پروژه آمار بررسی تاثیر اشتغال زنان بر خانواده


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی تاثیر اشتغال زنان بر خانواده

HyperLink
قیمت: 45000 ریال - چهار هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

چکیده: 5

شاحص سازی متغیرها 6
متغیر مستقل: 6
شاخص سازی متغیر وابسته: 7
اشتغال زنان و تاثیر آن بر ساختار خانواده 7
کاهش تعداد فرزندان خانواده 7
4-1-تجزیه تحلیل توصیفی داده ها 8
جداول شماره 1 8
جداول شماره 2 9
جداول شماره 3 10
جداول شماره 5 12
جداول شماره 6 13
جداول شماره 7 14
جداول شماره 8 15
جداول شماره 9 16
جداول شماره 10 17
جداول شماره 11 18
جداول شماره 12 19
جداول شماره 13 20
جداول شماره 14 21
جداول شماره 15 22
جداول شماره 16 23
جداول شماره 17 24
جداول شماره 18 25
جداول شماره 19 26
جداول شماره 20 27
جداول شماره 21 28
جداول شماره 22 29
جداول شماره 23 30
جداول شماره 24 31
جداول شماره 25 32
جداول شماره 26 33
جداول شماره 27 34
جداول شماره 28 35
جداول شماره 29 36
جداول شماره 30 37
جداول شماره 31 38
جداول شماره 32 39
جداول شماره 33 40
جداول شماره 34 41
جداول شماره 35 42
جداول شماره 36 43
جداول شماره  37 44
جداول شماره 38 45
2-4- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها 46
4- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها 50
4- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها 54
مرحله تصمیم گیری 60

این تحقیق به بررسی تاثیر اشتغال زنان بر خانواده می پردازند. جامعه آماری در این تحقیق، زنان متأهل شاغل در بیمارستان، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و برخی از موسسات دولتی نظیر فرهنگسراها و ... تشکیل یم دهند. شیوه نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی سیتماتیک می باشد و حجم نمونه کل این تحقیق 100 نفر از زنان شاغل شهر تهران است.
فرضیه هایی که در این تحقیق به کار برده شده است به شرح زیر می باشد که با انجام مراحل تحقیق تایید یا رد هر یک از آنها به اثبات رسیده است:
1-به نظر می رسد بین تعداد فرزندان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  تأئید شد.
2-به نظر می رسد بین وضعیت تحصیلی فرزندان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  تأئید شد.
3-به نظر می رسد بین اختلافات زناشویی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  تأئید شد.
4-به نظر می رسد بین قدرت تصمیم گیری زن در خانواده و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  تأئید شد.
5-به نظر می رسد بین رابطه مادر فرزندی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  تأئید شد.
6-به نظر می رسد بین موقعیت اقتصادی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  رد شد.
7-به نظر می رسد بین موفقیت اجتماعی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  رد شد.
8-به نظر می رسد بین میزان خودباوری زنان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  رد شد.
9-به نظر می رسد بین ساعات کاری زنان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  رد شد.

شاحص سازی متغیرها
متغیر مستقل:
1-ساعت کاری
1-1-نقش ساعات کاری در وظایف مادر و همسری
2-تعداد فرزندان
1-2-تعداد فرزندان
3-موقعیت اقتصادی
1-3-میزان درآمد فرد
2-3-میزان درآمد همسر
3-3-نوع مسکن
4-3-محل سکونت
4-موقعیت اجتماعی
1-4-میزان احترام اطرافیان به خود
2-4-میزان پذیرش عقاید فرد
3-4-میزان مفید بودن اشتغال زنان در جامعه
4-4-میزان ارزش گذاری به اشتغال زنان
5-میزان خودباوری زنان
1-5-میزان اعتماد به نفس
2-5-میزان الگوپذیری از دیگران
3-5-میزان تصمیم گیری در امور
6-اختلاف زناشویی
1-6-مخالف بودن مرد به ادامه کار زن
2-6-تعصبات سنتی مرد
3-6-نرسیدن به امور خانه و تربیت فرزندان
7-قدرت تصمیم گیری زن در خانواده
1-7-نحوه استفاده از درآمد شخصی
2-7-نحوه تربیت فرزندان
3-7-نحوه تنظیم مخارج منزل
8-وضعیت تحصیلی فرزندان
1-8-موفقیت تحصیلی فرزند
2-8-نقش اشتغال مادر در تحصیلات فرزند
9-رابطه مادری و فرزندی
1-9-میزان گفتگو میان مادر و فرزند
2-9-میزان تفریحات میان مادر و فرزند
3-9-میزان حس اعتماد میان مادر و فرزندان
شاخص سازی متغیر وابسته:
اشتغال زنان و تاثیر آن بر ساختار خانواده
کاهش تعداد فرزندان خانواده
اختلال در روابط زناشویی
عدم توجه زن به سلامت روحی و جسمی خود
خستگی و بی حوصلگی
وجود تقسیم کار در خانه
وجود مسئولیت پذیری در میان فرزندان
اختلال در سلامت جسم و روح فرزندان
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink