طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی ساخت چراغ اتومبیل


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی ساخت چراغ اتومبیل

HyperLink
قیمت: 55000 ریال - پنج هزار و پانصد تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

تعداد صفحه: 278

 فهرست

دلايل انتخاب محصول: 15
نقش محصول در زنجيره توليد: 16
پيچ واش آلومينيوم و فولاد    پتروشيمي و پليمري شيشه سازي 16
اتومبيل 16
معرفي محصول و موارد كاربرد آن: 17
تاريخچه توليد محصول در جهان: 18
كشورهاي صاحب تكنولوژي: 19
تاريخچه توليد محصول در كشور: 20
1-تعريف محدوده محصول – بازار: 21
2-شناخت عوامل موثر در تقاضا: 21
3-بخش بندي بازار: 22
4-شناخت اطلاعات لازم: 22
۵-شناخت منابع اطلاعاتي و جمع آوري اطلاعات لازم: 24
۶-انتخاب روش پيش بيني: 24
۷-پيش بيني: 25
ميزان توليد خودروي پژو 206 در سالهاي بين 80-83 30
ميزان مصرف چراغ خودرو پژو 206 از سوي دارندگان خودرو 31
ارزيابي روشهاي مختلف توليد و گزينش روش بهينه 34
تشريح فرآيند توليد 34
I. برش كاري 36
۱-طرح و ساختمان قيچي هاي گيوتيني: 37
2-جنس و ساختمان يك قيچي 38
3) مقايسه قيچي هيدروليكي و مكانيكي: 40
دستگاهها و تجهيزات خط توليد 42
برآورد مصرف ساليانه مواد اوليه مورد نياز واحد (چراغ جلو) 43
برآورد مصرف ساليانه مواد اوليه مورد نياز واحد (چراغ راهنما و خطر) 45
قيچي برش ورق 47
II. پرسكاري 47
تقسيم بندي پرسها: 47
1-مكانيكي: 49
2- هيدروليكي: 49
پرسهاي هيدروليكي: 49
3-پرسهاي ميل لنگي: 50
4)تناژ پرسها: 51
5-طرز عمل پرسها: 52
پرس ضربه اي 53
پرس هيدروليك: 55
III. لبه كاري 56
IV. لعاب زني و پخت لعاب (لاك) 56
V. رسوب دهي بخار آلومينيم (Aluminum Vapour Deposition) 57
دستگاه رسوب دهي بخار آلومينيوم: 58
VI. ايجاد و اتصال با چسب 59
1)ساختمان شيميايي چسبهاي سليكوني: 60
2) مواد افزودني در چسبهاي سيليكوني: 60
3)مشخصات رنولوژيكي چسبهاي سيليكوني: 60
4) پايداري حرارتي چسبهاي سيليكوني 62
5)پايداري در مقابل عوامل محيطي 62
6)مشخصات چسبندگي و پخت چسبهاي سيليكوني 63
7)خواص الكتريكي چسبهاي سيليكوني 63
8)كاربردهاي چسبهاي سيليكوني 64
9) استحكام مكانيكي چسبهاي سيليكوني 64
VII. نقطه جوش 65
VIII. عمليات مونتاژ نهايي 65
IX. بسته بندي 66
X. فرآيند توليد قطعات چراغ پژو 206 66
تشريح عمليات لازم ساخت قطعه: 66
كاسه چراغ 67
قاب نگهدارنده 67
قطعات اتصال چراغ به بدنه 68
3-3- بررسي ايستگاهها و شيوه هاي كنترل كيفيت 68
1-3-3- كنترل مواد اوليه 71
2-3-3- كنترل عمليات توليد 72
الف) بازرسي پس از پرسكاري 72
ب) بازرسي صحت اتصال قاب نگهدارنده و قطعات اتصال: 72
3-3-3- روش آزمايش مشخصات مكانيكي 73
4-3-3- روش آزمايش طول عمر 73
5-3-3- آزمايش تيغه هاي اتصال 74
6-3-3- آزمايش مقاومت در مقابل شرايط محيطي 74
7-3-3- آزمايش زنگ زدگي 74
8-3-3-آزمايش مقاومت در درجه حرارتهاي مختلف 75
9-3-3-آزمايش وضعيت تابش نور 75
10-3-3- آزمون مقاومت در برابر لرزش (ارتعاش) 76
4-3- محاسبه ظرفيت، برنامه توليد، شرايط عملكرد 77
1-5-3-ورق فولاد كششي 79
2-5-3- حباب شيشه اي چراغ جلو خودرو 81
3-5-3-مواد لازم براي چربي گيري 82
1-3-5-3- شستشو با نفت: 82
2-3-5-3- چربي گيري با سود سوزآور: 82
3-3-5-3-چربي گيري با جريان برقك 82
4-3-5-3-شستشو با اسيد: 83
4-5-3-چسب سيليكوني 83
5-5-3-مفتول آلومينيوم 83
6-5-3-لاك 84
7-5-3-پيچ تنظيم و واشر 84
8-5-3- مواد بسته بندي 84
2-6-3-نقشه استقرار ماشين آلات 85
3-6-3-نقشه جريان مواد 89
5-1-6-3-دستگاه نقطه جوش 92
6-1-6-3-دستگاه فاس 92
7-1-6-3-كمپرسور 92
8-1-6-3-كوره الكتريكي 92
9-1-6-3-ركتيفاير 92
10-1-6-3-وان هاي شستشو و چربي گيري 93
7-3-تعيين مشخصات ضروري تاسيسات عمومي 95
1-7-3-آزمايشگاه 95
2-7-3-تعميرگاه 96
3-7-3-تاسيسات برق 96
الف) برق مورد نياز خط توليد 96
ب) برق مورد نياز كل واحد: 97
برآورد عمومي برق مصرفي خط توليد (چراغ جلو) 97
برآورد برق مصرفي توليد (چراغ راهنما و خطر) 98
برق مصرفي كل واحد توليد چراغ خودرو 98
برآورد برق مصرفي توليد (چراغ راهنما و خطر) 99
ج) برق مصرفي ساليانه: 100
برآور برق مصرفي واحد توليدي (چراغ راهنما و خطر) 101
4-7-3- تاسيسات آب 101
برآورد آب روزانه واحد (چراغ راهنما و خطر) 102
5-7-3-تاسيسات سوخت رساني 103
انواع و ميزان سوخت مصرفي واحد (چراغ جلو) 103
6-7-3-تجهيزات حمل و نقل 104
B-6-7-3-سوخت مورد نياز وسايل نقليه 105
سوخت موردنياز وسايل نقليه (چراغ راهنما و خطر) 105
7-7-3-تاسيسات گرمايش 105
8-7-3-سرمايش 106
تاسيسات گرمايش و سرمايش 108
9-7-3-مسيستم اطفاء حريق 108
10-7-3-هواي فشرده 108
11-7-3-ديگ بخار 109
8-3-نيروي انساني مورد نياز 110
1-8-3-برآورد پرسنل توليدي 110
الف) تكنيسين خط توليد 110
ب) كاركنان توليدي: 111
نيروي انساني توليد (چراغ راهنما و خطر) 113
ج) كاركنان آزمايشگاه: 114
2-8-3-برآورد پرسنل غيرتوليدي 115
الف) مديريت: 115
ب) كاركنان امور اداري و خدمات: 115
ج) كاركنان تعميرگاه و تاسيسات: 115
نيروي انساني غيرتوليدي (چراغ جلو) 115
نيروي انساني غيرتوليدي (چراغ راهنما و جلو) 116
9-3-محاسبه سطح زيربنا و مساحت مورد نياز 117
1-9-3-مساحت سالن توليد 117
2-9-3-محاسبه انبار مواد اوليه 119
الف) انبار مواد اوليه 119
ب) محاسبه سطج انبار محصول: 120
3-9-3-مساحت، تاسيسات و تعميرگاه 121
4-9-3-مساحت آزمايشگاه 121
5-9-3-مساحت ساختمانهاي اداري، رفاهي،‌خدماتي 122
6-9-3-مساحت زمين، ساختمان و محوطه سازي 123
مساحت اجراي محوطه سازي 124
7-9-3-نقشه جانمائي ساختمانها 125
10-3-زمانبندي اجراي پروژه 127
مقدمه: 129
شرايط عملكرد واحد 131
2-1-4-مقدار و ارزش مواد اوليه مصرفي 131
برآورد هزينه تامين مواد اوليه مصرفي (چراغ جلو) 132
برآورد هزينه تامين مواد اوليه مصرفي (چراغ راهنما و جلو) 133
3-1-4هزينه هاي تامين انواع انرژي مورد نياز 135
هزينه هاي تامين انواع انرژي مورد نياز (چراغ جلو) 135
4-1-4-هزينه خدمات نيروي انساني 136
5-1-4-جمع بندي اجزاء‌و برآورد سرمايه در گردش 141
الف) مواد اوليه و قطعات مورد نياز: 141
ب) حقوق و دستمزد كاركنان 141
ج) انرژي مورد نياز 141
د) هزينه هاي فروش 141
هـ) ساير هزينه ها 141
جمع اقلام سرمايه در گردش (چراغ جلو) 142
جمع اقلام سرمايه در گردش (چراغ جلو) 142
2-4-اطلاعات مربوط به سرمايه ثابت و برآورد آن 144
1-2-4-هزينه ماشين آلات و تجهيزات خط توليد 145
2-2-4-هزينه تجهيزات و تاسيسات عمومي 148
هزينه تجهيزات و تاسيسات عمومي (چراغ راهنما و خطر) 149
3-2-4-هزينه زمين، ساختمان و محوطه سازي: 151
4-2-4-هزينه وسائط نقليه عمومي و وسايل حمل ونقل 155
5-2-4-هزينه لوازم و اثاثيه اداري 157
6-2-4-هزينه هاي قبل از بهره برداري 157
الف) هزينه هاي مطالعات اوليه 157
ب)هزينه ثبت قراردادها و تسهيلات مالي 157
ج)هزينه هاي مربوط به آموزش مقدماتي، راه اندازي و بهره برداري آزمايشي 157
د) هزينه هاي جاري دوره اجراي طرح 157
ح) هزينه هاي پيش بيني نشده 158
هزينه هاي قبل از بهره برداري (چراغ راهنما و خطر) 160
7-2-4-جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه ثابت 160
جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه ثابت (چراغ راهنما وخطر) 161
3-4-كل سرمايه گذاري 163
4-4-هزينه هاي توليد 164
برآورد هزينه هاي ثابت (چراغ جلو) 165
برآورد هزينه هاي ثابت (چراغ راهنما وخطر) 166
4-4-هزينه هاي متغير 166
برآورد هزينه متغير (چراغ جلو) 167
برآورد هزينه متغير (چراغ راهنما و خطر) 168
5-4-قيمت تمام شده محصول 168
برآورد كل هزينه سالانه (چراغ جلو) 169
6-4-صورتهاي مالي و شاخص هاي اقتصادي طرح 170
7-4-ارزيابي مالي و اقتصادي طرح 171
شاخص هاي مالي و اقتصادي طرح (چراغ جلو) 171
شاخص هاي مالي و اقتصادي طرح (چراغ راهنما و خطر ) 172
گزارش مشخصات واحدها براساس انتخاب محصول 176
گزارش مشخصات واحدها براساس انتخاب محصول 180
گزارش مشخصات واحدها براساس انتخاب محصول 190
گزارش مشخصات واحدها براساس انتخاب محصول 193
منابع 278

چراغ خودرو واژه عامي است، مي توان آنرا شامل قطعاتي مانند: چراغ جلو، چراغ هاي راهنما، چراغهاي خطر عقب، چراغهاي پلاك و چراغهاي داخل اتومبيل دانست.
بي شك صنعت خودروسازي از بزرگترين صنايع توليد جهان است كه دوره ها و تحولات بسيار مهم صنعتي از دل اين صنعت برخاسته است بطور مثال عصر توليد انبوه از تغيير و تحولات در صنعت توليد و مونتاژ و در ابتدا در كارخانجات توليد خودروي Ford، توسط هنري فورد به جهان صنعت معرفي شد كه زندگي بشر را بدون ترديد دگرگون كرده است. 
در كشور ما نيز كارخانجات متعددي در زمينه توليد خودرو فعاليت مي كنند كه سابقه آن به دهه چهل شمسي بر مي گردد و بعد از انقلاب نيز سرمايه گذاري هاي بسياري در اين زمينه، صورت گرفته است و هم اكنون كارخانجات متعددي در اين زمينه مشغول فعاليت هستند.
از اجزاء تشكيل دهنده يك خودرو مي توان از انواع چراغهايي نامبرد كه براي عملكرد خودرو در شرايط مختلف بسيار ضروري هستند. چراغها در خودرو انواع مختلفي دارندو  مي توان انواعي از آن را نامبرد، مانند: چراغ جلو، چراغهاي راهنما، چراغهاي خطر عقب، چراغهاي پلاك، چراغهاي مه شكن، چراغهاي داخل اتومبيل و از اين قبيل.


 
دلايل انتخاب محصول:
در سالهاي اخير توجه خاصي به صنعت خودروسازي در كشور مبذول شده و سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي نيز در اين بخش جلب شده است و طرحهاي نويني در مورد توليد اتومبيل هاي خارجي و داخلي بررسي شده است. باتوجه به اينكه اين محصول انواع مختلفي دارد و در صنعت خودروسازي مورد استفاده قرار مي گيرد و با درنظر گرفتن اينكه صنايع خودروسازي در كشور رو به پيشرفت است و راه توسعه را در پي شگرفته است، سرمايه گذاري در اين بخش مي تواند همسو با صنعت خودرو بازده خوبي داشته و از حمايت هاي خاصي برخوردار گردد.
در شرايطي كه در بازار موجود پارامترهاي رقابت مفهوم بيشتري پيدا مي كنند و مشتريان امكان انتخابهاي بيشتري دارند، وجود تامين كنندگاني كه محصولاتي با كيفيت بالا توليد كنند بسيار مورد نياز خواهد بود.
ديگر انگيزه هاي توليدچراغ خودرو ضريب مصرف بالاي اين محصول و انواع مخلتف آن در خودرو است. همچنين بازار لوازم يدكي نيز براي اين محصول شرايط مناسبي دارد به اين ترتيب كه مصرف چراغ در تعميرات اتومبيل بالاست و در هنگام اكثر تصادفات شهري و جاده اي اولين صدمات وارده به چراغ خواهد بود. در سالهاي اخير تقاضا براي انواع چراغهاي تزئيني و لوكس نيز افزايش يافته و امكان توليد براي سلايق مختلف مهيا است.
مسائل ديگري كه بطور معمول براي هر سرمايه گذاري در يك طرح مدنظر قرار مي گيرند نيز مانند سهم بازار، قيمت فروش و تمام شده مناسب وديگر پارامترها نيز در ادامه مورد بحث قرار خواهند گرفت.
 

برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink