دانلود پروژه کارآفرینی صنعت گل و گیاه تزئینی


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی صنعت گل و گیاه تزئینی

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

بررسي اقتصادي زمينه‌هاي ايجاد کسب و کار 

در صنعت گل و گياهان زينتي 
(مطالعه موردي استان قم)

 
فهرست 
چكيده 14
مقدمه 15
الف) بررسي جايگاه ايران در صنعت جهاني گل و گياه 16
مروري بر ادبيات تحقيق و ضرورت انجام آن 16
ب) بررسي جايگاه استان قم در صنعت جهاني گل و گياه 20
بررسي و شناسايي زمينه‌هاي کشت محصول مناسب؛ 22
بررسي و شناسايي کيفيت توزيع گل‌ها و گياهان زينتي؛ 22
قلمرو تحقيق (از نظر زماني و مكاني) 23
جامعه و نمونه ی آماري 23
1. بررسيِ هزينه‌هاي طرح 24
الف) هزينه‌هاي دوره‌ي سرمايه‌گذاري طرح 24
اقلام تشكيل‌دهنده ی سرمايه‌گذاري ثابت در توليد گل 24
ب) هزينه‌هاي دوره‌ي بهره‌برداري 25
ج) سرمايه در گردش 26
2. بررسي درآمدهاي طرح 26
3. تأمين ماليِ طرح 27
4. تحليل ماليِ يکپارچه 27
طرح1) توليد گل رز در 1000 مترمربع مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين 30
تحليل سودآوري تجاري طرحِ سرمايه‌گذاري: 36
ارزيابي سودآوري تجاري طرح با معيارهاي زير انجام مي‌گيرد: 36
دوره‌ي برگشت سرمايه (POP ) 37
طرح (1): توليد گل رز در 1000 متر مربع مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين 40
طرح (2): طرح توليد گل رز در 1000 مترمربع مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين 41
طرح (3): طرح توليد گل رز در 1000 مترمربع غيرمسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين 41
طرح (4): طرح توليد گل رز در 1000 مترمربع غيرمسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين 41
طرح (5): طرح توليد گل داودي در 1000 مترمربع مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين 42
طرح (6): طرح توليد گل داودي در 1000 مترمربع مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين 42
طرح (7): طرح توليد گل باغچه‌اي گل پتوس(گل آپارتماني) در 1000 مترمربع مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين 42
طرح (8): طرح توليد گل باغچه‌اي و گل پتوس(آپارتماني) در 1000 مترمربع مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين 43
ارزش خالص کنونی(NPV) 43
شاخص سودآوري (PI) 47
نرخ بازگشت داخلي (IRR) 49
جدول محاسبه ی نرخ بازگشت داخلی 50
خلاصه و نتيجه‌گيري 52
پيشنهادهاي نهايي 54
منابع 59

 

چكيده 
مقاله ی حاضر بر‌گرفته از گزارش يك تحقيق پيمايشي است با عنوان "بررسي و شناسايي زمينه‌هاي تشکيل و توسعه تعاوني‌هاي پرورش گل و گياهان زينتي" كه توسط مؤلفين اين مقاله و با پشتيباني مالي اداره کل تعاون، در سال (1386) در استان قم انجام شده است. اين تحقيق با هدف مطالعه‌ي زمينه‌هاي اشتغال‌زايي، پس از بررسي وضعيت موجود توليد و توزيع گل و گياه زينتي در استان قم، به ارزيابي اقتصادي كشت گل و گياه در اين استان مي‌پردازد. 
اطلاعات مورد نياز اين تحقيق از طريق توليدكنندگان، توزيع كنندگان و كارشناسان مربوطه در استان و محلات از طريق مصاحبه و پرسشنامه گردآوري شده است. در مرحله‌ي دوم با استفاده از تكنيك‌هاي ارزيابي طرح‌هاي اقتصادي از جمله POP، NPV، PI، IRR (720) به بررسي سوددهي اقتصادي طرح‌ها و چگونگي جريان نقدينگي پرداخته شده است. 
در اين تحقيق به‌طور كلي سه بعد مورد توجه است: نوع گل، مسقف يا غيرمسقف بودن سيستم كشت و ملكي يا اجاره‌اي بودن زمين كشت گل. در يافته‌هاي تحقيق بر توجيه اقتصادي کشت گل‌هاي زير در مناطقي از استان قم تأكيد شده است: گل رز به‌صورت مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره، گل مريم و ميخک غيرمسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين، گل رز مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين، گل داودي مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين، گل مريم و ميخک غيرمسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره، گل داودي مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره، گل رز غيرمسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره، گل باغچه‌اي و پتوس (گل آپارتمانی) مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره لحاظ شده اند.

مقدمه
با توجه به شرايط اجتماعي، ‌اقتصادي و موقعيت ويژه‌ي استان قم در امر زيارت و جهانگردي لازم است از پتانسيل‌هاي فراوان اين استان به خوبي استفاده كرد. در راستاي حل برخي از مشکلات اقتصادي از جمله معضل بيکاري، مي‌توان به تشکيل و راه‌اندازي شرکت‌هاي مختلف از جمله ‌شرکت‌هاي تعاوني توجه و اهتمام خاصي داشت. با توجه به استفاده‌ي ايرانيان از گل و گياهان زينتي در بسياري از مراسم و مناسبت‌ها به نظر مي‌رسد از جمله زمينه‌هايي که در اين استان مي‌توان در آن سرمايه‌گذاري كرد، پرورش گل‌ها و گياهان زينتي است

طرح1) توليد گل رز در 1000 مترمربع مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين

جدول 1

تحليل مالي يكپارچه                                                     (ارقام به تومان)

شرح

سال

صفر

1

2

3

4

1. سرمايه‌گذاري

20.700.000

-

-

-

-

1-1. سرمايه‌گذاري اوليه

20.700.000

-

-

-

-

2. هزينه‌ي

بهره‌برداري

14.333.448

16.017.715

17.954.622

20.182.065

22.743.625

 
 

دوره‌ي برگشت سرمايه به شرح جدول شماره (3) محاسبه مي‌شود.

جدول 3

دوره برگشت سرمايه                                                   (ارقام به تومان)

4

3

2

1

0

t

طرح

-

-

-

12732285

10033448-

CF

1

-

-

-

2698837-

10033448+

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

-

-

-

15565885

7569448-

CF

2

-

-

-

7996437-

7569448

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

2571272-

2423714-

2295403-

2183829-

9286808-

CF

3

18761026

16189754

13766040

11470637

9286808

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

1738279

1323722

963237

649771

6822808-

CF

4

2147799

3886078

5209800

6173037

6822808

سرمايه‌ي برگشت داده نشده

 


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink