دانلود پروژه کارآفرینی تهیه رب گوجه فرنگی


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی تهیه رب گوجه فرنگی

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word
عنوان كسب و كار
عمليات تهية رب گوجه فرنگي

فهرست مطالب
بخش اوليه (نماي ذهني): 5
برنامه مديريتي و سازماندهي 6
معرفي شركاء و سهامداران 6
معرفي تيم مديريت 7
معرفي تيم مشاوره 7
نمودار سازماني 8
توصيف كسب و كار 8
برنامه بازار و بازاريابي 11
برآورد ميزان تقاضاي بازار (براي يك و دو سال آينده) 13
برآورد ميزان عرضه رقبا (براي يك و دو سال آينده) 13
برآورد سهم بازار و ميزان عرضه (براي يك و دو سال آينده) 14
برنامه عملياتي (توليد) 14
الف: هزينه هاي ثابت توليدي 15
مساحت ساختماني مورد نياز 15
هزينه زمين مورد نياز 16
هزينه ساختمان مورد نياز 16
تسطيح و محوطه سازي 17
تاسيسات 17
ابزارآلات و وسايل فني و آزمايشگاهي 18
ماشين آلات و تجهيزات 19
وسايط نقليه 20
هزينه هاي پيش بيني نشده و متفرقه بخش «1» 21
استهلاك هزينه هاي سرمايه اي ثابت 21
نيروي انساني مورد نياز 22
برنامه مالي 25
سرمايه در گردش براي سال اول 25
جمع كل سرمايه گذاري 25
منابع تامين سرمايه 26
ساير هزينه ها 26
برآورد هزينه هاي فروش 28
صورت حساب سود و زيان سال اول 29
پيش بيني ترازنامه در پايان سال اول 30
برنامه زمانبندي اجراي طرح كسب و كار 31
منابع 33

 

توجه: در صورتي كه طرح كسب و كار به صورت گروهي تهيه شده است، مشخصات همكاران اصلي در پيوست آورده شود.

خلاصه اجرايي (مديريتي):
در اين طرح، سعي شده كه براي يك واحد توليدي رب گوجه فرنگي ارزيابي سرمايه، بازار كار و اشتغالزائي بررسي گردد.
در بخش ارزيابي سرمايه گذاري طرح، سعي شده از حداقل امكانات لازم جهت توليد استعلام نرخ و نوع صورت گرفته و سپس هزينه شود.
در بخش بازار كار، تمام عوامل مؤثر بر توليد مطلوب و عرضه و فروش محصول بررسي شود تا سهم بيشتري از بازار در اختيار گرفته شود.
اشتغالزائي طرح نيز به طور مستقيم و غيرمستقيم بررسي شده و سعي شده با عدم اتلاف سرمايه در بخش هاي ديگر اشتغالزايي مستقيم بيشتر مد نظر قرار گيرد.
بيان آرمان هاي كسب و كار:
هدف ابتدايي از اين طرح، پيدا كردن روش هاي توجيه پذير در مورد توليد با كيفيت ربّ گوجه فرنگي است به طوري كه اين محصول بتواند ضمن عرضه در سطح وسيع بازار به خوبي از لحاظ كيفيت پاسخگوي پسند مشتري باشد.
بيان ماموريت كسب و كار:
مأموريت اين طرح اشتغالزايي مناسب، كيفيت عالي توليد و رقابت كيفي و نرخي با ديگر رقباست. مهمترين اصل اين طرح 3 عنصر سرمايه گذاري بهتر، كيفيت محصول، و اشتغالزائي است.
مزيت هاي رقابتي مديريتي
مديريت سرمايه امروزه بعنوان يكي از مهمترين اصول سرمايه گذاري مي باشد و منظور از آن هزينه كردن در مواردي كه ضروري است مي باشد. لذا اين مديريت اجازه مي دهد كه با قيمت تمام شده كمتر به جنگ رقبا رفت و كيفيت به عنوان يك شاخص ديگر كه البته مهمترين شاخص توليدات مي باشد دست ما را در سبقت از رقبا باز مي گذارد.
 

برآورد ميزان عرضه رقبا (براي يك و دو سال آينده)

نام رقبا

مقدار

ميزان بازار بالقوه

ميزان توليد

سال قبل

ميزان توليد سال

جاري

ميزان توليد

يكسال آينده

تعديل بر مبناي

تحقيق و مشاهده

1- يك و يك

7%

000/000/200 قوطي

000/000/220 قوطي

000/000/000/2 قوطي

000/000/200 قوطي

2- مسماء

5/5%

000/000/175 قوطي

000/000/160 قوطي

000/000/160 قوطي

000/000/160 قوطي

3- 95

5/8%

000/000/250

000/000/250

000/000/250

000/000/250

4- تبرك

6%

000/000/195

000/000/210

000/000/200

000/000/200

 
 

الف: هزينه هاي ثابت توليدي

مساحت ساختماني مورد نياز

فضاي توليدي مورد نياز (شامل ايستگاه هاي كار و انبارها)

ايستگاه كاري (انبار)

فضاي مورد نياز ماشين آلات

فضاي مورد نياز مواد اوليه

فضاي مورد نياز اپراتورها

جمع فضاي
مورد نياز

فضاي مورد نياز ضربدر 5/1

1- انبار مواد اوليه

m 4

m 120

m 3

m 127

m 5/190

2- سالن توليد

m 65

m 18

m 12

m 95

m 5/142

3- سالن بسته بندي

m 42

m 3

m 4

m 81

m 5/121

4- تأسيسات

m 37

-

m 5

m 42

m 63

5- انبار نگهداري محصول

m 12

m -

m 48

m 60

m 90

جمع مساحت توليدي مورد نياز

m 5/607

 


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink