دانلود پروژه کارآفرینی باغ زیتون


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی باغ زیتون

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

طرح کارآفرینی باغ زیتون

فهرست مطالب
احداث باغ زیتون 4
آماده سازي زمين 5
تسطيح زمين جهت احداث باغ 6
تعيين تراكم كاشت 7
طراحي باغ: 7
مهم ترين سيستم هاي كشت: 7
انتخاب رقم : 9
كشت نهال: 10
بررسی های فنی و مالی طرح 11
سرمايه گذاري ثابت طرح : 11
1 زمين محل اجراي طرح : 11
1-2- محوطه سازي : 11
3-1- ساختمانها: 12
4-1: تاسيسات و تجهيزات : 12
5-1- ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي : 14
6-1- وسايط نقليه و وسايل حمل و نقل داخل كارخانه : 15
7-1- تجهيزات اداري و كارگاهي 15
8-1- هزينه هاي قبل از بهره برداري: 17
جدول هزينه هاي ثابت طرح : 17
هزينه هاي جاري طرح : 18
1-2- مواد اوليه و بسته بندي : 18
2-2- حقوق و دستمزد پرسنل غير توليدي: 19
3-2- حقوق و دستمزد پرسنل توليدي: 19
جمع كل حقوق و مزاياي پرسنل : 20
4-2- هزينه سوخت و انرژي 20
5-2- استهلاك و تعمير و نگهداري: 21
جدول هزينه هاي جاري طرح 22
جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد : 22
سرمايه در گردش: 23
جدول سرمايه گذاري 24
فروش: 25
3- قيمت تمام شده هر واحد توليد : 26
4- قيمت فروش كالا: 26
متوسط درآمد فروش ده ساله 26
درآمد فروش در باردهي كامل 26
- محاسبه نقطه سربه سر : 26
- ميزان فروش در نقطه سر به سر: 26
- سود ناويژه : 27
- محاسبه سود ويژه : 27
سود عملياتي 27
كسر مي شود هزينه هاي غير عملياتي شامل : 27
- نرخ برگشت سرمايه : 27
- دوره برگشت سرمايه : 28
ارزش افزوده ناخالص : 28
ارزش افزوده خالص 28
ارز ش افزوده ناخالص به فروش 28
ارزش افزود ه خالص به  فروش                                  فروش كل 28
مراحل نظارت بر احداث باغات زيتون 29
1-    مطالعه، مكانيابي و استعداد سنجي: 29
2-    آزمون خاك و آب و حفر پروفيل : 29
3-    آماده سازي و تسطيح : 29
4-    طراحي و نقشه برداري : 29
5-    امكان سنجي تأمين و مديريت منابع آبي : 29
6-    چاله كني : 29
7-    تغذيه و تأمين مواد آلي خاك : 29
9-    نصب قيم : 30
10- عمليات كاشت : 30
11- تنك كردن نهال هاي كشت شده : 30


 
احداث باغ زیتون
در احداث يك باغ  هدف اصلي توسعه حداكثر سطح باردهي در حداقل زمان ممكن مي باشد بمنظور دستيابي به اين هدف نوع واريته و عوامل اقليمي شامل:نياز سرمايي درخت، حداقل دماي زمستان ووجود سرماي ديررس بهاره، طول فصل رشد ، دماي مناسب رشد، موقعيت محل از لحاظ عرض جغرافيايي ، دوري ونزديكي از آبهاي سطحي ومقدارشيب زمين مي باشد عوامل خاكي شامل زهكشي خاك، سفره هاي اب زيرزميني، ساختمان خاك، بافت خاك، PHخاك، آهك خاك وهمچنين مدلي كه براساس آن درختان درباغ قرارمي گيرند. فاكتور هاي مهمي  بوده كه تداوم عملكرد باغ را تحت تاثير قرار ميدهند. 
محصولات باغي درضمن برخورداري از كيفيت مطلوب براي توليد كننده بايد كمترين هزينه ها راداشته باشند بطور كلي عوامل اقتصادي موثر در توليد هرمحصول ازجمله سرمايه گذاري، عوامل مربوط به بازار(بازاريابي)، مقدار نياز بازار، بازار پسندي محصول، فاصله محل توليد تا بازار ودر انتها نيروي انساني وتجهيزات  از موارد مهم احداث باغ مي باشد.
وپس از آن انتخاب فواصل كاشت كه قدرت رويشي ذاتي واندازه نهايي درخت بر حسب نوع كشت(متراكم يا غيرمتراكم) نور وحاصلخيزي خاك تاثير گذار مي باشند
 
زيتون (Olea europaea L.) گياه نيمه گرمسيري سازگار با اقليم مديترانه اي است  كشت اقتصادي زيتون در عرض هاي جغرافيايي 45-30  وجودارد اراضي با شيب جنوبي  وجنوب غربي در مناطق سرد وحداكثر شيب اراضي 25% بايستي باشد از انتخاب زمينهاي پست با احتمال تجمع سرما بايستي اجتناب نمود.دامنه نياز سرمايي اين گياه زياد بالا بوده وبرخي از ارقام آن بيش از 1500 ساعت سرماي زير 7 درجه سانتيگراد  نياز دارند. ولي بطور كلي دامنه نياز سرمايي 700-400 ساعت مي باشد.زيتون در دماي 12- درجه صدمه مي بيند و در دماي بالاي تابستان مقاوم است. در مناطق حاره نيز، زيتون به خوبي رشد و نمو مي كند اما به علت نبودن سرماي كافي زمستانه و عدم استراحت درخت (خواب زمستانی) به بار نمي نشيند. در اين مناطق، رشد سريع و مداوم درخت تعادل فيزيولوژيكي آن را به هم مي ريزد و درخت زودتر پير و فرسوده مي شود. زيتون نسبت به خشكي مقاومت خوبي داشته ولي براي توليد محصول خوب به آب كافي نياز داردآبياري در هنگام گلدهي وتشكيل ميوه در اواخر بهار ونيز افزايش اندازه ميوه ضروري مي باشد خاكهاي شني ولومي براي احداث باغ مناسب استاز نظر بافت خاك ميزان PH ميزان بي كربنات مواد آلي وميزان عناصر ماكرو وميكرو بايد آزمايش شود.در شرايطي كه مواد آلي خاك كمتر از 1% در شرايط ديم و كمتر از 2% در شرايط آبي باشد بايست خاك با مواد آلي تقويت گردد.همچنين براي اجتناب از عوامل خطرناك بويژه ورتيسيليوم ونماتد بايستي خاك آزمايش شود.اگر محصولاتي مانند گوجه فرنگي ولوبيا كه موجب افزايش بيماري ورتيسيليوم مي شود قبلا درزمين مورد نظر كشت شده باشد آن زمين بايد ضد عفوني گردد. 

3-2- حقوق و دستمزد پرسنل توليدي: 

رديف

شرح

تعداد

حقوق ماهيانه ( ريال )

هزينه ساليانه  ( ميليون ريال )

1

كارشناس باغباني

2

3000000

72

2

راننده تراكتور

1

2000000

24

3

موتوربان و نگهبان

2

2000000

48

4

كارگر ساده

4

1800000

4/86

 

-2- استهلاك و تعمير و نگهداري:

رديف

شرح

ارزش درايي    ( ميليون ريال )

استهلاك

تعمير و نگهداري

در صد

مبلغ

در صد

مبلغ

1

محوطه سازي ساختمان

3202

10

2/320

2

04/64

2

تاسيسات و تجهيزات

1356

12

72/162

5

8/67

3

وسايط نقليه

180

20

36

10

18

4

ماشين آلات و تجهيزات

5/227

10

75/22

5

38/11

5

تجهيزات اداري و گارگاهي

18

20

6/3

10

8/1


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink