در مورد لیزر و کاربردهای آن

HyperLink
مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
در مورد لیزر و کاربردهای آن
قیمت: 120000 ریال - دوازده هزار تومان گروه: پروژه های درس آمار
تعداد صفحه: 250

لیزر

 فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

اعلان اصالت محتوا 4
چکیده 13
کلمات کلیدی 13
فصل اول: تاریخچه Laser 14
1-1- مقدمه 15
1-2- ویژگیهای منحصر به فرد لیزر 16
1-3- نگاه اجمالی 16
1-4- دیدکلی 17
1-5- ریشه لغوی Laser 17
1-6- تاریخچه 17
1-7- سیر تحول و رشد 18
1-8- سازوکار لیزر 19
1-9- گونه‌های لیزر 19
1-10- ساختار لیزر 20
1-11- اسکن میکروسکوپی لیزری هم کانون 22
1-12- تشکیل تصویر 22
1-13- ارتقاء کیفیت با بکارگیری اصول هم کانونی 23
1-14- در روش Scm 24
1-15- LASEK در مقابلLASIK 25
1-16- ایمنی در لیزر 25
سابقه تاریخی لیزر 26
1ـ 1 گسيل خودبخود، گسيل القايي و جذب 34
1ـ 1ـ 1 گسيل خودبخود 34
1ـ 1ـ 2 گسيل القايي 36
1ـ 1ـ 3 جذب 38
شكل 1ـ 4 طرح كلي ليزر. 42
1ـ 3 طرحهاي دمش (پمپ كردن) 43
جدول(١-3) - اثرات حرارتی ليزر 46
میزان اثر لیزر در سطوح مختلف 46
لیزر در پزشکی و پوست 49
درمان انواع کک و مک و خال با لیزر 50
لیزر در تبخیر بافت 52
کاربرد لیزر در جوان سازی پوست 53
(IPL) جوان سازی پوست با سیستم غیرتخریبی 55
مکانيسم های  درمان موهای زائد بوسيله ليزر 56
تخريب فوتو ترمال 57
ایمنی لیزر 58
خطرات لیزر 58
خطرات الکتریکی 59
سایر خطرات احتمالی 59
خطرات چشمی 59
خطرات پوستی 60
خطرات مربوط به لیزر های پرتوان 61
کاربرد علمی  ليزر چيست؟ 69
ليزر پزشکي چيست؟ 70
س: ليزر کم توان چگونه بر بدن اثر ميگذارد؟ 70
س: چه بيماريهايي با ليزر کم توان درمان ميشوند؟ 71
س: آيا ليزر کم توان محل درمان را ميسوزاند؟ 71
س: آيا ليزر کم توان ضرري براي بيمار دارد؟ 71
مطالعه بر روي حيوا ن- تاثير ليزر درماني بر آسيب شديد اعصاب محيطي 74
کاربرد هاي ليزردرماني که در مقالات  ليزردرماني جهان به آنها اشاره شده است: 77
مواردي که در بعضي مواقع براي ليزردرماني مناسب نيستند 79
مواردي که به اشتباه براي ليزر درماني مناسب تشخيص داده نشده اند 82
ليزردرماني کم توان 84
کاربرد ليزر در ليزر درماني 86
پروتکل درماني در خار پاشنه : 87
درمان بيماري ديابت با ليزر کم توان 88
ليزر و پوست 90
فصل دوم: بررسی انواع لیزرها 92
2-1- مقدمه 93
2-2- دسته بندی 93
2-3- رهنمودها 94
2-4- ایمنی الکتریکی 97
2-5- جوشکاری فلزی توسط لیزر 97
2-6- فرآیندهای ترکیبی که از ترکیب لیزر و قوس 98
2-7- برشکاری و جوشکاری با لیزر 99
2-7-1-  اصول کار و انواع لیزرهای مورد استفاده در جوشکاری 99
2-7-2- مزایای جوشکاری لیزر 100
2-7-3- محدودیت ها و معایب جوشکاری لیزر 101
2-8- لیزرهای دی اکسید کربنی قدرتمند 101
کاربرد لیزر در علم شیمی 124
ليزر و ايجاد شاخههاي جديد در شيمي 124
کاربردهاي ليزر در شيمي 124
پهناي باريکه 127
تکفامي 129
کاربردهاي مهم پهناي کم باريکه 130
کاربرد ليزر بر اساس شدتهاي زياد 130
کاربرد همدوس ليزر 130
کاربرد تکفامي نور ليزري 131
نگاه اجمالي 131
مکانيزم ليزر ياقوت 132
ساختار ليزر ياقوت 133
ساختار بلوري ياقوت 133
ليزرهاي شبيه ياقوت 134
فصل سوم: بررسی کاربرد انواع لیزرها 135
3-1- مقدمه 135
3-2- کاربردهای لیزر 136
3-2-1- کاربرد در پزشکی 136
3-2-2- کاربرد در صنعت 136
3-2-3- کاربردهای نظامی 136
3-3- تقسیم بندی لیزرها 137
3-4- همدوسی زمانی لیزر 137
3-4-1- همدوسی مکانی لیزر 138
3-5- تکفامی 139
3-6- تفاوت پرتو لیزر با نور معمولی 139
3-7- انواع لیزر از نظر نوع ماده 140
3-7-1- لیزر حالت جامد 140
3-7-2- لیزر گازی 140
3-7-3- لیزر مایع 140
3-7-4- لیزر نیم رسانا 141
3-7-5- لیزر شیمیایی 141
3-7-6- لیزر کی‌لیتی 141
3-8- ليزر در جراحي دهان و فك و صورت 142
3-9- اصول كلي درمان ليزرهاي كم توان 142
3-10- مشخصات شناسنامه اي لیزر 143
3-11- پارامترهاي درماني لیزر 144
3-12- روش هاي درماني با لیزر 145
3-13- کاربرد لیزر در اندازه گیری وبازرسی 146
3-13-1- هم محور کردن 146
3-13-2- مسافت سنجی 147
3-13-4- سرعت سنجی 148
3-14- دیسکهای تصویری و صوتی 149
3-15- نوشتن و خواندن اطلاعات 149
3-16- گرافیک لیزری 150
3-17- لیزر درمانی کم توان 150
3-18- تاريخچه ليزر و ليزردرمانی کم توان 153
3-19- تشعشع الکترومغناطيس 157
3-20- لیزر و كاربرد آن در درمان بیماریهای پوستی و زیبایی پوست 158
3-20-1- انواع دستگاههای لیزر و كاربرد آنها 159
فصل چهارم: تقسیم بندی لیزر از نظر کلاس ایمنی 161
4-1- مقدمه 162
4-2- تقسيم بندی ليزرها از نظر کلاس ايمنی 162
4-2-1- ليزرهای کلاس I 162
4-2-2- کلاس IM 162
4-2-3- کلاس II: (ليزرهای توان پائين در محدوده مرئی ) 162
4-2-4- کلاس III ليزرهايی که طول موج پيوسته  دارند 163
4-2-5- کلاس IV ليزرهای توان بالا 163
4-3- خطرهاي مرتبط با پرتو ليزر 163
4-4- انواع قرار گرفتن در معرض پرتو 165
4-5- جذب طول موجها توسط ليزر 169
4-6- نمودار شماتيك چشم انسان 171
فصل پنجم: مروري برفيزيولوژي ليزر هاي کم توان 173
5-1- مقدمه 174
5-2- تقسيم بندي ليزر ها براساس واكنشهاي بافتي 174
5-2-1- ليرزهاي پر توان 174
5-2-2- ليزرهاي تشخيصي 175
5-2-3- ليزرهاي كم توان 175
5-3-  فيزيولوژي سلولي 175
5-4-  تاثيرات عروقي ليزر 177
5-5- تاثیر ایزر بر روی سیستم عصبی 178
5-6- انواع لیزرها از نظر وارونی جمعیت 178
5-6-1- لیزرهای دو ترازی 178
5-6-2- لیزرهای سه ترازی 179
5-6-3- لیزرهای چهار ترازی 179
5-6-4- تشدید کننده های نوری 179
5-7- دمش 180
5-7-1- دمش اپتیکی 180
5-7-2- دمش الکتریکی 180
5-8- بی خطری لیزرها 181
5-9- لیزر دی اکسید کربن 181
5-10- عملیات لیزرپينينگ وتاثیر آن در بهبود خواص مکانیکی فلزات 184
فصل ششم: تئوری ساخت لیزر گازی co2 و اگزایمر 189
6-1- مقدمه 190
6-2- نکاتی راجع به کسیل تحریکی 190
6-3- تشديد كننده هاي نوري 191
6-4- ليزر هاي واقعي 193
6-5- لیزر های گازی 194
6-5-1- تقسیم بندی لیزرهای گازی 194
6-6- لیزر CO2 (دی اکسید کربن ) 195
6-7- عملکرد لیزر های CO2 در تولید پرتو 195
6-8-  دمش به روش تخلیه الکتریکی 196
6-9-  انواع لیزر های CO2 196
6-9-1- لیزر با لوله بسته 196
6-9-2- لیزر های با جریان گاز 197
6-9-3- لیزر های با تخلیه عرضی در فشار اتمسفر ( TEA ) 198
6-10- تئوری ساخت لیزر CO2 199
6-11- اجزای سازنده لیزر CO2 با جریان گاز 199
6-12- سیستم خلا و گازهای لیزر 202
6-13- تیوپ لیزر 204
6-14- سیستم خنک کننده لیزر 205
6-15- آينه ها و نصب آنها در ليزر 207
6-16- نصب آينه ها و پيچهاي تنظيم 208
6-17- تنظيم پرتوي خروجي 210
6-18- ولتاژها 213
6-19- الکترود ها 214
6-20- محاسبه تقریبی توان لیزر 215
6-21- تلفات لیزر 215
6-23- ایمنی لیزر CO2 216
6-24- ليزر هاي اگزايمر 217
6-24-1- ايجاد جمعيت معكوس 218
6-24-2- فرآيند دمش 219
6-24-3- توان و بازه فركانسي 219
فصل هفتم: لیزر در کاربردهای نظامی 221
7-1- مقدمه 222
7-2- مشکلات عمده در تولید سلاحهای لیزری 222
7-3- کاربرد نظامی لیزر 222
7-4- لیزرهای ضد اسکاد 223
7-5- کاربردهای عملی دیگر 225
7-6- چشم انداز بحث 226
7-7- کاربرد های عمده لیزر در مصارف نظامی 227
7-8- چالش‌هاي فني توسعه‌ي سلاح‌هاي ليزري 229
7-9- دفاع در عرشه كشتي به كمك ليزرهاي پرانرژي 230
7-10- سلاح لیزری 231
7-11- ليزرهای رزمی 233
7-12- هدایت موشک توسط لیزر 237
فصل هشتم: نحوه کار لیزر در رادار ها و سرعت سنجها 240
8-1- مقدمه 241
8-2- تاریخچه رادارها 243
8-3- مکانيسم عمل رادارهای لیزری 243
8-4- کاربردها 244
8-4-1- نظامي 244
8-4-2- علمي 244
8-4-3- صنعتي وبازرگاني 245
8-4-4- مثالي از کاربرد رادار 245
8-4-5- فضايي 246
8-4-6- رادار در طبيعت 246
8-4-7- رادار هواشناسي 247
8-5- بخشهای مختلف یک راداری لیزری معمولی 248
8-6- نگسراد 248
8-7- طرز کار دوربینهای سرعت سنج لیزری 249
نتيجه‌گيري 252
منابع 255
کتابها ، مجلات و پایان نامه ها 255
آدرسهای اینترنتی 255
Abstract 257
Keywords 257


چکیده
شاید لیزر یکی از مهمترین و اساسی ترین اختراعات بشر باشد که در طول سالهای اخیر کاربردهای بسیاری برای آن بوجود آمده است.
علت استفاده بسیار گسترده از لیزر ، قابل کنترل بودن آن است. با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق سعی شده که که به بررسی نسبتا تخصصی انواع لیزرها و برخی از کاربردهای آنها پرداخته شود. از این رو :
در فصل اول به بررسی تاریخچه لیزر پرداخته شده است
در فصل دوم انواع لیزر بررسی شده اند
در فصل سوم کاربرد انواع لیزر ها بررسی شده اند
در فصل چهارمبه بررسی تقسیم بندی لیزر از نظر کلاس ایمنی پرداخته شده است
در فصل پنجم مروري داشته ایم برفيزيولوژي ليزر هاي کم توان 
در فصل ششم تئوری ساخت لیزر گازی co2 و اگزایمر را بررسی نموده ایم 
در فصل هفتم کاربردهای نظامی لیزر را مورد بررسی قرار داده ایم 
در فصل هشتم نحوه کار لیزر در رادار ها و سرعت سنجها مورد بررسی قرار گرفته است
پس از این هشت فصل ، نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیه اند 
در نهایت منابع مورد استفاده در درسترس قرار داده شده است
با این چکیده کوتاه ، در ادامه به بررسی لیزر خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی
Laser, Light Amplification by the stimulated Emission of Radiation, Red Light, Industryلیزر این نور شگفت از نظر ماهیت هیچ تفاوتی با نور عادی ندارد و خواص فیزیکی لیزر ، آنرا از نورهای ایجاد شده از سایر منابع متمایز می‌سازد. از نخستین روزهای تکنولوژی لیزر ، به خواص مشخصه آن پی برده شد. و ما بصورتی گزینشی به این خواص از ماهیت فرآیند لیزر می‌پردازیم که خود این خواص بستری عظیم برای کاربردهای وسیع این پدیده ، در علوم مختلف بخصوص صنعت و پزشکی و ... ایجاد کرده است. به جرأت می‌توان گفت پیشرفت علوم بدون تکنولوژی لیزر امکان پذیر نیست.
شاید مهترین بخش فیزیک اتمی بحث مربوط به فیزیک لیزر باشد. 
می دانید که با دادن انرژی به الکترونهای یک اتم می توان آنها را به مدارهای بالاتری برد. (حتماً با این تصویر کلاسیک که الکترون ها مدارهایی با انرژی مشخصی به دور هسته وجود دارند، آشنایید.) اما این خانه جدید برای الکترونها خیلی وضعیت پایداری ندارد و الکترونها ترجیح می دهند با پس دادن انرژی به مدار اصلی خودشان برگردند. این انرژی به صورت یک فوتون با فرکانس مشخص آزاد می شود. یعنی یک واحد انرژی ... اما می دانید که نور از همین فوتونها ساخته می شود. پس اگر با تعداد زیادی از اتمها به طور هم زمان این کار را انجام دهیم، می توانیم پرتو نوری تک فرکانس ایجاد کنیم. علاوه بر اینکه با روشهایی و دقت هایی می توان پرتوهای هم فاز تولید کرد. زیاد نمی خواهیم راجع به لیزر و ویژگیهای آن توضیح دهیم اما همین مهم است که بدانیم که این پدیده اساس تولید پرتوهای لیزر است. کلمه لیزر که انگلیسی آن  "LASER"  "است مخفف عبارت:" شدت بخشی نور با استفاده از انتشار تحریک شده تابش است. (Light Amplification by the stimulated Emission of Radiation)
اما سوال مهم این است که برای داشتن لیزر با ویژگیهای خاص از اتمهای چه موادی، در چه شرایطی (غلظت، دما، فشار، ......) می توان استفاده کرد.  پاسخ بیشتر این سوالات در آزمایشگاه به دست می آیند، پس فیزیک لیزر جزو مباحث تجربی فیزیک جای می گیرد.در ایران نیز مراکزی چون مرکز تحقیقات لیزر، سازمان انرژی اتمی و ... مهمترین مراکزی هستند که پذیرای فیزیکدانان اتمی و لیزر هستند.

1-2- ویژگیهای منحصر به فرد لیزر
آنچه كه سبب مي شود پرتو ليزر از نورهاي ديگر متمايز شود در حقيقت ويژگيهاي منحصر بفرد آن است كه در هيچ منبع نوري ديگر يافت نمي شود. چهار ويژگي عمده ليزر عبارتند از:
1- همدوسي
2- تك رنگي
3- واگرايي كم
4- موازي بودن پرت
 
نمایه 1 - کاربرد لیزر در آزمایشات
1-3- نگاه اجمالی
لیزر کشفی علمی می‌باشد که به عنوان یک تکنولوژی در زندگی مدرن جا افتاده است. لیزرها به مقدار زیاد در تولیدات صنعتی ، ارتباطات ، نقشه ‌برداری و چاپ مورد استفاده قرار می‌‌گیرند. همچنین لیزر در پژوهشهای علمی و برای محدوده وسیعی از دستگاههای علمی‌، موارد مصرف پیدا کرده است. برتری لیزر در این است که از منبعی برای نور و تابشهای کنترل شده ، تکفام و پرتوان تولید می‌کند. تابش لیزر ، با پهنای نوار طیفی باریک و توان تمرکزیابی شدید ، چندین برابر درخشانتر از نور خورشید است.

1-4- دیدکلی  
از هنگام بوجود آمدن لیزر به علت دارا بودن محسنات خلوص فرکانسی ، پهنای باند و سیع ، راستاوری خوب و غیره ، بررسی موارد کاربرد آن به عنوان حامل در مخابرات و در نتیجه بکار گیری محاسن فوق تا کنون ادامه داشته است. در ابتدا گفته می‌شد به علت اینکه فرکانسها صدها هزار برابر می‌شود (حدود 105 برابر) ، تعداد کانالها افزایش می‌یابد که با ارزیابی خوشبینانه تری توام گشته است. استفاده از نور در مخابرات با پیدایش انسان شروع شد و بعد از اختراع لیزر ، دانشمندان توجه خاصی به استفاده از نور جهت انتقال اطللاعات مبذول داشتند. استفاده از لیزر نیم رسانا و تار نوری با تلفات کم از پیشرفتهای مهم در این خصوص بوده است.

1-5- ریشه لغوی Laser
کلمه لیزر از حروف ابتدای عبارت "تقویت نور بوسیله گسیل القایی تابش" (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)  در لاتین ساخته شده است که معمولاً در طول موجهای مادون قرمز نزدیک ، مرئی و ماورای بنفش طیف الکترومغناطیس می‌باشد. به گسیلهای لیزر گونه طول موجهای بلندتر ناحیه میکروویو "میزر" گفته می‌شود. لیزر اصولاً به منبع نور همدوس و تکرنگ گفته می‌شود.

1-6- تاریخچه
میمن برای نخستین بار لیزر یاقوت را در سال 1959 ساخت.پس از دو سال آقای ایمان اخوان، دانشمند ایرانی برای نخستین بار لیزر گازی هلیوم- نئون را ساخت. از حدود سال 1966 لیزر نیم رسانا در مخابرات نوری در ژاپن و آمریکا مورد توجه قرار گرفت و نسبت به امکان مد گردانی مستقیم آن تا فرکانسهای فوق‌العاده زیاد شناخت حاصل شده است. 
پیشنهاد استفاده از گسیل القایی از یک سیستم با جمعیت معکوس برای تقویت امواج میکروویو بطور مستقل بوسیله وبر ،جوردون،زیگر،باسو،تانز و پروخورو داده شد. اولین استفاده عملی از چنین تقویت کننده‌هایی توسط گروه جوردون ، زیگر و تاونز در دانشگاه کالیفرنیا انجام شد.این گروه نام میزر را که از ابتدای حروف تشکیل شده بود برای آن برگزیدند:
 "Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation" 
اولین میزر با استفاده از گذار میکروویو در مولکولهای آمونیاک  ساخته شد. در سال 1958 اولین بار پیشنهاد فعالیت میزر در فرکانسهای نوری در مقاله‌ای توسط اسکاولو و تاونز داده شد.
در سال 1960 یعنی کمتر از دو سال دیگر ، میلمن موفق به ساخت لیزر پالسی یاقوت شد. این لیزر کار 
 که لیزر گازی هلیوم نئون بود، در سال 1961 توسط علی جوان ایرانی ساخته شد. در سال 1962 نیز پیشنهاد لیزرهای نیمه ‌هادی مطرح گردید.


1-7- سیر تحول و رشد
با پیشرفت روزافزون مکانیک کوانتومی و جنبه‌های ذره‌ای نور و تولید آینه‌هایی با توان بالا دانشمندان لیزرهایی را با توان خروجی بهتر(لیزرهای توان بالا) و همدوسی بالاتر ساخته شدند. اختراع لیزر به سال 1958 با نشر مقالات علمی در رابطه با میزر اشعه مادون قرمز و نوری بر می‌گردد. نشر مقالات مذکور سبب افزایش تحقیقات علمی توسط دانشمندان در سر تا سر جهان گردید. در بخش ارتباطات نیز کارشناسان توانایی لیزر را که جایگزین ارسال یا مخابره الکتریکی شود، تأیید نمودند. اما اینکه چگونه پالسها را مخابره نمایند، مشکلات زیادی را بوجود آورد. در سال 1960 دانشمندان پالس نور را مخابره نمودند، سپس از لیزر استفاده کردند. لیزر ، نور خیلی زیادی را تولید نمود که بیش از میلیونها بار روشنتر از نور خورشید بود. متأسفانه پرتو لیزر می‌تواند خیلی تحت تأثیر شرایط جوی مثل بارندگی ، مه ، ابرهای کم ارتفاع ، چیزهای موجود در آزمایشهای مربوط به هوا از قبیل پرندگان قرار گیرد. دانشمندان نیز طرحهای جدیدی را جهت حمایت نور از برخورد با موانع را پیشنهاد نمودند. قبل از اینکه لیزر بتواند سیگنالهای تلفن را ارسال دارد. اختراع مهم دیگر موجبر فیبر نوری بود که شرکتهای مخابراتی برای ارسال صدا ، اطلاعات و تصویر از آن استفاده می‌کنند. امروزه ارتباطات الکترونیکی بر پایه فوتونها استوار می‌باشد. تکنولوژی تسهیم طول موج یا رنگهای مختلف نوری برای ارسال تریلیون بیت فیبر نوری استفاده می‌کند.
بعد از اینکه لیزر دی اکسید کربن در سال 1964 اختراع شد کاربرد لیزر در زمینه‌های پزشکی خیلی توسعه یافت و برای جراحان این امکان را فراهم نمود تا بجای استفاده از چاقوهای جراحی از فوتون استفاده نمایند. امروزه لیزر می‌تواند وارد بدن گردد، اعمال جراحی را انجام دهد، در صنایع و در کارهای ساختمانی ، در وسایل نظامی و غیره کاربردهای فراوان آنرا می‌توان مشاهده نمود.

1-8- سازوکار لیزر
نخست لازم است تا به محیط فعال لیزری به نحوی انرژی داده شود. به این عمل پمپاژ لیزر می‌گویند. عمل پمپاژ به روشهای گوناگونی صورت می‌گیرد که می‌توان به پمپاژ نوری، پمپاژ الکتریکی، پمپاژ توسط لیزرهای دیگر (پمپاژ لیزری)و جز اینها نام برد.


1-9- گونه‌های لیزر
لیزرها را براساس مواد لیزرزا به چند گروه زیر بخش بندی می‌کنند : لیزرهای جامد، لیزرهای گازی، لیزرهای مایع یا رزینه، لیزرهای الکترون آزاد و لیزرهای نیمه رسانا لیزرها را بر پایه خروجی آنها به دو دسته لیزرهای تپی و لیزرهای پیوسته کار تقسیم بندی می‌کنند. غالبا لیزرهای توان بالا را از نوع تپی (پالسی) میسازند.

1-10- ساختار لیزر
یک سیستم لیزری عموما از سه بخش عمده تشکیل شده است:
1- منبع انرژی ( که معمولا یک پمپ و یا یک منبع مشابه است)
2- بستر تشدید کننده یا بستر لیزر 
3- آینه و یا مجموعه‌ای از آینه ها که یک افزایش دهندهٔ نوری را تشکیل می‌دهند.
یک منبع پمپی قسمتی است که انرژی لازم را برای سیستم لیزری فرآهم می‌کند. نمونه هایی از منابع پمپی شامل تخلیه کننده‌های الکتریکی، لامپهای درخشنده، لامپهای جرقه ای، نور لیزرهای دیگر، واکنشهای شیمیایی و حتی وسایل انفجاری میباشند. نوع منبع پمپ مورد استفاده اصولا بستگی به بستر تشدید کننده دارد و این بستر است که عموما تعیین می‌کند چه میزان انرژی بایستی به بستر منتقل شود. یک لیزر هلیوم- نئونی در مخلوط گاز هلیوم - نئون از تخلیهٔ الکتریکی استفاده می‌کند و لیزر یاقوتی از نوری که از لامپ درخشندهٔ زنونی ساطع شده متمرکز می‌شود و در آخر لیزرهای اگزایمر از یک واکنش شیمیایی استفاده می‌کنند.
بستر تشدید کننده عامل اصلی تعیین کنندهٔ طول موج  در هنگام استفاده و خصوصیات دیگر لیزر می‌باشد. اگر نگوییم هزاران بستر مختلف، قطعا صدها بستر تشدید ساز مختلف وجود دارد که در آن کارایی مورد نظر بدست میآید. بستر تشدید کننده توسط یک منبع پمپ انرژی تحریک شده تا فراوانی معکوسی تولید کند و در ادامه بستر تشدید کننده بتواند انتشار خود به خود و تحریک شده‌ای از فوتونها را ایجاد کند که نهایتا باعث عمل تشدید نوری و یا ارتقاء نوری می‌شود.
نمونه هایی از بسترهای مختلف تشدید کننده شامل موارد زیر هستند:
مایعات مثل لیزرهای رنگی. این مایعات عموما حلالهای شیمیایی آلی هستند. مواردی همچون متانول، اتانول، یا اتیل گلیکول که رنگهایی شیمیایی همچون کومارین یا رودامین و فلوئورسین به آنها افزوده می‌گردد. ساختار شیمیایی واقعی ملکولهای رنگ تعیین کنندهٔ طول موج بدست آمده از لیزرهای نوریست. گازها مثل دی اکسید کربن، آرگون، کریپتون و مخلوطی از هلیوم و نئون. این لیزرها اغلب از تخلیهٔ الکتریکی برای پمپ کردن استفاده می‌کنند. جامدات مثل کریستال ها یا شیشه ها. مواد جامد بکار گرفته شده معمولا با یک ناخالصی خاص مثل کروم، نئودیمیوم، اربیوم، یا یونها تیتانیوم ترکیب می‌گردند.  مواد جامد بکار گرفته شده عموما یاقوت و یا یاقوت کبود و شیشه‌های سیلیکونی هستند. نمونه هایی از بسترهای لیزری جامد شامل:
 Nd: YAG, Ti: sapphire, Cr: sapphire, Cr: LiSAF (chromium-doped lithium strontiumaluminium fluoride), Er: YLF and Nd: glass
 میباشند.لیزرهای جامد عموما توسط لامپهای درخشان و یا نور لیزرهای دیگر پمپ میشوند. نیمه هادی ها، نوعی از جامدات هستند که در آنها حرکت الکترونها بین ماده با سطوح مختلف ناخالص ساز ها می‌تواند منجر به ایجاد عملکرد لیزر شود. لیزرهای نیمه هادی عموما بسیار کوچک هستند و می‌توانند با یک جریان سادهٔ الکتریکی پمپ شوند که این خصوصیت آنها، باعث ایجاد توانایی طراحی و ساخت ابزارهایی فراوان و همه جا در دسترسی همچون دستگاههای نمایش سی دی شده است.
تشدید کننده‌های نوری و یا حفره‌های نوری در ساده‌ترین شکل خود دو آینهٔ موازی هستند که در اطراف بستر تشدید کننده قرار میگیرند. نور ساطع شده از بستر توسط انتشار خود به خود تولید شده و توسط آینه هایی که آنرا به بستر باز می‌گردانند بازتابیده می‌شود. در اینجاست که این پرتو می‌تواند بازتابیده و یا تشدید شود. نور ممکن است از آینه ها بازتابیده شده و یا از بستر تشدید کننده بگذرد که در این حالت صدها بار بیشتر از زمانی که در حفره نوری بود می‌باشد. در لیزرهای پیچیده تر، تنظیم توسط 4 و یا تعداد بیشتری آینه باعث ایجاد حفره‌های مورد نظر می‌شود. طراحی و تنظیم آینه ها با توجه به بستر برای تعیین طول موج مورد نیاز و دیگر خصوصیات سیستم لیزری انجام میگیرد.
دیگر ابزارهای نوری همچون آینه‌های گردان، تعدیل کننده ها، فیلتر ها و جاذب ها ممکن است در تشدید کنندهٔ نوری لحاظ شوند تا بتوانند اثرات مختلف و کاملا اختصاصی ای بر روی تولید امواج نور لیزری بگذارند


1-11- اسکن میکروسکوپی لیزری هم کانون
اسکن میکروسکوپی لیزری هم کانون ابزاری مفید برای بازسازی سه بعدی و بدست آوردن تصاویر سه بعدی با کیفیت بالاست. خصوصیت کلیدی میکروسکوپی هم کانون توانایی آن در ایجاد تصاویر بدون کدورت از نمونه ها ی ضخیم در عمقهای مختلف است. اصول این نوع خاص از میکروسکوپی توسط ماروین مینسکی در سال1953 کامل شد اما هنوز سی سال دیگر زمان لازم بود تا لیزر بتواند بعنوان یک منبع نور نقطه‌ای برای میکروسکوپی هم کانون و بعنوان روشی استاندارد در اواخر دههٔ 1980 مورد استفاده قرار بگیرد.

1-12- تشکیل تصویر
در اسکن میکروسکوپی لیزری هم کانون یک پرتو لیزری از روزنهٔ منبع نوری گذشته و سپس توسط عدسی های شیئی  به حجم کانونی کوچکی بر روی یک نمونهٔ فلورسانت متمرکز می‌شود. سپس مخلوطی از نور فلورسانت تابیده شده و لیزر بازتابیده شده از نقطهٔ مورد تابش قرار گرفته توسط عدسی های شیئی جمع آوری می‌شود. یک جدا کنندهٔ طیفی مخلوط نور را با گذر انتخابی نور لیزری و بازتاباندن نور فلورسانت به دستگاه جداساز از هم مجزا می‌کند. پس از گذر این نور، نور فلورسانت توسط یک وسیلهٔ جدا کنندهٔ نور( لولهٔ تشدید کنندهٔ نور و یا دیود بهمن نوری) باعث تغییر سیگنال نوری به یک سیگنال الکترونیکی شده که در مرحلهٔ بعد این سیگنال الکتریکی توسط رایانه قرائت می‌شود.
روزنهٔ جداساز از ورود نور به اصطلاح تنظیم نشده یعنی نور فلورسانسی که از سطح کانونی عدسی های شیئی منشاء گرفته ممانعت به عمل می‌‌آورد. پرتوهای نوری از زیرسطح کانونی قبل از رسیدن به جداساز متمرکز می‌گردند و بخش عمده‌ای از آنها بواسطهٔ متمرکز نبودن بر روزنهٔ جداساز حذف می‌گردند و بقیهٔ پرتو ها به جداساز میرسند. در این روش بخش خارج از کانون قسمت بالا و پایین به میزان زیادی کاهش میابد که نهایتا باعث تشکیل تصویری واضح تر نسبت به روش های میکروسکپی سنتی می‌گردد. نور جداسازی شده‌ای که از بخش نورانی نمونه منشاء گرفته در تصویر حاصله بشکل یک نقطه نمایش داده می‌شود. بنابراین تصویر نهایی ردیف به ردیف و نقطه به نقطه تشکیل می‌گردد و درخشش نهایی تصویر حاصله با شدت نور جداسازی شدهٔ فلورسانت مطابقت خواهد داشت. پرتو سرتاسر نمونه را بشکل صفحه‌های افقی و با استفاده از آینه‌های نوسانگر خود مهار شونده اسکن می‌کند. این روش اسکن( پویش) کردن معمولا امکان ایجاد واکنشهای نهفتهٔ کمتری دارد و با کم شدن سرعت آن نسبت قابل قبول تری از سیگنال به خطا را نتیجه می‌دهد و نهایتا تباین و کیفیت بالاتری نتیجه می‌دهد. اطلاعات لازم را می‌توان با صفحه‌های کانونی متعدد و با تغییر سطح میکروسکوپ به سمت بالا و پایین بدست آورد. رایانه می‌تواند یک تصویر سه بعدی از نمونه را بوسیلهٔ سری زدن تعداد زیادی از تصاویر دو بعدی متوالی ایجاد کند.
بعلاوه میکروسکوپی کانونی پیشرفت زیادی را در کیفیت نهایی و ظرفیت برش نوری سری مناسب فراهم کرده که این امر حتی در نمونه‌های زندهٔ با حداقل آماده سازی قابل مشاهده است. با توجه به اینکه این روش وابسته به فلورسانس است، نمونه ها معمولا بایستی با رنگهای فلورسانس رنگ آمیزی شوند. با اینحال بایستی توجه کرد که غلظت مواد خارجی به حدی کم باشد که بر روی ساز و کار طبیعی زیستی تاثیر منفی نگذارد. برخی ابزار ها حتی قادر به ردیابی یک ملکول خاص فلورسانس نیز میباشند. همچنین روشهای ترنس ژنیک می‌توانند ارگانیسمهایی را بوجود بیاورند که خودشان ملکول فلورسانس تولید کنند.(مثل پرونئینهای سبز فلورسانت).

1-13- ارتقاء کیفیت با بکارگیری اصول هم کانونی
وقتی روش مورد استفادهٔ ما روش میکروسکوپی لیزری هم کانون باشد روشی که برای توصیف تفکیک پذیری مورد استفاده قرار میگیرد بسادگی قابل مقایسه با دیگر روشهای اسکن همچون اسکن میکروسکوپی تونلی می‌باشد. این روش با اسکن نوک اتمی بر روی سطح هادی انجام می‌شود و همراه با تونلهای مجزاییست که هر جزء سطح را پایش می‌کند. اگر نوک اتمی کند شود، یعنی اگر شامل جند اتم شود کیفیت تصویر حاصله کاهش میابد.
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink