دانلود پروژه کارآفرینی فرآوري زئوليت


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی فرآوري زئوليت

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

موضوع: مطالعات امکان سنجي در زمينه فرآوري زئوليت

 
فهرست مطالب
عنوان.......................................................................................................................................................................صفحه
فصل اول: معرفی محصول 9
نام و کد محصول{2} 10
ويژگي هاي زئوليت هاي طبيعي و مصنوعي 10
جدول (1): رده بندي Breck در مورد زئوليت ها 10
2-1 شماره تعرفه گمرکي {5} 13
3-1 شرايط واردات {2} 13
4-1 بررسي وارائه استاندارد {3} 14
استانداردها 14
بازيافت 14
عمل‌كننده: 14
گندزدا: 14
مصالح سبك: 15
غربال مولكولي: 15
غذاي حيوانات خانگي: 15
5-1 بررسي اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول 15
الف: قيمت داخلي: 15
ب: قيمت جهاني(سال86) : 15
ب: قيمت جهاني(سال87) : 16
6-1  توضيح موارد مصرف و کاربرد زئوليت: 16
مصارف عمده زئوليت: 16
تبادل كاتيون: 16
فيلتر (غربال) مولکولي: 17
جدول (3): فرآيندهاي تهيه زئوليت هايي که به عنوان غربال مولکولي استفاده مي شوند 18
جاذب و دافع: 18
خاصيت جذب آب و جذب يوني : 19
جذب کننده انتخابي: 20
جدول (4): جاذب هاي غربالي مولکولي 20
پركننده و ساخت‌ساز: 21
کاتاليست: 21
جدول (5): کاربردهاي کاتاليست غربال هاي مولکولي 21
مبادله کننده يوني: 22
بازتاب دهنده يا واکنش نشان دهنده نسبت به محيط : 23
تثبيت کننده : 23
مصالح ساختماني: 24
کشاورزي 24
تهويه و اصلاح خاک 25
پرورش گل ها 26
ساخت حشره کش ها، قارچ کش ها و علف کش ها 27
جذب فلزات سنگين 27
دامپروري 27
تصفيه آب 28
کاهش سختي آب 28
تصفيه فاضلاب ها 29
تصفيه آب هاي آلوده حاصل از فعاليت هاي کشاورزي 29
استخراج آمونياک از فاضلاب ها 30
تصفيه، توليد و بهسازي گازها 30
تصفيه و بهسازي هوا 30
خالص سازي گازهاي طبيعي 30
توليد اکسيژن 31
زدودن بوهاي نامطبوع 31
پزشکي و دارو سازي 31
صنايع هسته اي 32
جاذب راديوايزوتوپ ها 32
جدول (6): بازيابي و خالص سازي راديوايزوتوپ هاي Sr و Cs با استفاده از مبادله کننده هاي زئوليتي 32
کاهش دهنده آلودگي هاي راديواکتيوي 33
غني سازي ايزوتوپي 33
صنعت نفت 34
جذب نفت و رفع آلودگي هاي نفتي 34
خالص سازي محصولات نفتي 34
کاغذ سازي 35
شوينده هاي خانگي 35
رساناهاي الکتريکي زئوليتي 35
الکترودهاي اصلاح شده زئوليتي 36
کربناسيون نوشابه ها 36
جيره غذايي ماهيان 36
7-1  بررسي کالاهاي جايگزيني و تجزيه و تحليل آن بر مصرف محصول 37
8-1  اهميت استراتژيکي زئوليت در دنياي امروز 37
9-1 کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده زئوليت: 38
10-1 شرايط صادرات: 38
فصل دوم: وضعيت عرضه و تقاضا 39
2- وضعيت عرضه و تقاضا 40
1-2- بررسي واحدهاي فعال زئوليت: {1} 40
جدول (7): واحدهاي فعال زئوليت 40
ادامه جدول (7) 40
جدول (8): برخي واحدهاي فعال زئوليت در استان سمنان 41
2-2- بررسي واحدهاي در دست اجرا توليد زئوليت:{1} 43
جدول (9): واحدهاي در دست اجراي زئوليت 44
بررسي نزديکترين معادن زئوليت به مرکزاستان: 48
دسترسي به معدن: 48
امکانات موجود: 48
زمين شناسي: 48
ژنز کانسار : 48
نوع کانسارها: 48
انواع ذخيره ها به ميليون تن: 49
انواع کانه ها: 49
فرمول شيميايي: 49
آناليز: 49
آخرين مرحله فراوري: 50
3-2- بررسي روند واردات تا پايان  سال 1385: {6} 50
جدول (10): روند واردات زئوليت{6} 50
4-2 - بررسي روند مصرف: {6} 50
جدول (11): روند مصرف زئوليت تا سال  1385 (به دلار){6} 50
نمودار (1): روند مصرف زئوليت تا سال 1385 51
ذخاير عمده زئوليت کشور: 51
ذخاير زئوليت در ايران در مناطق ذيل پراكنده شده است : 51
•ميانه : 51
•ني باغ : 52
•غرب روستاي مريم : 52
•كردقشلاق : 52
•آوج : 52
•طالقان : 52
•جنوب خاور سمنان : 53
•طلحه (ورامين) : 53
•افتر(سمنان) : 53
•خاور ديان- رباعي : 53
•عرب آباد : 54
•فيروزكوه : 54
•رودهن : 54
•حسن آباد : 54
•كرمان : 55
•شهربابك : 55
•(قلعه عسگر (بافت كرمان: 56
•راين كرمان : 56
•كلجك : 56
•شمال زاهدان : 56
•ساير مناطق : 57
جدول (12): توزيع زئوليت ها در ايران 57
5-2- برسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پايان سال 84 و امکان توسعه آن 59
جدول (13): صادرات زئوليت کشور{6} 59
6-2  بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم؛ 59
جدول (14) 59
3- بررسي اجمالي تکنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در کشور و مقايسه آن با ديگر کشورها: 60
روش هاي استخراج زئوليت: 60
4- تعيين نقاط قوت وضعف تکنولوژي هاي مرسوم در فرايند توليد محصول: 61
6- ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تامين آن از خارج يا داخل کشور قيمت ارزي و ريال آن و برسي تحولات اساسي در روند تامين اقلام عهده مورد نياز در گذشته و آينده: 62
جدول (15):ليست معادن موجود به عنوان منبع تامين مواد اوليه 63
جدول (16): ميزان استخراج سالانه و قيمت فروش محصول زئوليت برخي از معادن استان سمنان 63
7-پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح: 64
8- وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال: 64
9- بررسي 64
جدول17:آمار واحدهای فعال و در دست احداث{7} 65
10-وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني 66
11-تجزيه و تحليل و ارائه جمعبندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد 66
فنآوري و تجهيز کارخانه 66
برآورد سرمايه طرح 67
جدول 18- جدول تقريبي هزينه زمين, آماده سازي و عمراني 67
جدول19- ماشين آلات و تجهيزات عمومي 68
جدول 20- تجهيزات ابزار و ادوات  غير صنعتي 69
جدول 21- مواد و ابزار مصرفي در سال 69
جدول 22- تجهيزات و ماشين آلات صنعتي: براي ظرفيت 20 تا 100 تن در روز 69
جدول 23- حقوق و دستمزد کارکنان در سال اول 70
جدول 24- جمع کل سرمايه گذاري ثابت و جاري طرح بر اساس بيشترين قيمت تمام شده 70
محاسبات مربوط به تحليل نقطه سر به سر، توليد و سود 71
جدول 25-  برآورد هزينه ثابت : 71
- هزينه هاي  سرمايه اي 71
جدول 26- هزينه هاي قبل از بهره برداري 72
جدول 27- برآورد سرمايه در گردش : 72
جدول 28- نحوه سرمايه گذاري (ميليون ريال‌) 73
جدول 29-برآورد هزينه استهلاك پس از اجراي توسعه 74
جدول 30-هزينه هاي توليد ساليانه 74
* قيمت فروش محصولات بر اساس متوسط قيمت كالاي مشابه در بازار در نظر گرفته شود . (ميليون ريال) 75
* سود ساليانه 75
*  محاسبه نقطه سربه سر 75
جدول 31- محاسبه نقطه سربه سر ، در 100درصد راندمان 75
منابع 77


فصل اول: معرفی محصول

نام و کد محصول{2}

نام محصول :       زئوليت
کد محصول:     14211114 
توضيحات:
زئوليت ها براين اساس بر دو دسته طبيعي و مصنوعي تقسيم بندي مي شوند که توضيحات آن به شرح ذيل مي باشد:

ويژگي هاي زئوليت هاي طبيعي و مصنوعي
جدول ذيل  بعضي از ويژگي هاي زئوليت هاي طبيعي و مصنوعي را به طور مقايسه اي نشان مي دهد. رده بندي Breck بر مبناي ترکيبي از توپولوژي چارچوب و واحدهاي ساختار ثانويه استوار است . Breck بر اين اساس زئوليت ها را به هفت گروه بخش کرده است. اين گروه ها در جدول  آورده شده اند.


3-1 شرايط واردات {2}

با عنايت به بررسي هاي انجام شده و از آنجائيکه هيچ نوع واردات و صادراتي از استان سمنان در زمينه زئوليت صورت نمي پذيرد با استناد گزارشات عنوان شده از سوي اداره کل گمرک استان سمنان شرايط خاصي جهت واردات و صادرات اين نوع سنگها ملاحظه نمي گردد. 
طبق کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1387 در شماره 2839
الف) محصولات فرآوری شده از سنگهايي که شامل شماره های   2839 می شوند. پس از تائيد وزارت بهداشت اجاره صادرات و واردات را دارند.
ب) محصولات بدست آمده از سنگ های  زئوليت ، نمک، گچ و .... که شامل شماره تعرفه 2839  نيز می شود. بايد دارای برچسب بوده و مواد افزوده شده به آنها  مشخص باشد.4-1 بررسي وارائه استاندارد {3}

استانداردها
يك تفاوت مهم بين زئوليت طبيعي و مصنوعي اين است كه زئوليت طبيعي مي‌تواند ناخالصي و ناهماهنگي‌هايي داشته باشد ولي نوع مصنوعي با درجه خلوص بالا براي كاربرهاي مشخص طراحي و توليد مي‌شود. نوع مصنوعي بيشتر براي غربال كردن و كاتاليزور بكار مي‌رود ولي نوع طبيعي به عنوان جذب‌كننده يا تبادل يوني در كشاورزي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

جدول (16): ميزان استخراج سالانه و قيمت فروش محصول زئوليت برخي از معادن استان سمنان

 

تعداد پرسنل

روش استخراج

ميزان سرمايه گذاري

(ميليون ريال)

ميزان استخراج

( تن )

قيمت ( ريال )

ميزان ذخيره

( هزار تن )

مدت بهره برداري

نام

معدن

اسمي

واقعي

فروش

تمام شده

پايه

احتمالي

قطعي

4

سطحي

933/2

10000

20000

50000

20000

2530

 

600

10

افتر

15

روباز

768/3

10000

10000

50000

20000

3850

 

82

5

آبگرم

4

سطحي

890

10000

0

50000

20000

3850

 

248

10

شرق افتر

5

روباز

124

6000

0

50000

20000

3850

 

42

7

سياه زاغ

جدول 18- جدول تقريبي هزينه زمين, آماده سازي و عمراني

 

رديف

شرح

مقدار

واحد

قيمت واحد  (1000 ريال)

قيمت کل (1000 ريال)

کمترين

بيشترين

کمترين

بيشترين

1

خريد زمين

10000

متر مربع

35

90

350000

900000

2

آماده سازي(صنعتي و عمراني)

4000

متر مربع

20

35

80000

140000

3

احداث ساختمان (اداري و مسکوني و رفاهي)

200

متر مربع

650

1500

130000

300000

4

احداث ساختمان(سالن توليد)

400

متر مربع

2000

3000

800000

1200000

5

احداث ساختمان تاٌسيسات و انبار

1000

متر مربع

250

450

250000

450000

 


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink