در مورد erp

HyperLink
مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
در مورد erp
قیمت: 100000 ریال - ده هزار تومان گروه: پروژه های درس آمار
تعداد صفحه: 219

این نوشته در مورد ERP و فایل دارای قالب WORD DOCX می باشد و همچنین دارای دو فایل Powerpoint برای ارائه است.

 فهرست مطالب

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
مقدمه 10
فصل اول:  کمیت تولید و تاثیر ERP بر آن 13
تعريف ERP 14
نقش سيستمهاي اطلاعاتي در موسسات توليدي و صنعتي 16
تفاوت بين ERPو يک بانک اطلاعاتي مرکزي 17
سيستم ERP در يک بنگاه 18
طراحي قطعات در توليد  ایده آل : 25
طرز كار كارخانه : 26
سازماندهي  ایده آل در سطح كارخانه : 27
رفتار بامشتري : 27
تاريخچه سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) 31
معرفي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) 33
تعريف سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) 34
دلايل و دستاوردهاي پياده سازي ERP در سازمان ها 36
زيرسيستم هاي تشكيل دهنده ERP 37
معرفي Oracle ERP 38
فصل دوم:  سیر تکاملی سیستمهای مبتنی بر ERP 40
(1_2)سير تکامل سيستمهاي اطلاعاتي 41
(2_2) -سيستمهاي Batch  در کامپيوترهاي مرکزي 41
(3_2)- سيستمهاي OnLine در کامپيوترهاي سازماني(تک کاربره) 41
(4_2)- تفکيک DATA ازبرنامه ها وراه اندازي مراکز سرويس داده 42
راه اندازي مراکز سرويس برنامه(Application Server) 43
سيستمهاي اطلاعاتي Web Based 44
چالشهاي ويژه محيط ETO 47
در زمان معرفي و ارائه محصول جديد 48
زمانبندي ارائه محصول جديد 48
برنامه ريزي در وضعيت تأثير روي محصولات موجود 49
فعاليتها و رخدادهاي برنامه ريزي اصلي توليد 49
اولويتبندي مجدد همه مواد و فعاليتها 51
يكپارچه سازي فعاليتهاي طراحي و عملياتي 52
مدبريت هزينه در فناوري اطلاعات‌توسعه شركت درسيستم  erp 52
4 - كاركردهاي‌ERP 61
5 - دلايل‌ به‌كارگيري‌ERP) ) 66
6 - منافع‌ حاصل‌ از پياده‌سازي‌ERP 67
فصل سوم: بررسی ERP از دیدگاه نرم افزاری 70
جايگاه ERP در لايه هاي نرم افزاري وسيستمهاي اطلاعاتي 71
سیر تکاملی ERP چگونه بود 71
سيستمهاي اطلاعاتي دهه 60 71
4- بکارگيري سيستم ها در فرايندهاي عملياتي (TPS) 74
منافع مادی حاصل ازپياده سازي ERP 79
مهندسي مجدد سازمان (BPR) 80
ERP چگونه مي تواند كسب و كار يك شركت را بهبود بخشد؟ 84
دلايل‌ به ‌كارگيري(‌ERP) 85
1-  يكپارچه‌سازي‌ داده‌ها: 85
2-  استانداردكردن‌ فرايندهاي‌ توليدي: 85
3- استانداردكردن‌ اطلاعات‌ منابع‌ انسانيERP : 85
رضايت کاربران چگونه توسط ERP فراهم می شود 86
چرا شركت‌ها ERP را در تجارت خود به كار مي‌گيرند؟ 87
2- مراحل برنامه‌ريزي سيستم‌هاي ERP: 87
دلايل قابل قبول براي اجراي يك سيستم جديدERP: 89
ب-تطبيق فرآيندهاي تجاري سازمان با سيستمERP: 89
پ-استنباط احتياجات سازماني: 89
ت- توجيه اقتصادي و استراتژيك 90
3- چرخه عمر سيستمهاي ERP: 90
مرحله‌ي اول، تصميم براي انتخاب: 90
مرحله‌ي دوم، انتخاب يا فراگيري: 90
مرحله‌ي سوم، اجرا: 92
مرحله‌ي چهارم، كاربرد و نگه‌داري: 92
مرحله‌ي پنجم، تكامل: 92
مرحله‌ي ششم، بازنشستگي: 92
4- روش‌های پياده سازی ERP : 92
الف) روش‌شناسي راه‌حل جامع (The Total Solution) 92
ب) روش‌شناسي Accelerated SAP 94
5- هزينه‌هاي مربوط به چرخه‌ي عمر سيستم‌هاي ERP: 97
1-5) انتخاب 98
ERP (6_2)  چه مشكلي را از كسب و كار من حل مي كند؟ 103
هزينه واقعي ERP چقدر است؟ 104
هزينه هاي پنهان ERP 105
فصل چهارم: نحوه پیاده سازی ERP در سازمانها 110
روشهای پياده سازی ERP 111
انفجار بزرگ- Big Bang 111
راهبرد انتخاب آزاد- Franchising strategy 111
جهش سريع- Slam-dunk 112
ERP چگونه با تجارت الكترونيكي هماهنگ مي شود؟ 112
رهنمودهاي کلي جهت اقدامات عملي 113
الف -  توجه به آينده ERP 113
پيكربندي نرم افزارERP 113
اجزاي نرم افزار ERP 114
1_توزيع‌ و فروش: 114
ب‌ - مديريت‌ ارتباط‌ با مشتري‌:(CRM) 115
2- برنامه‌ريزي‌ توليد: 115
الف‌ - سناريوي‌ توليد براساس‌ اندازه‌ انباشته: 115
ب‌ - در سناريوي‌ توليد تكراري‌: 116
ج‌ - سناريوي‌ ساخت‌ برطبق‌ سفارش‌(MAKE-TO-ORDER=MTO): 116
د - سناريوي‌ توليد فرايندي، برنامه‌ريزي: 116
3- تهيه‌ و تدارك‌ مواد: 116
الف‌ - سناريوي‌ پردازش‌ مواد انبار 117
ب‌ - سناريوي‌ مواد مصرفي: 117
ج‌ - سناريوي‌ مديريت‌ انبارهاي‌ امانتي‌ (كالاهاي‌ به‌امانت‌ گذاشته‌ شده‌ از طرف‌ شركتي‌ ديگر؛ مثلاً‌ از طرف‌ مشتري): 117
مراحل انتخاب، تهيه و پياده سازي ERP در سازمان 119
آشنائي با ارائه کننده گان ERP درجهان 121
نتيجه‌گيري‌ 123
معيارهاي ارزيابي 125
ERP در مقايسه با كشورهاي ديگر : 127
ERP چالش‌هاي پيش رو 127
برنامه‌ريزي پيش‌رفته در مديريت زنجيره‌ي تامين: 128
مديريت روابط مشتري 128
E-BUSINESS and ERP 129
فرايند و عملكرد سيستم ERP ايده آل 130
ERP روند توليد را بهبود مي بخشد 132
اجراي يك سيستم ERP 132
سرويس هاي مشورتي: 133
سرويس هاي حمايتي: 134
فوايد سيستم هاي ERP: 134
مضرات سيستم هاي ERP: 134
مرور و بازنگري 135
سرويس هاي خدماتي 138
خدمات ERP : 138
عوامل متمايز كننده: 139
تعريف مشخص اهداف يك شغل و حرفه تجاري. 139
دست آورد اداري محصول توليدي: 140
موفقيت حاصل شده در هر مرحله: 141
مدير منبع شركت بازگاني TM 141
سيستم مديريتي چرخه زندگي كامل سفارش مبتني بر وب مشتري 142
موارد حمايت كننده BSCALERERM: 143
مفهوم سازمان مجازي 144
ويژگي هاي سازمان مجازي 145
روابط انساني در سازمان‌هاي مجازي 147
فناوري ارتباطات: 148
دفترهاي كنترل از راه دور: 148
الگوهاي گوناگون شكل گيري سازمان مجازي 149
مجازي شدن تدريجي 154
اولين سازمان مجازي ايران 156
لزوم مديريت امنيت اطلاعات 158
اهميت رعايت امنيت اطلاعات در ERP 159
سياست هاي امنيتي 159
آموزش و آگاهي 161
كاستن فاصله بين دولت و شهروند با ERP 161
معماري كلان دولت الكترونيك 163
نقش ERP در ارتقاء سطح كارآيي دولت و شهروندان 164
ERP ملي پرسرعت 165
تاثير ERP بر فعاليت هاي تجاري 166
تاثير ERP بر آموزش وسطح سلامت جامعه 168
دولت ها و ERP پرسرعت 172
نمونه هاي واقعي از سياست گذاري دولت ها 173
جهت گيري دولت ها به ايجاد دولت الكترونيك 174
تعاريف و فرضيات دولت الكترونيك 177
ارائه سرويس هاي شهروندگرا 178
فازهاي اجرايي به ترتيب در راستاي 179
عوامل موفقيت دولت ها در پياده سازي دولت الكترونيكي 180
اولويت ها در تحقق فاز دوم دولت الكترونيكي 185
طراحي سازماني 186
آموزش و مهارت 186
محرمانه بودن اطلاعات و امنيت 187
پورتال دولت 187
سازمان هاي مجازي متصل به هم 190
مزاياي خاصيت تلفيق فرآيندهاي چند سازمان در يك سازمان مجازي : 192
تاثير ERP بر معماري هاي قديمي 195
چند ويژگي مهم در مدل جديد مديريت مراكز كامپيوتينگ 198
محورهاي مديريت IT در سطح كلان در مدل قديمي : 198
مديريت IT و ارتباط آن با مديريت كار 199
جايگاه استاندارد در مديريت جديد زيرساخت هاي IT 208
روش بررسي وضعيت موجود 212
ارتباط Sarbanes-Oxley با معماري كلان 212
مدل CMM 214
مدل ISO 15504 215
مدل CoBIT 216
مدل هاي تعريف و تحليل هدف 218
منابع و مآخذ 219
منابع فارسي : 219
منابع انگليسي : 219


رشد غير قابل پيش بيني فناوري اطلاعات و ارتباطات در دهه هاي گذشته که با تکيه بر توسعه صنايع مختلفي ازجمله الکترونيک، کامپيوتر، مخابرات و ... صورت گرفته، بر جنبه هاي مختلف عملکرد سازمانها تاثيرات شگرفي داشته است. همزمان با اين تغييرات، محيط فعاليت سازمانهاي مختلف پيچيده تر شده و به همين جهت نياز به سيستمهايي که بتواند ارتباط بهتري بين اجزاي مختلف سازماني برقرار کرده و جريان اطلاعات را در بين آنها تسهيل کند، افزايش چشمگيري يافته است. 
اين سيستمها كه در مجموع به سيستمهاي سازماني Enterprise Systems (ES) معروف هستند، زمينه اي را فراهم آورده اند که مديران بتوانند در تصميم گيري هاي مختلف خود از اطلاعات مناسب در هر جا و در زمان مناسب استفاده نمايند. 
از اوايل دهه 1990 ميلادي، ظهور نرم افزارهاي يکپارچه اي تحت عنوان Enterprise Resource Planning (ERP) با هدف قراردادن سازمانهاي بزرگ، توسعه بسيار زيادي پيدا کردند. اين نرم افزارهاي بسيار قدرتمند، پيچيده و گران قيمت، سيستمهاي از پيش طراحي شده اي هستند که پس از اندك تغييراتي در آنها  ( Customization )  توسط مشاوران پياده ساز و مشاوران تحليل فرايندهاي سازماني، پياده سازي و اجرا مي شوند. در بسياري از موارد سازمانها به دليل اجبار در تبعيت از منطق حاکم بر اين نرم افزارها، مجبور به اصلاح و بازبيني مجدد فرايندهاي خود هستند.
ERP یک بسته نرم افزاری تجاری است که هدف آن یکپارچگی اطلاعات و جریان اطلاعات بین تمامی بخشهای سازمان از جمله مالی، حسابداری، منابع انسانی، زنجیره عرضه و مدیریت مشتریان مي باشد. 
این سیستم بوسیله بهبود کیفیت اطلاعات در سطح کل سازمان ، بستر مناسب تری برای تصمیم گیری مدیریت فراهم می کند. يكي ازپيشرفت هاي مهم در پنج سال گذشته در زمينه ي فناوري OM، به وجود آمدن يك نرم افزارجديد به نام ERP است. هدف ERP، هماهنگ كردن كل فعاليت هاي شركت، از ارزيابي عرضه كننده تا صورت-حساب مشتريان، است.ERP از يك بانك اطلاعاتي متمركز براي كمك به جريان يافتن اطلاعات، بين وظايف ساخت، خريد، مالي، لجستيك و منابع انساني در شركت استفاده مي كند.
 ERP به وسيله ي DELOITTE و TOUCHE به عنوان يک بسته ي نرم افزار تجاري شناخته شده است كه توانايي هاي زير را در اختيار شركت ها و سازمان ها قرار مي‌دهد:
1) يكپارچه و خودكار کردن بيش تر فرآيندهاي تجاري.
2) به کارگيري داده ها و عمليات عمومي در سراسر شركت.
3) توليد و ارزيابي اطلاعات دريك محيط زمان واقعي.
پیاده سازی ERP ، نیازمند سرمایه گذاری کلانی می باشد و بازدهی آن نیز مستلزم گذشت زمانی بین یک تا سه سال است. در چند ساله اخیر ، با مشخص شدن آثار عملی بکارگیری این سیستم در شرکتها ، تحقیقات متعددی در مورد بررسی آثار ERP ، در حوزه های مختلف حسابداری صورت گرفته است . طبق نتایج برخی از این تحقیقات ، پیاده سازیERP  ، موجب افزایش مربوط بودن اطلاعات حسابداری و تا حدودی کاهش قابلیت اتکای آنها می شود . برنامه ريزي منابع سازمان ( (ERP، مجموعه اي است که در سامان دهی فرآيندهاي تجاري سنتي مانند کنترل موجودي، برنامه ريزي احتياجات مواد و پردازش سفارش کاربرد دارد. ماهيت ERP يکپارچه کردن کل منابع سازمان از دیدگاه اطلاعاتي است. يکپارچه کردن به معناي ارتباط بيش تر، ترکيب شدن يا به طور ساده با يکديگر بودن است. دراين يکپارچگي، اطلاعات تکراري حذف مي شود، در زمان صرفه جويي مي شود و کارايي عمليات بهبود مي يابد. يکپارچگي در یک سيستم ERP تنها به اطلاعات محدود نمي شود و ممکن است مهندسي مجدد کسب و کار را نيز دربر گيرد. این نرم افزار در ابتدا كسب و كار شركت را بررسي مي كند. پس از آن بر روی مضامین يكپارچه سازي داده، كاهش هزينه هاي تعامل و سرعت و صحت اطلاعات، به عنوان مباحث كليدي استراتژيك تمرکز مي شود. صنعت ERP به سرعت درحال رشد و توسعه است، درطول يك سال گذشته 20هزار شركت، 10میلیارد دلار به فروشندگان نرم افزارERP پرداخت كرده اند. 
از آنجائيکه محيط کسب وکار عصر اطلاعات فعلي رقابت شديدي را در اخذ اطلاعات و دانش ايجاد نموده است ،ضرورت دارد سيستم ها ي اطلاعاتي سازمانها  تا حد ممکن پيوستگي خود را حفظ کند وچنانچه بخواهند از هم جدا و به صورت جزيره هاي اطلاعاتي مستقل کار کنند اطلاعات مطلوبي از آنها نميتوان استخراج کرد.
بسياري از متخصصان ITبر اين عقيده اند که تنها بخشي از اطلاعات سازمان در فرآيند هاي تصميم گيري مورد استفاده قرار مي گيرد، و بسياري از آنها به علت فقدان متخصصان فن همچنان بي استفاده باقي مي ماند .
مانند گازهاي ذيقيمتي که به علت فقدان امکانات با بي توجهي تصميم گيران سالها بر سر چاههاي نفت سوزانده ميشوند . بنابر اين هر ابزاري ازIT که بتواند به سازمانها در جهت ممانعت از به هدر رفتن ارزشمند ترين منبع آن کمک نمايد ، ودر عين حال سازمان را در جهت حرکت از حالت وظيفه گرائي سنتي به سمت فرايند گرائي ياري کند ميتواند در بهبود روشهاو افزايش بهره وري منابع سازمان موثر واقع شود . فناوري اطلاعات(IT) ومهندسي مجدد فرايندهاي عملياتي (BPR) دو ابزار حياتي در جهت توسعه کيفي و کمي سازمانها براي گردآوري وبهره وري اصولي از منابع اطلاعاتي است . راه حلهايERP  در حال حاضر مناسبترين بستر و ابزار در هر دو جهت فناوري اطلاعات و مهندسي مجدد فرايندها است.


فصل اول:  کمیت تولید و تاثیر ERP بر آن

تعريف ERP
ERP يا Enterprise Resource Planning يک بسته نرم افزاري است که تمامي فرايندهاي اصلي تجاري در تمام صنايع را پوشش ميدهد و آخرين راهکار تکنولوژي اطلاعات جهت تامين نيازهاي انفورماتيکي سازمانها وموسسات وبرنامه ريزي بهينه منابع آنها با نگرش توام درون وبرون سازماني مي باشد.
نرم افزار برنامه ريزي منابع شركت يا همان ERPدر واقع آن چيزي كه از نامش بر مي آيد نيست.  برنامه ريزي را فراموش كنيد - چون اين كار را  انجام نمي دهد-  منابع را نيز كه واژه اي مستعمل است به كنار مي گذاريم. هدف دگرگون ساختن روش كاري شركت  است.  
ماموريت اصلي ERP اين است كه  تمام زير مجموعه ها و توابع يك سازمان را در يك سيستم كامپيوتري كه مي تواند به تمام نيازهاي آنها  پاسخ دهد گردآوري كند.
طراحي نرم افزاري كه همزمان نيازهاي افراد در امور مالي ،منابع انساني و انبارداري را جوابگو باشد به هيچ وجه آسان نيست.هركدام از اين اجزا ، معمولا سيستم كامپيوتري مخصوص به خود دارند،كه هر يك با روش بخصوصي که آن بخش نياز دارد سازگار است.
ولي ERP همه آنها را تركيب مي كند: برنامه نرم افزاري يكپارچه، كه پايگاه داده هاي يگانه اي ايجاد مي كند كه توسط آن قسمتهاي مختلف مي توانند به سهولت اطلاعات را با هم به اشتراك بگذارند و با يكديگرارتباط بر قرار كنند. اين رويكرد مجتمع مي تواند نتايج فوق العاده اي در پي داشته باشد ؛ لازمه اين امر پياده سازي صحيح برنامه توسط شركتها است.براي مثال سفارش يك  مشتري را در نظر بگيريد.  
معمولأ هنگامي كه مشتري سفارش خود را  ارائه مي دهد  سفري طولاني كه بيشتر روي  كاغذ است آغاز مي شود ، از اين قسمت به آن قسمت فرستاده مي شود ودر طي راه بارها در سيستم هاي كامپيوتري بخشهاي مختلف  ثبت  و  مجددأ  ارسال مي گردد. اين امر سبب تاخير يا گم شدن سفارشها مي شود .همچنين در سيستم كامپيوتري هر بخش احتمال رخ دادن اشتباه در ثبت وجود دارد . در اين فاصله هيچ يك از كاركنان شركت بدرستي از وضعيت سفارش در يك مرحله بخصوص  اطلاع ندارد.
 براي مثال بخش مالي سازمان نمي تواند به سيستم كامپيوتر انبار راه يابد تا بررسي كند كه آيا كالاي مورد نظر ارسال شده يا نه؟ « بايد با انبار تماس بگيريد » ترجيع بند معروفي است كه در جواب مشتري منتظر بكار برده مي شود.
ERP داراي ماژول هاي از پيش ساخته شده اي است كه برخي از بهترين فرآيندهاي اجرايي در دنيا براي هر فعاليتي را تركيب و پيشنهاد مي كند. مثلاً بخش مالي، منابع انساني، توليد و انبار ماژولهاي جداگانه خود را دارند كه وظايفشان را با استفاده از آنها انجام مي دهند. در عين حال اين قسمت ها با يكديگر در ارتباط هستند و مي توانند از اطلاعات يكديگر استفاده كنند. به عنوان مثال يك كارمند امور مالي مي تواند به درون سيستم انبار دسترسي يابد و وضعيت ارسال يا فعاليتهاي مربوط به يك سفارش خاص را مشاهده كند. اغلب عرضه كنندگان سيستم هاي ERP ماژولهاي مختلف را مستقل از يكديگر و بدون نياز به خريد و نصب كل سيستم ارائه مي كنند. در اين صورت تهيه بقيه ماژولها را مي توان به آينده موكول كرد.
 
نقش سيستمهاي اطلاعاتي در موسسات توليدي و صنعتي
در دهه هاي گذشته مديران واحدهاي صنعتي وتوليدي با روشهاي سنتي، عملکرد مجموعه تحت امر خود را کنترل مي نمودند . با توجه به افزايش حجم فعاليتهاوتوسعه سازمانها،استفاده از روشهاي سنتي ديگر جوابگو نيازهاي اطلاعاتي موسسات  نبوده ونيازهاي اطلاعاتي را برآورده نمي سازد. با توجه به گسترش تکنولوژي امروزه استفاده از روشها و ابزار مختلف در مديريت مدرن جايگاه خاصي دارد. کامپيوتر از جمله ابزاريست که بصورت گسترده اي جهت هدايت وکنترل عمليات وفعاليتها مورد استفاده قرار مي گيرد.
دريك سيستم ERP، داده¬هايي كه دريك زمان وارد شده¬اند، به تنهايي به يك بانك اطلاعاتي مشترك، كامل و سازگار كه براي همه كاربردها قابل استفاده باشد، تبديل مي¬شود. براي مثال، وقتي يك فروشنده  NIKE، سفارش20000 جفت كفش را براي FOOTLOCKER، در سيستمERP ثبت مي¬كند، داده¬ها به طور مداوم در دست¬رس واحدهاي ساخت قرارمي¬گيرند. 
اگرموجودي سفارش در انبار موجود باشد، كاركنان توليد شروع به پر كردن سفارش مي¬كنند، حسابداري فاكتور FOOTLOCKER راچاپ مي¬كند و حمل ونقل، FOOTLOCKER را از تاريخ دريافت آگاه مي¬کند. فروشنده يا حتا مشتري، مي¬تواند هر نقطه از فرآيند سفارش را كنترل كند. اين عمل به وسيله¬ي استفاده از داده¬هاي يكسان و كاربردهاي مشترك صورت مي¬گيرد. براي رسيدن به اين سازگاري، مفهوم داده¬ها بايد در سراسر شركت به صورت يكسان تعريف شوند.
در مثال NIKE، اين مفهوم با يكپارچه¬سازي عمليات توليدي در موقعیت¬های گوناگون از ويتنام تا چين و مكزيك، در واحدهاي تجاري درسراسر جهان، با پول-هاي متفاوت و زبان¬هاي مختلف ميسر شده است.
بيش¬تر كاربردهايERP براي توليد سفارشی است. فروشندگان اصلي، SAPAG (يك شركت آلماني)، Baan (یک شرکت هلندی)، J.DEdwards، Peoplesoft و Oracle (همه ازآمريكا) الگوهای سفارشي شده¬اي را براي صنعت¬هاي خاص شروع كرده¬اند.

اگرچه بیش¬تر تولیدکنندگان، نرم¬افزار را مطابق ميل فروشندگان مي¬سازند، بيش¬تر شركت¬ها، هزينه¬هايي بيش ازپنج برابر قيمت نرم افزار خرج مي¬كنند تا در شركت آن¬ها مورد استفاده قرار گیرد. برنامه¬هايERP براي يك شركت خيلي كوچك هزينه¬اي افزون بر 300000 دلار در پي دارد. این مبلغ برای يك شركت بزرگ مانند جنرال موتور يا كوكاكولا به بیش از صدها ميليون دلار افزایش می-یابد.

تفاوت بين ERPو يک بانک اطلاعاتي مرکزي
 (2000) Jacobs به شيوه¬ای ساده به اين سوال پاسخ مي¬دهد. در يک بانک اطلاعاتي مرکزي، اطلاعات از نواحي عملياتي مختلف به بانک اطلاعاتي مرکزي مي¬آيند، در حالي که در يک سيستم ERP، هر کدام از بخش¬های عمليات با يکديگر و همچنين با بانک اطلاعاتي مرتبط هستند.
بانک اطلاعاتي مرکزي در يک بنگاه
 

سيستم ERP در يک بنگاه
 
به اين معنا که ERP همه¬ي ارتباطات بين نواحي عملياتي مختلف مانند ساخت، مالي، حسابداري، بازاريابي و... را برقرار مي¬کند.
ERP باید در انجام دو عمل بسیار مهم توانايي داشته باشد؛ نخست به اشتراک گذاشتن اطلاعات (همان کاري که بانک اطلاعاتي مرکزي انجام مي-دهد) و دوم يکپارچه کردن فرآيند (ويژگي یکتای سيستم¬هاي ERP). زمانی که اين دو فعالیت توسط يک سيستم ERP به خوبی انجام شود، منابع سازمان بهينه مي¬شوند، هزينه¬ها کاهش و درآمدها افزايش مي¬يابد.
مزاِيا ومعايب سيستم هاي ERP
مزايا
1) زنجيره¬ي تامين، توليد، فرآيند اداري و مديريت روابط مشتري را يکپارچه مي-کند.
2) بانک¬هاي اطلاعاتي جامع ايجاد مي¬کند.
3) تفرقه در واحدها را از بين مي¬رود و به تخصيص «بهترين فرآيندها» کمک مي¬کند.
4) ارتباطات و همکاري وسيع جهاني را افزايش مي¬دهد.
5) به يکپارچگي واحدهاي تجاري و مکان¬هاي چندگانه کمک مي¬کند.
6) امکان ارايه¬ي يک مزاياي رقابتی را فراهم مي¬کند.
7) کاهش زمان تحويل و دوره¬ي زماني ازطريق به کم¬ترین میزان رساندن تاخيرهاي گزارش¬گيري و بازيابي ذخيره¬ي زمان¬ها
معايب
1) خريداري آن بسیار گران و سفارشي کردن آن بسیار پرهزينه¬تر است.
2) به کارگيري آن ممکن است به تغييرات اساسی در ساختار و فرآيند شرکت نياز داشته باشد.
3) استفاده از آن بسیار پيچيده است، به گونه¬ای که همه¬ي شرکت¬ها نمي-توانند خود را با آن تعديل کنند.
4) وقت¬گير است، تا جایی که بهتر است از طريق تاکيد بر روي مباحث حساس و سياست¬هاي داخلي زمان صرف شده را به حداقل رساند.
« ERPیک فکر، فن آوری و سیستم برای مدیریت با کارآیی بالا روی منابع مختلف در کل یک سازمان است. این نوع مدیریت از طریق یکپارچه کردن فعالیتها، در جهت بالا بردن کارآیی و بهره وری سازمان و افزایش رضایت و ارزش مشتری انجام می گیرد. ERP تمام مراحل عملیاتی یک فرآیند را در سازمان نمایش می دهد . 
یک سفارش پس از دریافت به بخش طراحی و سپس تولید هدایت می گردد. پس از آن به بخش انبار و نهایتاً به ارسال کالا منجر می شود. این مراحل تا صدور صورتحساب و محاسبات درآمد در ارتباط با آن سفارش در سیستم ERP ثبت و در اختیار تمام بخشهای مربوطه در شرکت قرار می گیرد. به همین دلیل ERP را یک نرم افزار Back – Office می نامند. 
چرا که تنها با ارتباطات و واحدهای داخلی سازمان کار دارد و به ارتباطات بیرونی سازمان (معروف بهFront – Office) کاری ندارد. وظایف اخیر امروزه به عهده سیستمهای  CRM است . البته برخی شرکتهای تولید کننده نرم افزارهای ERP اخیراً محصول خود را همراه با خدمات CRM ارائه می کنند.»
موضوع توليد و طبقات آن از شروع تا پايان همواره مورد توجه اقتصاددانان وپژوهشگران اقتصادي بوده است. در ادامه اين بخش سعي كرده ايم تاريخچه اي از توليد و توضيحاتي نسبتاً كافي در مورد توليد دستي و توليد انبوه و بحث مختصري در مورد توليد ناب كه آخرين مرحله توليد مي باشد داشته باشيم.
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink