دانلود پروژه کارآفرینی تولید مبلمان


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی تولید مبلمان

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 فهرست

پیشگفتار: 5
مقدمه: 7
فصل اول: 10
کلیـات و سـوابـق 10
1-1- مشخصات متقاضیان طرح: 11
2-1- معرفی اجمالی پروژه: 12
3-1-معرفی محصول : 13
4-1-سوابق تولید: 13
5-1-کاربرد محصول: 20
6-1-مصرف کنندگان: 20
7-1- تاريخچه استاندارد مبلمان: 20
فصل دوم: 22
طراحی وتولید 22
1-2-فرایند تولید: 23
2-2-نمودارفرایند تولید: 24
3-2-ابزارووسایل مورد نیازطرح: 25
4-2-طرح استقرارماشین آلات: 27
5-2-مواد اولیه ومنابع تامین آن: 28
6-2- زمان بندی اجرای طرح: 29
7-2- ظرفیت تولید: 31
8-2- جایابی و محل اجرای پروژه: 33
فصل سوم: 34
نیروی انسانی مورد نیاز طرح 34
1-3- نیروی انسانی مورد نیاز: 35
2-3- حقوق ودستمزد: 36
3-3- شرح وظایف پرسنل: 38
1-3-3-وظایف پرسنل تولیدی: 38
2-3-3- وظایف پرسنل غیرتولیدی: 39
4-3- سازماندهی نیروی انسانی: 40
فصل چهارم: 41
زمین وساختمان 41
1-4- زمین مورد نیازطرح: 42
1-1-3- سالن تولید 42
2-1-3- انبار تولید 42
3-1-3- انبار محصول 43
4-1-3- تأسیسات وتعمیرگاه 43
5-1-4 ساختمان های اداری, رفاهی و خدماتی 43
2-4- ساختمان واحد تولید: 44
3-4- ساختمانهای خدمات اداری و پشتیبانی : 45
4-4-هزینه ساختمان سازی ومحوطه سازی: 46
5-4- پلان طرح: 48
فصل پنجم: 49
انرژی وتاسیسات 49
1-5-انرژی برق: 50
2-5- انرژی آب: 51
3-5- سوخت: 52
4-5- ارتباطات: 52
5-5- هزینه های تأمین  انرژی : 53
6-5- تاسیسات برودتی: 55
7-5-تاسیسات حرارتی: 55
8-5- وسايل تهويه و اطفاء حريق: 55
9-5-وسایل  حمل  و نقل : 56
فصل ششم: 57
محاسبات مالی طرح 57
1-6- سرمایه کل ومنابع تامین آن: 58
2-6- سرمایه ثابت: 58
3-6- سرمایه درگردش: 60
4-6- هزینه تولید سالیانه طرح: 62
1-4-6- هزینه مواد اولیه: 63
2-4-6- هزینه حقوق ودستمزد: 63
3-4-6- هزینه انرژی: 66
4-4-6- هزینه تعمیرونگهداری: 66
5-4-6-هزینه استهلاک: 67
5-6- هزینه ثابت ومتغیر: 69
6-6-محاسبه نقطه سربه سر تولید: 71
7-6- محاسبه قیمت تمام شده محصول: 71
8-6- محاسبه قیمت فروش محصول: 71
9-6- محاسبه سود ناخالص: 72
10-6- محاسبه سودخالص طرح: 72
11-6- محاسبه دوره برگشت سرمایه: 72
12-6- توجیه اقتصادی طرح: 74
فصل هفتم: 75
ضميمه 75
استانداردها و كنترل كيفيت محصولات توليدي 75
1 هدف و دامنه كاربرد 76
2 اصطلاحات و تعاريف 76
2-1 ارتفاع نشيمنگاه 76
2-2 عمق نشيمنگاه 76
2-3 طول نشيمنگاه 76
2-4 ارتفاع ميز 76
2-5 عرض ميز 76
2-6 طول ميز 76
2-7 فاصله نشيمنگاه از ميز 76
2-8 فاصله نشيمنگاه تا قفسه زير ميز 77
2-9 فضاي مورد نياز براي قراردادن پاها 77
2-10 محل تماس پشتي با بدن 77
2-11 چوب ماسيو (خام) 77
2-12 زهوار چوبي 77
2-13 بهر 77
1 هدف و دامنه كاربرد 83
2 مراجع الزامي 83
3 اصطلاحات و تعاريف 83
3-1 طول ميز 83
3-3 ارتفاع ميز 84
3-4 ارتفاع نشيمنگاه 84
3-5 فاصله پشتي از نشيمنگاه 84
3-6 عمق نشيمنگاه 84
3-7 عرض موثر نشيمنگاه 84
3-8 ارتفاع دسته از نشيمنگاه 84
3-9 طول دسته صندلي 84
3-10 چوب ماسيو (خام) 84
3-11 پايه تنظيم 84
3-12 بهر 85
1 هدف 100
2 دامنه كاربرد 100
3 مراجع الزامي 100
4 تعاريف و اصطلاحات 101
4-1 طول ميز 101
4-3 ارتفاع 101
4-4 چوب ماسيو 101
4-5 زهوار چوبي 101
4-6 بهر 101
1 هدف 109
2 دامنه كاربرد 109
3 مراجع الزامي 109
4 اصطلاحات و تعاريف 110
4-1 ارتفاع ميز 110
4-2 عرض ميز 110
4-3 طول ميز 110
4-4 ارتفاع نشيمنگاه 110
4-5 ارتفاع پشتي از نشيمنگاه 110
4-6 فاصله عمودي نشيمنگاه از ميز 110
4-7 عمق نشيمنگاه 110
4-8 طول نشيمنگاه 110
4-9 محل تماس پشتي با بدن 111
4-10 چوب ماسيو (خام) 111
4-11 زهوار چوبي 111
4-12 بهر 111
منابع و مآخذ: 117
 
پیشگفتار:
اكثر مردم كار آفريني را مترادف با واژه اشتغال و كار يابي مي دانند در حالي كه كارآفريني مديريت و رهبري است كه رشد، تغييرو تحول دارد.
بنا به تعريف واژه نامه دانشگاهي و بستر: كار آفرين كسي است كه متعهد مي شود مخاطره يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي، اداره و تقبل كند. ريچارد كانتيلون2 به سه عنصر در خصوص فعاليت كار آفرينان اشاره نموده اول آنكه آنها در يك محيط همراه با عدم تقعيت فعاليت مي كنند. دوم آنكه آنها در خصوص نداشتن توانايي زياد براي فعاليت اقتصادي، با فساد و تباهي خاص مواجه مي شوند و سوم اينكه آنها سرمايه اوليه را خودشان فراهم مي آورند. جان استوارت ميل كاركرد و عمل كارآفريني را شامل هدايت، نظارت، كنترل و مخاطره پذيري معرفي كرده و بر طبق نظرشومپيتر كارآفرين نيروي محرك اصلي در توسعة اقتصادي است. وي مشخصة  كار آفرين را نوآوري مي داند و كار يك كارآفرين را تخريب خلاق تعريف مي كند او اشاره مي كند كه تعادل پويا از طريق نوآوري و كارآفريني ايجاد مي گردد و اين دو مشخصه اقتصاد سالم هستند. به نظر كرزند كارآفريني يعني آگاهي از فرصتهاي سود آور و كشف نشده است. در مجموع با بررسي نظرات مختلف مي توان تعاريف زير را براي كارآفريني ارائه نمود:
كار آفرينان در واقع ارزشها را تغيير مي دهند و ماهيت آنها را دچار تغيير مي كنند. 
كارآفرينان يك ويژگي مشترك دارند و آن اين است که مخاطره پذيرند البته مخاطره اي كه لازمه هر فعاليت اقتصادي  بودن آن است. كساني كه بتوانند به درستي تصميم گيري نمايند، مي توانند كارآفرين باشند و مانند كارآفرين رفتار كنند.
كارآفرين تغيير را مقوله اي بهنجار و سالم مي انگارد. ولي تغيير را مطرح نمي سازد بلكه همواره دنبال تغيير است و به آنها پاسخ مي دهد و فرصتها را شناسايي مي كند.
كارآفريني همانا به كاربردن مفاهيم و فنون مديريتي، استاندارد سازي محصول، بكارگيري ابزارها و فرآيندهاي طراحي و بنا نهادن كار بر پاية آموزش و تحليل كار انجام شده است.
كارآفريني يك رفتار است و نه يك صفت خاص در شخصيت افراد
كارآفريني بر پايه نظريه اقتصاد در جامعه استوار است.
به عبارت ديگر كارآفرين ايده ها را يافته و آن را تبديل به فرصتي اقتصادي مي كند. در فضاي كسب و كار فرصت جديدي است كه قابليت تجاري شدن دارد. آگاهي از محيط بازار و نيازهاي مشتري و نگرش كارآفرين او را در يافتن فرصت و پرداختن به آن ياري مي دهد. پس كارآفرين يك طرح تجاري مي نويسد كه در آن مسائلي چون بازار محصول يا خدمت، مسائل حقوقي و قانوني شركت، تآمين سرمايه و رشد و سازماندهي و مديريت كسب و كار را بررسي مي نمايد. 
 
مقدمه: 
كيفيت هنري و استحكام مبلمان ايراني از كالاهاي خارجي بيشتر است. 
مبلمان داخلي هرچندبا روش‌هاي سنتي‌توليد مي‌شود، اما هنوز در دنيا حرف‌هاي زيادي براي گفتن دارد. 
زيبايي و استحكام را از ويژگي‌هاي منحصر بفرد مبلمان داخلي كشور ذكر كرده و گفته مي شود كه  امروزه با دستيابي به بازارهاي جهاني مي‌توان خلاقيت و ذوق هنري توليد مبلمان در كنار استحكام آن به معرض نمايش گذاشت. 
هر چند مبلمان خارجي با تكنولوژي روز دنيا توليد مي‌شود اما توليدات داخلي ايران از لحاظ هنري از رتبه بالايي در جهان برخوردار است. 
توليدات مبلمان داخلي داراي گارانتي و خدمات پس از فروش است. 
حدود ‪ ۸۰‬درصد واحدهاي توليدي مبلمان از روش‌هاي سنتي در توليد استفاده مي‌كنند. 
مواد اوليه بي‌كيفيت و گران از جمله مشكلات واحدهاي توليدي مبلمان است. 
هم‌اكنون ‪ ۵۱‬هزار واحد توليدي مبلمان در ايران فعاليت دارد، افزود: مبلمان داخلي كه با مواد اوليه گران، نيروي كار و روش سنتي توليد مي‌شود، در كنار كالاهاي خارجي قرار دارد كه با ماشين‌آلات خارجي و با هزينه‌هاي توليد پايين‌تر توليد شده است. 
امروزه ارزش توليدات انواع مبلمان چوبي جهان در سال ‪ ۲۰۰۶‬به رقم ‪ ۲۰۰‬ميليارد دلار و ارزش توليدات انواع مبلمان غيرچوبي در همين سال به رقم ‪ ۵۰‬ميليارد دلار رسيده است كه جمع ارزش توليد جهاني انواع مبلمان در سال ‪ ۲۰۰۶‬رقم ‪۲۵۰‬ ميليارد دلار مي‌باشد. 
در اين حال رشد ‪ ۳۶‬درصدي ارزش مبادلات تجاري مبلمان در جهان در توليد ‪۱۰‬ساله گذشته كه حدود ده درصد بيشتر از ميانگين رشد سالانه ارزش تجارت جهاني است، صنعت مبلمان را به جايگاه بزرگترين شاخه از صنايع سبك در دنيا ارتقا داده است. 
اين در حالي است كه درآمد كشور ايران در ‪ ۱۰‬ماهه گذشته سال ‪ ۸۵‬از صادرات مبلمان تنها ‪ ۲۴‬ميليون و ‪ ۱۲۵‬هزار دلار بوده است. 
بيش از ‪ ۷۵‬درصد ازدرآمد جهاني ‪ ۲۵۰‬ميليارد دلاري سالانه صنعت مبلمان متعلق به هفت كشور آمريكا،چين، ايتاليا، فرانسه،آلمان، ژاپن و كانادا است. 
در اين خصوص در عرصه جديد اقتصاد ايران، آينده از آن اصنافي است كه قدرتمندترين تشكل‌ها و متناسب‌ترين پيوند را در ميان تشكل‌هاي خود دارند. 
كشورهاي فرانسه، آلمان، بلژيك، ايتاليا، اسپانيا، تايوان، ژاپن، چين، انگلستان، تركيه، مالزي، آمريكا و اتريش در زمينه توليد مبل فعال هستند. 
يكي ازمشكلات عمده صنعت مبلمان كشور واردات رنگ و پارچه با قيمت گران از كشورهاي تركيه، ايتاليا، اسپانيا و فرانسه است زيرا كيفيت رنگ و پارچه‌هاي توليد داخلي چندان مرغوب نيست. متاسفانه تنها در زمينه توليد مبلمان مدرن ضعف داريم و بيشتر مبلمان وارداتي از اين نوع است. واردات انواع مواد اوليه از جمله نئوپان، ورق‌هاي ‪ ،MDF‬پارچه‌هاي روكش، رنگ و يراق‌آلات سبب افزايش قيمت تمام شده مبل توليد داخلي مي‌شود. 
متاسفانه با توجه به تخصصي بودن صنعت مبلمان در همه زمينه‌هاي توليد، خريد و فروش بيشتر افراد شاغل در اين بخش هاي تجربه و اطلاعات لازم در اين زمينه را ندارند. 
 
فصل اول:
کلیـات و سـوابـق
1-1- مشخصات متقاضیان طرح 
2-1-معرفی اجمالی پروژه
3-1-معرفی محصول
4-1-سوابق تولید 
5-1-کاربرد محصول
6-1-مصرف كنندگان   
7-1- بازار خريد و فروش 
 

معرفی اجمالی پروژه:

اين پروژه در زميني به مساحت 2100 متر مربع در شهرك صنعتي يزد قابل اجرا مي باشد. سرمايه كل اين طرح 2719650000 ريال كه از اين ميان سرمايه ثابت 2526090000 ريال و سرمايه در گردش 193560000 ريال مي باشد.

برخي از هزينه هاي اين طرح عبارتند از:

370000000

هزینه مواد اولیه وبسته بندی

681056000

هزینه حقوق ودستمزد

280082000

هزینه انرژی(آب- برق- سوخت)

87700000

هزینه تعمیرونگهداری

70941900

هزینه پیش بینی نشده تولید

 

هزینه تعمیرات ونگهداری

درصد

شرح

جمع(میلیون ریال)

میلیون ریال

5/7

150

5

ماشین آلات اصلی

1/18

5/181

10

تاسیسات عمومی

5/12

125

10

وسایل نقلیه

92/19

996

2

ساختمان

18/5

259

2

محوطه سازی

2/63

جمع کل


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink