دانلود پروژه کارآفرینی مکانیزاسیون کشاورزی ( مکانیزه کردن فعالیت های کشاورزی )


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی مکانیزاسیون کشاورزی ( مکانیزه کردن فعالیت های کشاورزی )

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 موضوع : پروژه کارآفرینی مکانیزاسیون کشاورزی ( مکانیزه کردن فعالیت های کشاورزی )


 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                              صفحه
در مورد طرح جاری 5
مکانیزاسیون کشاورزی 6
مکانیزاسیون چیست؟ 8
آشنایی با وضعیت کشاورزی سنتی ایران 11
شرایط و امکانات توسعه ماشین های کشاورزی در ایران 12
نیروی کار انسانی و لزوم استفاده ی ماشین در کشاورزی ایران 13
اهمیت مکانیزاسیون 14
آشنایی با وضعیت کشاورزی سنتی ایران 17
شرایط و امکانات توسعه ماشین های کشاورزی در ایران 19
نگاهی به تاثیر متقابل مکانیزاسیون در عملیات خاک‌ورز 20
1- سرمايه گذاري ثابت طرح : 23
1-1- زمين محل اجراي طرح : 23
2-1- محوطه سازي: 23
3-1- ساختمانها : 23
4-1- تأسيسات و تجهيزات : 24
5-1- ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي : 24
6-1- وسايط نقليه و وسايل حمل و نقل داخل كارخانه : 25
7-1- تجهيزات اداري و كارگاهي : 25
8-1: هزينه هاي قبل از بهره برداري: 25
جدول هزينه هاي ثابت طرح : 26
2-1: مواد اوليه و بسته بندي : 26
2-2: حقوق و دستمزد پرسنل توليدي  : 27
3-2: هزينه سوخت و انرژي : 28
4-2- استهلاك و تعمير و نگهداري : 28
جدول هزينه هاي جاري : 29
جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد : 29
سرمايش در گردش : 30
جدول سرمايه گذاري 30
جدول فروش 31
منابع 34

 
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                                                              صفحه
شکل 1- نمایش مشین های کشاورزی مکانیزه 7
شکل 2- نمایش ادوات کشاورزی مکانیزه 9
شکل 3 - نمایش داسهای دسته کوتاه 18
شکل 4- نمایش وسائل دامی چوبی از قبیل گاوآهن 18
شکل 5-نمایش هرس دندانه ای(میخی) 19
شکل 6 - نمایش کشاورزی سنتی 19


 
در مورد طرح جاری
ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻛﺸﺎورزي در اﻳﺮان از ﺳﺎل 1345 ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺮاردادﺑﻴﻦ اﻳﺮان و ﺟﻤﻬﻮري روﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮﻳﺪﺗﺮاﻛﺘﻮر و ﺑﺮﺧﻲ از ادوات ﻛﺸﺎورزي از آن ﻛﺸﻮر ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن درﻛﺸﺎورزي ﻣﺘﺮادف ﺑﺎﻛﻠﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن در ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻛﺎرﻛﺎرﮔﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﻨﻲ اﺻﻠﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﻣﻮﺗﻮردرﻛﺸﺎورزي ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪﻧﻴﺮوي ﻛﺎرﮔﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮاﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ داردﻛﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ازﻛﺎرﻛﺎرﮔﺮي ﻛﻤﺘﺮازدرآﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﺷﺪ .
از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻتو ادوات ﻛﺸﺎورزي در اراﺿﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﻨﻲ ﻣﻤﻜﻦﻧﺒﻮده و از ﻃﺮﻓﻲ ﻋﻤﺪه اراﺿﻲ ﻛﺸﻮردر ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎتﻛﻮﭼﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ، اﻣﺮوزه ﺑﺮاي اﻳﺠﺎداﻣﻜﺎنﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻتو ﻣﻜﺎﻧﻴﺰهﻛﺮدن اراﺿﻲ ، ﺿﺮورتاﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي "ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي اراﺿﻲ" و "ﻳﻜﺠﺎ ﺳﺎزيزراﻋﻲ" ﺑﻴﺶ ازﻫﺮزﻣﺎن دﻳﮕﺮي اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﮔﺮدد. زﻳﺮا اداﻣﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣﻜﺎنﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ، ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ زراﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ، ﺗﺠﺎري و ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪتﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح اﻣﻜﺎن ﻣﻜﺎﻧﻴﺰهﻛﺮدن ﺑﺨﺸﻲ از اراﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه و ﺑﺮاﺛﺮاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻتﻓﻮاﻳﺪ وﻣﺤﺎﺳﻦ زﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد:
• اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻتﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺮﻋﺖ وﻋﻤﻠﻜﺮدﺑﺎﻻي ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻتﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﺷﺨﻢ ،ﻛﺎﺷﺖ ،داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ .
• ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮفﺑﺬر و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ .
• اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎداﻣﻜﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺑﺎ آﻓﺎتو اﻣﺮاض ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺸﺎﻫﺪهﻋﻼﺋﻢ اوﻟﻴﻪ .
 

-1- وسايط نقليه و وسايل حمل و نقل داخل كارخانه :

رديف

شرح

تعداد

هزينه واحد

( ريال )

هزينه كل

( ميليون ريال)

1

وانت نيسان

1

90000000

90

جمع

-

-

90

7-1- تجهيزات اداري و كارگاهي :

رديف

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال)

1

تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه

30

2

اخذ جواز تأسيس و ساير مجوزها

15

3

حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگي

10

جمع

55


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink