دانلود پروژه کارآفرینی تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی آیلار


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی آیلار

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی آیلار


فهرست مطالب
فصل اول:آشنایی باآموزش وپرورش پیش دبستان 12
تاريخچه آموزش پيش دبستاني 14
اهميت و ضرورت آموزش و پرورش پيش از دبستان 19
اهداف آموزش و پرورش پيش از دبستان 19
اهداف آموزشی 20
استراتژی های آموزشی (3) 21
برنامه آموزش و پرورش در دوره پيش از دبستان 21
آموزش پیش دبستانی (1) 22
برنامه هاي آموزشي 23
برنامه ريزي و مديريت آموزشي 23
آیادوره  پیش دبستانی لازم است :؟ 24
فصل دوم :بررسی نظام اموزشی وپرورشی دردوره پیش دبستانی درسایر کشورها 25
آموزش پيش دبستاني 26
ساختار آموزشي 26
سياستهاي آموزشي 27
اهداف آموزشي 27
برنامه‌هاي آموزشي و ارزشيابي تحصيلي 28
نقاط ضعف و قوت آموزشي 29
نظام آموزشی انگلستان 30
طرح هاي آموزشي 32
1- طرح توسعه آموزش پيش دبستاني 32
2-طرح ملّي مراقبت از كودكان 32
3-مراكز محلي آموزش مقدماتي كودكان 34
4-طرح مراقبتي خارج از مراكز آموزشي 35
5 -طرح آغاز اطمينان 37
آمار آموزشي 37
آموزش پيش دبستاني 38
ساختار آموزشي 38
كودكستان و مهد كودك 39
برنامه هاي آموزشي 41
اهداف آموزشي 41
معضلات آموزشي 42
اصلاحات آموزشي 43
اصلاح كيفيت تغذيه كودكان 44
هلند : 45
ساختارآموزشی هلند 45
اهداف آموزشی 45
آلمان 46
ساختارآموزشی آلمان 46
اهداف آموزشی 46
4-اتریش 47
ساختار آموزشي 47
: اهداف آموزشي 48
آموزش پيش دبستاني 48
برنامه هاي مراقبتي كودكان 48
مراكز پيش دبستاني عمومي 49
تعداد كلاس‌ها و مربيان  مراكز آموزش پيش دبستاني مستقر در مناطق مختلف كشور 50
نرخ ثبت نام كنندگان مراكز آموزش پيش دبستاني در فواصل سالهاي(2000-1990) 51
فصل سوم : نقش مهدکودک درشکل گیری شخصیت کودک 53
آشنایی کودک باکودکستان 54
اهمیت مهدکودک 55
درچهاردیواری مهدکودک چه می گذرد؟ 55
نقش مهدکودک دررشد اجتماعی کودکان : 56
نقش مهدکودک دراحیای ارزش های فرهنگی : 57
3- آموزش ازطریق وسایل ارتباط جمعی 58
انتظارات والدین از مهدکودک 59
فصل چهارم : ویژگی کودکان 6-3 ساله 60
ويژگي كودكان 4 ساله از نظر جسمي ، عاطفي ، اجتماعي ، هوشي و ذهني 61
ويژگي كودكان 5 ساله از نظر جسمي ، عاطفي ، اجتماعي ، هوشي و ذهني 62
ويژگي كودكان 6 ساله از نظر جسمي ، عاطفي ، اجتماعي ، هوشي و ذهني 63
رشد عاطفي – اجتماعي 64
نقش معلم 65
رشد جسمي و حركتي 66
رشد زبان 68
دلگرمي از افراد پيرامون 68
رشد بيان خلاق و درك زيباييها 71
رشد حسي – حركتي 73
فصل پنجم :بازيهای کودکا ن 80
نوع بازي: 83
بازي و ورزش در روايات اسلامي 84
همبازي كودك 85
نكته مهم در انتخاب همبازي براي كودكان 86
محيط بازي 87
كنترل محيط بازي 88
سركشي از بازيهاي كودكان 88
مقدار بازي 89
بازی و خلاقیت: 91
لوازم مورد نیاز: 92
ارزش های بازی 94
نکات ایمنی برای آب بازی 98
راه های بازی با آب 98
«بعضی از فعالیت ها جهت رشد ذهنی و شناختی» 101
فصل ششم : فرضیه شناختی -رشدی پیاژه 104
رشد فعاليت نمادين 105
تعقل علمی 106
ثابت ماندن کمیت های مداوم (مایعات) 106
طبقه بندی 107
اندیشه اجتماعی 108
فصل هفتم : گفتگو بافرخنده مفیدی استاددانشگاه 113
فصل هشتم :  طراحی مرکز پیش دبستانی وآمادگی آیلار 118
مقدمه : 119
فرم شماره 1 132
فرم شماره 2 134
فرم شماره 3 135
فرم شماره 4 135
صورتجلسه 137
چارت سازماني 145
هزینه تأسیس مهدکودک : 146
وسایل ایمنی 147
هزینه های استخدام مربی وکمک مربی 148
هزینه سرانه کودک : 149
(برنامه کلاسی آمادگی) 150
فهرست منابع ومأخذ 153
 
مقدمه
كودكان سرمايه هاي ارزشمند وسازنده آينده جامعه هستند. آموزش و پرورش در دوره كودكي كه زمان شكل گيري شخصيت و ايجاد عادات مختلف و پيشگيري از بروز مشكلات است. آينده فرد و جامعه را بنايي نهد و مسير حركت مملكت را مشخص مي سازد. توجه به مسائل و مشكلات كودكان باعث پيشرفت و ترقي جامعه مي شود و غفلت در رفع مشكلات آنان، خسارات جبران ناپذيري به بار مي آورد. از اين رو، سرمايه گذاري  و برنامه ريزي در آموزش و پرورش ابتدايي، از حساسترين و مهمترين وظايف دست اندر كاران و مسئولان جامعه است و بايد از اولويت ويژه اي برخوردار باشد.
هدف ما در اينجا آشنا ساختن خواننده با خصوصيات، شيوه هاي شناخت، برقراري ارتباط صحيح، نحوه كاركردن و درنهايت رفع مشكلات كودكان است. براي نيل به اين هدف ابتدا تعاريف، اهداف، تاريخچه، ضرورت و اصول راهنمايي و مشاوره كودك مورد بررسي قرار گرفته، سپس مطالبي درباره خصوصيات دوره كودكي ارائه شده است تا دست اندركاران آموزش و پرورش و مشاوره كودك بتوانند رفتارهاي عادي كودكان را از رفتارهاي غير عادي تشخيص دهند.
فصل اول:آشنایی باآموزش وپرورش پیش دبستان 
تعريف لغوي آموزش و پرورش پيش از دبستان
آموزش: عمل آموختن، ياد دادن تعليم: تربيت، پرورش
پرورش: 1- تربيت، تعليم، تأديب  2- فرهنگ، تمدن  3- پرستيدن، پرستش  4- خوراك، خورش، غذا، طعام
پيش: OIS ]پب. Patis مقابل فلز است.
Paitis، پهـ (7) [Pe$Pat 1- (ق - مكان) جلو، قبل، قدام. مق. پس، پيش، وضع، حال، نهاد
جزوهاي جسم بود جهشهاي مختلف چنان كه نشستن و برخاستن و ركوع و سجود و چون دست و پا پدر و اندامهاي ديگر را نهادهاي ايشان سوي چشمهاي راست و چپ و زير و زبر (پيش و پس...) دانشنامه الهي 30
2- (ق- زمان) قبل؛ پس. بعد. پيش از 3- (هر - اضـ ) نزد ( حضور داشتن چيزي يا كسي را رساند)
4-(هر - اضـ ) طرف، جانب، سوي (پيش او رفت)
دبستان: ded - estan ]= رب + پب . rdipi نوشتن + ستان - پسـ 20 (امر)
آموزند؛ مكتب    2- (نو) (مزه)     مدرسه ابتدايي- آموزشگاه نوآموزان كه بالاتر از كودكستان و پايين تر از دبيرستان است. تاريخچه آموزش پيش دبستاني 
تاريخچه آموزش پيش دبستاني در ايران به 80 سال پيش باز مي گردد. 
در سال 1298 مسيونر هاي مذهبي و اقليت هاي ديني به احداث كودكستان ها و مراكز آموزش پيش دبستاني درتهران مبادرت نمودند .در همان اثنا زنده ياد جبار باغچه‏بان در سال 1303 به احداث باغچه اطفال در شهرستان تبريز مبادرت نموده و چند سال بعد در سال 1307 كودكستان ديگري در شهرستان شيراز داير نمود. گفتني است كه در آن اثنا تنها از كودكان خانواده هاي مرفه و كارمندان عالي رتبه ادارات در اين مراكز ثبت نام به عمل مي آمد . استقبال اين خانواده ها از عملكرد مراكز آموزش پيش دبستاني (كودكستان ها( سبب گرديدكه طي مدت زمان كوتاهي در تهران وچندين شهر بزرگ ديگر كشور، كودكستان هايي توسط بخش خصوصي داير گردد .از جمله مهمترين برنامه هاي اين مراكز مي توان به بازي هاي مرسوم ، آموزش مقدماتي خواندن و نوشتن ، نقاشي و بازي با عروسك و اشكال هندسي اشاره نمود.در سال 1303 شوراي عالي فرهنگ ،به تصويب انحصاري آيين نامه احداث مراكز آموزش پيش دبستاني در شهرستان تهران و درسال 1304به تصويب اين آيين نامه براي ساير شهرهاي كشور مبادرت نمود.نخستين امتياز تاسيس كودكستان توسط وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه در سال 1310 صادر گرديد.از اين روي سال1310 آغاز فصل جديدي در تاريخ آموزش پيش دبستاني ايران محسوب مي گردد.نخستين آيين نامه ويژه كودكستانها و مراكز آموزش پيش دبستاني درسال 1312 به تصويب شوراي عالي فرهنگ رسيد. در ماده اول اين آيين نامه ، سن كودكان جهت پذيرش در كودكستانها 4 تا 7 سال قيد شده بود. اين در حاليست كه درسال 1335 ، آيين نامه جديدي جهت اداره كودكستانها به تصويب رسيد كه طي آن سن كودكان ، 3 تا 6 سال تعيين شده بود. در سال1334 ، اداره مستقلي جهت رسيدگي و نظارت بر امور كودكستان ها تحت نظارت وزارت فرهنگ تاسيس گرديد. در سال1340 ، اداره امور كودكستانهاي كشور منحل شده و وظايف مربوطه به اداره كل تعليمات ابتدائي محول گرديد. در آن اثنا دولت به تلاش هايي درجهت احداث كودكستان هاي دولتي مبادرت نموده و با احداث كودكستانها در شهرهاي سراسركشور،كودكان خانواده هاي طبقه متوسط را تحت پوشش خود قرار داد. تا سال 1322 در سراسر كشور تنها تعداد 7 كودكستان وجود داشت و اين در حاليست كه طي سال1331 به 74 و طي سال 51 13 به 431 مركز بالغ گرديد. در همان اثنا تلاش هايي درجهت تربيت مربيان مراكز پيش دبستاني نيز آغاز گرديد. درسال 1336 ، آموزشگاه هاي كودكياري آغاز به فعاليت نمودند . اولين اساسنامه و برنامه درسي اين آموزشگاهها طي سال 1345 به تصويب شوراي عالي فرهنگ رسيد. چندسال بعد تدريس رشته كودكياري يا آموزش و پرورش پيش ازدبستان در برخي دانشكده هاي علوم تربيتي من جمله مدرسه عالي شميرانات و دانشگاه ابوريحان آغاز گرديد.
 

نرخ ثبت نامي كودكان رده هاي سني4-3 سال در مراكزآموزش پيش دبستاني

كودكان رده هاي سني4- 3 سال


 

4

3

2

سال تحصيلي

87%89

%94

%93

%93

%92

%93

%9

5%

38%

39%

36%

44%

45%

47%

49%

50%

5%6

%5

%6

%6

%6

%7

%7

%

90-89

91-90

92-91

94-93

95-94

96- 95

 97-96

 98- 97

نرخ ثبت نام كنندگان مراكز آموزش پيش دبستاني در فواصل سالهاي(2000-1990)

سال

تعداد كل كودكان ثبت نامي

تعدادكودكان رده هاي سني 5-4 سال

درصد كودكان ثبت نامي

91 90

7909

315470

5/2

92 91

7906

327770

4/2

93 92

9579

340550

8/2

94 93

12739

353785

6/3

95 94

13699

367555

7/3


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink