دانلود پروژه کارآفرینی تولید دستگاه های جوشکاری تک فاز و سه فاز


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی تولید دستگاه های جوشکاری تک فاز و سه فاز

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

 پروژه درس کارآفرینی


موضوع پروژه: ارائه طرح توجیهی راه اندازی شرکت در زمینه ساخت دستگاه های جوش 3 فاز 

فهرست:
1- مقدمه: 5
1-1 – هدف: 5
1-2- قواعد به کار رفته در اين نوشته: 5
1-3- چشم‌انداز و ماموریت: 5
1-4- نام نوع شرکت 7
چارت سازمانی: 7
1-5- نوع فعالیت شرکت و محل اجرای پروژه 7
1-6- حوزه فعالیت 7
1-7- چشم انداز محصول (دستگاه های جوش تک فاز و سه فاز): 8
1-8- برنامه عملياتي برای توسعه شرکت در سال‌هاي آتي 8
1-8-1- بخش فروش و بازاريابي 8
1-8-2- بخش توسعه فناوري 9
1-8-3- پشتوانه علمي و عملي شركت 9
1-8-4- بخش مديريت پشتيباني 10
1-9- معرفی محصول: 11
1-9-1- انواع دستگاه های جوش تک فاز و سه فاز (MigMag): 11
2- امکانسجی طرح: 14
2-1 – بررسی مقدار نیاز بازار به محصول (دستگاه های جوشکاری) 14
2-2 – بررسی سهم بازار برای محصول تولیدی (دستگاههای جوش تک فاز و سه فاز) 16
3-2- بررسی عرضه محصول از گذشته تا کنون 17
4-2- بررسی وضعیت واردات و صادرات دستگاههای جوش 18
5-2- بررسی امکانات و محدودیتهای ارائه خدمات 19
1-5-2- بررسی امکانات موجود: 19
2-5-2- بررسی محدودیتهای ارائه خدمات : 19
6-2- بررسی وضعیت رقابت 20
1-6-2- نقاط قوت رقبا: 20
2-6-2- نقاط ضعف و قدرت شرکت در مقابل رقبا: 21
3-6-2- تهدیدات موجود 21
3- بررسی ساختار هزینه 22
2-3- هزینه ساخت یک دستگاه جوش تک فاز و سه فاز 22
4- ارزیابی فنی 23
1-4- تجهیزات مورد نیاز 23
2-4- مواد اولیه مورد نیاز 23
3-4- تخصصهای مورد نیاز 23
2-4- بررسی د سترسی به امکانات اولیه مربوط به تحویل کار نهائی 24
5- ارزیابی مالی 24
1-5- حقوق و مزایا 24
2-5- هزینه های خرید تجهیزات 24
3-5- محاسبه هزینه های ثابت ماهیانه و سالینه 25
4-5- محاسبه هزینه های متغیر 25
5-5- محاسبه نقطه سر به سر 26
6-5- محلهای تامین هزینه های مورد نیاز اولیه: 26
7-5 برآورد سرمایه در گردش 27
8-5- برآورد هزینه استهلاک: 27
9-5- برآورد هزینه های تولید سالانه: 28
6- ارزیابی اقتصادی 29
اثرات طرح بر روی میزان صرفه جویی 29
بررسی اثرات طرح بر روی خودکفائی ، اشتغال و نظم اجتماعی کشور 29
7- بررسی نحوه تبلیغات و بازاریابی برای شرکت 31
8- نحوه جذب و استخدام نیرو ها و تخخصهای مورد نیاز شرکت 32
9- نحوه ثبت شرکت 34
راهنمای ثبتی شرکت های 34
اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص/ عام 42
وجوه افتراق و اشتراک بین شرکت های سهامی خاص  با مسئولیت محدود 44
10- فرمهای مورد نیاز 46
اساسنامه 46
نام – موضوع – مدت و مرکز اصلی شرکت 47
فرمها و تقاضانامه های ثبت شرکت و . . . 63
ضمیمه 1 – کاتالوگهای فنی 80
 
چکیده
ایجاد کار و شغلی که بتوان با آن علاوه بر مخارج موجود در کسب و کار نیازهای مالی خود و سایرین را نیز برطرف نماید نیازمند طرح و برنامه ریزی بسیار دقیقی می باشد.
علت بسیاری از مواردی که موجب شکست طرح ها می شود این است که با دقت به مساول مالی و هزینه ها و درآمدهای احتمالی آینده پرداخته نمی شود. اکثر افراد فقط به راه اندازی طرح فکر می کنند و به این مساله مهم که چگونه باید این طرح کسب و کار راه اندازی شود تفکری نمی نمایند. 
برای نمونه در این طرح به بررسی نحوه تاسیس کارگاه تولید دستگاه جوش به صورت کاملا فنی و تخصصی می پردازیم:
در بخش اول به بررسی هدف ، قواعد به کار رفته در اين نوشته ، چشم‌انداز و ماموریت ،  نام نوع شرکت ، چارت سازمانی ،  نوع فعالیت شرکت و محل اجرای پروژه ، حوزه فعالیت ، چشم انداز محصول (دستگاه های جوش تک فاز و سه فاز) ، برنامه عملياتي برای توسعه شرکت در سال‌هاي آتي ، بخش فروش و بازاريابي ، بخش توسعه فناوري ، پشتوانه علمي و عملي شركت ، بخش مديريت پشتيباني ، معرفی محصول پرداخته ایم.
در بخش دوم به امکانسجی طرح ، بررسی مقدار نیاز بازار به محصول (دستگاه های جوشکاری) ، بررسی سهم بازار برای محصول تولیدی (دستگاههای جوش تک فاز و سه فاز) ، بررسی عرضه محصول از گذشته تا کنون ، بررسی وضعیت واردات و صادرات دستگاههای جوش ، بررسی امکانات و محدودیتهای ارائه خدمات ، بررسی امکانات موجود ،  بررسی محدودیتهای ارائه خدمات ،  بررسی وضعیت رقابت ، نقاط قوت رقبا ، نقاط ضعف و قدرت شرکت در مقابل رقبا ، تهدیدات موجود پرداخته ایم.
در بخش سوم به بررسی ساختار هزینه ها پرداخته ایم.
در بخش چهارم به بررسی و ارزیابی فنی ، تجهیزات مورد نیاز ، مواد اولیه مورد نیاز ، تخصصهای مورد نیاز ، بررسی د سترسی به امکانات اولیه مربوط به تحویل کار نهائی پرداخته ایم.
در بخش پنجم به بررسی و ارزیابی مالی ، حقوق و مزایا ، هزینه های خرید تجهیزات ، محاسبه هزینه های ثابت ماهیانه و سالینه ، محاسبه هزینه های متغیر ، محاسبه نقطه سر به سر ، محلهای تامین هزینه های مورد نیاز اولیه ، برآورد سرمایه در گردش ، برآورد هزینه استهلاک ،  برآورد هزینه های تولید سالانه پرداخته ایم.
در بخش ششم به ارزیابی اقتصادی ، اثرات طرح بر روی میزان صرفه جویی ، بررسی اثرات طرح بر روی خودکفائی و اشتغال و نظم اجتماعی کشور پرداخته ایم.
در بخش هفتم به بررسی نحوه تبلیغات و بازاریابی برای شرکت پرداخته ایم.
در بخش هشتم به بررسی نحوه جذب و استخدام نیرو ها و تخخصهای مورد نیاز شرکت پرداخته ایم
در بخش نهم نحوه ثبت شرکت ، راهنمای ثبتی شرکت ها ، اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص/ عام و وجوه افتراق و اشتراک بین شرکت های سهامی خاص  با مسئولیت محدود مورد بررسی قرار گرفته شده است. 
در بخش دهم فرمهای مورد نیاز ، اساسنامه ، نام – موضوع – مدت و مرکز اصلی شرکت و
فرمها و تقاضانامه های ثبت شرکت و . . . مورد بررسی قرار گرفته اند.
در انتها در ضمیمه 1 – کاتالوگهای فنی برای مطالعه قرار داده شده اند.

1- مقدمه:
1-1 – هدف: 
هدف از انجام اين پروژه ايجاد یک شرکت نسبتا کوچک ولی مستقل جهت ساخت انواع دستگاه های جوش 3 فاز و تک فاز صنعتی جهت برآوردن گوشه ای از نیازهای بازار کشور می باشد. 
این نوع سرویس با سایر انواع سرویسهایی که در ایران ارائه می شود تفاوت خاصی دارد و آن هم این است که پس از دریافت وام و در آینده از یک دستگاه کامپیوتری تمام اتوماتیک که دارای یک سیستم تمام کامپیوتری است ، استفاده خواهد شد و در حقیقت قسمت اعظم کار با همین دستگاه جهت تنظیم و ساخت دستگاه انجام خواهد شد.
با این روش درصد ضایعات به پائینترین حد خود خواهند رسید و حتی از نظر دقت در ولتاژهای خروجی نیز این دستگاه جزو بهترین ابزار می باشد.

1-2- قواعد به کار رفته در اين نوشته:
در اين نوشته هر جا که احساس شده کلمه اي ابهام برانگيز است از معادل انگليسي آن استفاده شده است.  البته در صورت لزوم توضیحاتی در مورد کلمات فنی و تخصصی به صورت پاورقی داده خواهد شد. در حال حاظر توسعه اين پروژه به منظور اهداف تجاری انجام مي گيرد و استفاده تجاري از آن مد نظر است.

1-3- چشم‌انداز و ماموریت:
در حال حاضر و در ابتدای کار با این چشم انداز کار را آغاز خواهیم نمود که مطابق سفارش مشتری مستقیما آن‌طور که او می‌خواهد و آنچه که او می‌خواهد تولید نموده و می‌فروشیم. شاید بتوان این موضوع را از ویژگیهای منحصر به فرد عصر جدید به‌شمار آورد که شرکتها و بنگاههای صنعتی و اقتصادی و تجاری کوچک و نوپا با رشد سریع و بهت‌آور خود، به‌عنوان رقیب جدی شرکتهای بزرگ و باسابقه به میدان می‌آیند و حتی در این رقابت سخت و پرتنش پیروز می‌شوند. نگاهی به فهرست شرکتهای برتر جهانی در حال حاضر و مقایسه آن با فهرست چنددهه گذشته به‌خوبی گواه این واقعیت است. در حقیقت مدیریت به این نکته مهم دست یافته است که مشتری تنها برای آنچه نیاز دارد هزینه می‌پردازد. بنابراین ارتباط مستمر با مشتری محور مدل مستقیم شرکت خواهد بود.
جلب رضايت مشتريان از طريق شناخت و درك صحيح از نياز‌هاي آنها و بر آوردن اين نيازها با مناسب‌ترين كيفيت و با كمترين هزينه از تعهدات اصلي شركت مي‌باشد كه اين مهم از طريق به كارگيري آخرين دستاوردهاي قابل استفاده از فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي در كشور محقق خواهد شد.  
افزايش مشاركت و كارايي كاركنان و حفظ و نگهداري آنها از طريق استقرار و اجراي سيستم‌هاي انگيزشي و آموزشي مناسب و تامين رفاه و نيازهاي منطقي آنان درحد مقدورات شركت همواره جزو اهداف و تعهدات شركت مي‌باشد. شركت خواهد کوشید نسبت به ايفاي نقش مؤثر خود در روزنه توسعه صنعت جوشکاری در زمینه تولید انواع گریتینگها با انواع پوششها جهت استفاده در تمامی صنایع و محیطهای کاری در منطقه فعاليت و نيز صنعت کشورگام‌هاي مؤثري بردارد. شركت سعي مي‌كند تا با استقرار یک سازمان كارا، دغدغه مشتريان را براي استفاده از آخرين دستاوردهاي اطلاعاتي در زمینه صنعت جوشکاری (ساخت انواع گریتینگها با انواع پوشش) برتر به حداقل رسانده و زمينه را براي رشد و توانمندي مشتريان خود در اجراي مأموريتشان فراهم سازد.

برآورد سرمایه در گردش

ردیف

عنوان

شرح

مبلغ (ریال)

1

مواد اولیه و بسته بندی

2 ماه مواد اولیه و بسته بندی

8000000

2

حقوق و دستمزد

2 ماه هزینه های حقوق و دستمزد

28800000

3

تنخواه گردان

15 روز هزینه های آب و برق و سوخت و کرایه و تعمیرات

2300000

جمع کل:

39100000

 

- برآورد هزینه استهلاک:

 

شرح

ارزش دارایی

درصد

استهلاک سالیانه (ریال)

ماشین آلات و تجهیزات

1231900000

10

123190000

وسایل دفتری

000/000/9

20

1800000

پیش بینی نشده

000/000/6

10

600000

جمع کل:

125590000


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink