دانلود پروژه کارآفرینی واحد فرآوری خرما


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی واحد فرآوری خرما

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

عنوان:

مطالعات امکان¬سنجی مقدماتی واحد فرآوری خرما

فهرست مطالب

1) معرفی محصول 5
Article I. جدول شماره(1): ترکيبات شيره خرما 6
Article II. 1-1) نام و کد آيسيک محصول 6
Article III. جدول (2): کدهای آيسيک مرتبط با صنعت فرآوری خرما 6
Article IV. 2-1) شماره تعرفه گمرکی 7
Article V. جدول (3): تعرفههای گمرکی مربوط به فرآوری خرما 7
Article VI. 3-1) شرايط واردات 7
Article VII. 4-1) بررسی و ارائه استاندارد( ملی يا بينالمللی) 8
Article VIII. استاندارد خرما 10
Article IX. استانداردهاي برداشت تا بسته بندي 10
Article X. جدول شماره (4): امتيازات منفي به هر يك از ويژگيهاي اقسام مختلف خرما جهت امتياز و درجهبندي 11
Article XI. جدول شماره(5): درجهبندي خرماهاي شاهاني و كبكاب و مضافتي بر اساس امتياز بدست آمده 12
Article XII. جدول شماره(6): درجهبندي خرماهاي قصب و خشك و ساير بر حسب امتياز بدست آمده 13
Article XIII. ويژگيهاي بستهبندي مواد غذايي 14
Article XIV. بستهبندي با استفاده از پلاستيكها 16
Article XV. بستهبندی خرما 16
Article XVI. 5-1) بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلی و جهانی محصول 18
Article XVII. جدول شماره(7): قيمت خردهفروشی خرما در جهان 19
Article XVIII. جدول شماره(8): مقايسه ارزش صادراتي يك تن خرما توسط 4 كشور عمده توليدكننده 20
Article XIX. جدول شماره(9): قيمت خرما در برخی از کشورهای جهان 21
Article XX. 6-1) توضيح موارد مصرف و کاربرد 21
Article XXI. جدول شماره(9): بررسی کالاهای جايگزين و مشابه شيره خرما 24
Article XXII. 8-1) اهميت استراتژيکی کالا در دنيای امروز 25
Article XXIII. 9-1) کشورهای عمده توليد کننده و مصرف کننده محصول 26
Article XXIV. جدول شماره(10): آمار صادرات خرما كشورهاي مختلف در سال 2004 27
Article XXV. جدول شماره(11):  شرکتهای داخلی عمده توليد کننده محصول 27
Article XXVI. 10-1) شرايط صادرات 28
2) وضعيت عرضه و تقاضا 31
Article XXVII. جدول شماره(12): تعداد کارخانههای فعال واقع در استانها 33
Article XXVIII. جدول شماره(13): تعداد کارخانههای فعال واقع در استانها 34
Article XXIX. جدول شماره(14): تعداد کارخانههای فعال واقع در استانها 34
واحدهای در حال احداث با پيشرفت فيزيکی 20-60 درصد: 35
طرحهای مطالعاتی و واحدهای در حال احداثی که پيشرفت فيزيکی جزئی دارند: 35
Article XXX. جدول شماره(17): تعداد کارخانههای با پيشرفت فيزيکي جزئی واقع در استانها 35
جمعبندی توان توليدی محصولات فرآوری شده خرما در کشور: 35
Article XXXI. جدول شماره(18): ميزان توليد کارخانههای فعال 36
Article XXXII. جدول شماره(19): ميزان توليد کارخانههای با پيشرفت فيزيکی 60- 99 درصد 36
Article XXXIII. جدول شماره(20): ميزان توليد کارخانههای با پيشرفت فيزيکی 20- 60 درصد 36
Article XXXIV. جدول شماره(21): ميزان توليد کارخانههای با پيشرفت فيزيکی جزئی 37
Article XXXV. جدول شماره(22): توان توليد خرمای بستهبندی شده 37
Article XXXVI. جدول شماره(23): توان توليد شيره خرما 38
Article XXXVII. جدول شماره(24): توان توليد خوراک دام 39
2-3) بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا پايان سال 84 (چقدر از کجا) 39
2-4) بررسی روند مصرف محصول از آغاز برنامه چهارم 40
Article XXXVIII. جدول شماره(25): جدول برآورد عرضه و مصرف شيره خرما در کشور 40
Article XXXIX. جدول شماره(26): محاسبه سرانه مصرف شيره خرما در کشور 40
Article XL. جدول شماره(27): مقايسه عرضه خوراک دام از نهادهای مختلف 42
پيشبينی تقاضا در آينده 42
Article XLI. جدول شماره(28): پيشبينی مصرف شيره خرما از طريق مصرف مستقيم خانوارها 43
Article XLII. جدول شماره(29): پيشبينی مصرف شيره خرما در صنايع آردی کشور 44
Article XLIII. جدول شماره(30): پيشبينی مصرف شيره خرما در صنايع بستنیسازی 44
جمعبندی تقاضای شيره خرما در کشور 45
Article XLIV. جدول شماره(30): پيشبينی تقاضا برای شيره خرما در کشور 45
پيشبينی ميزان کمبود در بازار 46
Article XLV. جدول شماره(31): برآورد کمبود در بازار شيره خرمای کشور 46
2-5) بررسی روند صادرات از آغاز برنامه سوم تا پايان سال 84 و امکان توسعه آن 46
Article XLVI. جدول شماره(32): آمار صادرات شيره خرما 47
Article XLVII. جدول شماره(33): آمار صادرات خرما 47
Article XLVIII. 2-6) بررسی نياز به محصول با الويت صادرات تا پايان برنامه چهارم 47
3) بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای توليدو عرضه محصول در کشور و مقايسه آن با ساير کشورها 48
Article XLIX. روش توليد شيره خرما بصورت صنعتی 48
Article L. 4)تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژیها 54
Article LI. جدول شماره(34): برنامه ساليانه توليد 55
5-1) اطلاعات مربوط به سرمايه ثابت طرح 55
Article LII. 5-1-1) هزينههای زمين و ساختمان سازی 55
Article LIII. جدول شماره(35): هزينههای زمين 56
Article LIV. جدول شماره(36): هزينه های ساختمانی 56
Article LV. 5-1-2) هزينه ماشينآلات و تجهيزات خط توليد 56
7) پيشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح 71
8) وضعيت تامين نيروی انسانی و تعداد اشتغال 74
10) وضعيت حمايتهای اقتصادی و بازرگانی 76
11) تجزيه و تحليل و ارائه جمعبندی و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهای جديد 77
12) منابع و ماخذ 81

 
1) معرفی محصول
درخت خرما در ميان ساكنين مناطق خرماخيز، درخت روزي و بركت ناميده شده و بخش اعظم انرژي مورد نياز آنان را تامين مي¬كند. بعلاوه، در ميان ساكنين ساير نواحي نيز به عنوان يك ماده غذايي خوشمزه و انرژي¬زا، علاقمندان بسياري دارد. با عنايت به تركيبات اصلي خرما، خصوصا ميزان مواد قندي آن كه بطور متوســــط بين 75 تا 80 درصد مي¬باشد، به ارزش غذايي آن بيشتر پي مي¬بريم.
 خرما، مواد معدني بسياري چون آهن، پتاسيم، روي، منگنز، و ويتامين A، Bو E را داراست، همچنين اين محصول دارای 25 درصد ساکاروز،50 درصد گلوکز، مواد آلبومينوئيدی، پکتين و آب می¬باشد. تحقيقات درباره¬ي خرما نشان داده که اين ميوه مي¬تواند پيش¬گيري بسياري از سرطان¬ها مانند سرطان کولون، معده و غيره را در پي داشته باشد
هر100 گرم خرما(قسمت خوراكي ميوه)، حدود 248 تا 252 كالري انرژي توليد مي¬نمايد. مقايسه كالري توليدي اين ميوه با ساير ميوه¬هاي تازه، پتانسيل بالاي آن رانشان مي¬دهد، بطوريكه مي¬توان آنرا با ميوه¬هاي خيلي شيرين و خشك همچون مويز و كشمش بي¬دانه مقايسه نمود. .
اين ميوه پرخاصيت و بسيار قديمی برای مردم کشورهای اروپايی و آمريکايی تا حدی ناآشنا است و آن را فقط در کيک و شيرينی مصرف می¬کنند ولی در خاورميانه و مخصوصاً در کشورهای عربی به عنوان يک غذای اصلی به کار می¬رود.
شيره خرما يا Syrup عبارت است از مايع غليظي كه در نتيجه پرس كردن و حل شدن شيره و شربت آن در آب و عمل ديفوزيون بدست مي‌آيد. اين مايع تمامي خواص خرما را داراست و معمولاً بطور متوسط 50% بريكس در آن وجود دارد. ارزش غذائي بسيار بالاي خرما و فساد ناپذيري اين شيره، علت اصلي توليد اين ماده است. 
 
 

Article I.                           جدول شماره(31): برآورد کمبود در بازار شيره خرمای کشور

شرح موارد مصرف

مقدار(تن)

پيش­بينی ميزان کل تقاضای بازار(تن)

برآورد کل توليدات کشور( با احتساب واحدهای فعال و در حال احداث)

34400

23523

پيش­بينی کمبود در بازار

10877

Article I.                           جدول شماره(34): برنامه ساليانه توليد

رديف

شرح

واحد

ظرفيت ساليانه

قيمت فروش واحد (کيلو/ ريال)

کل ارزش فروش (ميليون ريال)

1

درجه­بندی و بسته­بندی خرما

هزار تن

2

12700

25400

2

شيره خرما

هزار تن

3

8100

24300

3

خوراک دام

هزار تن

2.5

3800

9500

مجموع( ميليون ريال)

59200

 

 


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink