پ 8 ) نــــوآوری 33
پ 9 ) بهــره وری 33
پ 10 ) ســــود 33
نسبتهـای نقـدینگي و نسبتهـای اهرمی : 34
پرسنل 35
منــابع و مــاخــذ 37


 
ديبـــاچه 
قسمت اول : چگـونگـي تحقيـق و بررسـي در مـورد پـروژه
 
در اين تحقيق و پژوهش مسائلي چون و چگونگي ثبت شركت از شروع تا راه‌اندازي و بعد از آن مرحله سوددهي و سودآوري شركت مورد بررسي قرار گرفته است . پيش بيني مشكلاتي كه بعد از راه اندازي شركت ممكن است به وجود بيايد و راهكارهاي مناسبي كه به اين مشكل‌ها اتخاذ شده است ميتواند مديران را در امر تصميم‌گيري مناسب و معقولانه راهنمايي نمايد .
 

قسمت دوم : ارزش و اعتبــار طرح در جـامعه
از آنجائيكه هر طرح اقتصادي و يا هر كارخانه براي يك شهر و در نتيجه براي يك كشور و يك جامعه ميتواند بهره‌وري و سودآوري مناسبي را داشته باشد طرح توليدي الكل صنعتي نيز به نوبه خود علاوه براي صاحبان شركت سوددهي دارد ماليات‌هايي كه شركت پرداخت مي كند و يا عوارضي كه براي شهرداري و آموزش و پرورش مي پردازد .مي تواند براي آباداني شهر نيز مثمرثمر مي باشد .
مسئله ديگر اشتغال زائي است كه مي تواند حدود 40 الي 60 نفر را در خود جاي دهد و اشتغال مناسبي را براي اهالي آن منطقه ايجاد نمايد .
مورد ديگر خريد ابزارآلات و وسايل موردنياز است كه از مغازه داران شهر صورت مي‌گيرد و اين مورد نيز مي‌تواند به رونق اقتصادي آن شهر بيافزايد و بسياري از كارهاي ديگر كه مي تواند در بهبود و آباداني شهر نقش بسيار سازنده‌اي را ايفا كند و موجب شود شهري زيبا و ديدني داشته باشيم كه آن نيز به نوبه خود مي تواند نتايج بسيار خوبي به دنبال داشته باشد . 

هزينــه تعميــرات و نگهـــداري

عنوان دارائي

هزينه تعميرات و نگهداري

ماشين آلات و تجهيزات

48960000  ريال

وسائط نقليه

48960000 ريال

جمع كل

97920000 ريال

 

هزينــه استهــــلاك

رديف

عنوان دارائي

ارزش دفتري

نرخ

هزينه استهلاك             روش

1

ماشين‌آلات و تجهيز

484700000

10

48470000                نزولي

2

تاسيسات

54700000

10

5470000                  نزولي

3

وسائط نقليه

1411700000

10

141170000              نزولي

4

ساختمان كارخانه

2162400000

6/6

142718400              نزولي


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink