پروژه آمار بررسی درآمد شهرداری


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی درآمد شهرداری

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

تعداد صفحه: 110

 فهرست 

مقدمه 4
چكيده 5
فصل اول 9
1-1) سري زماني و كاربردهاي آن 9
2-1) هدف تجزيه و تحليل سري زماني 11
3-1) تعاريف 12
1-3-1) انواع تغييرات در سري زماني 13
2-3-1)  پيش بيني 14
4-3-1) استرات‍‍‍‍‍‍‍زي الگوسازي 15
4-1) مراحل تجزيه و تحليل سري زماني ايستا 18
نامانايي در واريانس 19
1-2-4-1)  برازش منحني 20
3-4-1) رسم همبستگي نگار 24
2-4-4-1) روش های کمی پيش بيني 25
برون يابي منحني روند 26
هلت-وينترز 26
5-1) مدل فضاي حالت 29
فصل دوم 32
تغيير كاربري 34
2-2) رسم نمودار زماني داده ها 39
1-2-2) بررسي مانايي واريانس 42
2-2-2) بررسي مانايي در ميانگين 45
روش تفاضل گيري 49
5-2) پيش بيني 66
فصل سوم 68
1-3) طرح و مقايسه ميانگين ها 68
2-3) اصول كلي تجزيه واريانس 70
3-3) خطاي آزمايش 75
4-3) طرح هاي كاملا تصادفي 78
3-4-3) عمليات آماري طرح و فرمول هاي وابسته 81
1-5-3) آزمون LSD 88
فصل چهارم 90
1-4) مقايسه ميانگين ها 90
2-4) رسم جدول آناليز واريانس 101
1-4-4) كلاس بندي ميانگين ها 105
منابع 107

1) هدف به دست آوردن معيارهاي ساده است كه خصوصيت اصلي داده ها را توصيف نمايد.يكي از راههاي انجام اين كار ترسيم است.(از دسته آمارهاي توصيفي است كه در آن نمودار و جدول و ميانگين و واريانس و...وجود دارد.)
2) سريهاي زماني را يك نوع فرآيند تصادفي توصيف ميكنند.يافتن يك مدل آماري مناسب براي توصيف فرايندي كه اين داده ها را توليد كرده است ممكن است هدف تحليل يك سري زماني باشد.(به عنوان مثال اگر در فرآيند بخواهيم مدل زنجير ماركف را برازش دهيم و نشود به سراغ سري ها ميرويم.مدل ها ممكن است يك متغيره يا چند متغيره باشند.مدل هاي يك متغيره بر اساس داده هاي گذشته بنا مي شوند در حاليكه مدل هاي چند متغيره نه تنها بر اساس داده هاي گذشته بلكه بر اساس داده هاي حال نيز ميباشند,البته يك مدل داده ها را تقريب ميزند مدل سازي يك هنر است.
3) هدف يك تحليل سري زماني ممكن است پيش بيني مقادير اينده سري باشد.معمولا در سريهاي زماني اقتصادي و صنعتي پيش بيني مقادير آينده داراي اهميت است.در بسياري از زمينه ها پيش بيني داراي ارتباط نزديكي با كنترل است.
مثلا در يك سازمان توليدي ميخواهند بررسي نمايند كه آيا به اهداف مورد نظر خواهند رسيد يا نه؟
4) پيش بيني خود موجب خواهد شد كه تحليل كننده سري زماني به تصميم گيري مناسب براي كنترل يك فرآيند دست يابد.
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink