بررسی علل آسیبهای ورزشی شایع


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

بررسی علل آسیبهای ورزشی شایع

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 فهرست مطالب (تعداد 46 صفحه دارد)

«فصل اول»
مقدمه و موضوع تحقيق
عنوان .......................................................................................................................................................
مقدمه .....................................................................................................................................................
مباني نظري .........................................................................................................................................
بيان مسأله .............................................................................................................................................
ضرورت تحقيق ...................................................................................................................................
اهداف تحقيق .......................................................................................................................................
هدف کلي ..............................................................................................................................................
اهداف اختصاصي ................................................................................................................................
فرضيات تحقيق ..................................................................................................................................
محدوديتهاي تحقيق ........................................................................................................................
الف- محدوديتهايي که توسط محقق اعمال شده است ................................
ب- محدوديتهايي که خارج ازکنترل محقق بوده است ................................
پيش فرشهاي تحقيق ......................................................................................................................
تعاريف واژه ها ....................................................................................................................................


«فصل دوم »
ادبيات وپيشينه تحقيق
مقدمه .............................................................................................................................................
الف – تحقيقاتي که در داخل کشور انجام شده است ...................................
ب- تحقيقاتي که درخارج ازکشور انجام شده است.......................................
«فصل سوم»
روش تحقيق
مقدمه ................................................................................................................................................
روش اجراي تحقيق .................................................................................................................
جامعه ونمونه  آماري ...........................................................................................................
«فصل چهارم»
تجزيه وتحليل داده ها .........................................................................................................
«فصل پنجم »
بحث ونتيجه گيري
بحث ونتيجه گيري .................................................................................................................
فهرست منابع .............................................................................................................................

 تربيت بدني : کلمه تربيت در زبان فارسي به معني پروردن ، پروراندن و اسم مصدر آن پرورش استعمال مي شود ولي به طور کلي تربيت بدني به معني پرورش بدن به وسيله ي انواع ورزش آمده است 
شکستگي : شکستگيها درنتيجه وارد شدن يک ضربه شديد به استخوان ايجاد مي شود داراي علايمي از قبيل دردشديد ، بي حرکت شدن عضو وخونريزي دروني هستند. شکستگي ها به دو نوع شکستگي باز وشکستگي بسته تقسيم مي شوند: شکستگي باز : يا شکستگي مرکب ، شکستگي موفعي باز است که قطعات شکسته پوست را باز کرده وبه خارج راه مي يابد. شکستگي بسته : دراين نوع شکستگي زخمي وجود ندارد ودرصورت وجود زخم به صورت خراش سطحي بوده و قطعات شکسته به خارج راه نيافته اند .
دررفتگي : جابجايي بخش استخواني مفصل که به تغيير کلان ووضعيت هردو انتهاي مفصلي منجر مي شود- کوفتگي : عبارت ازيک ضربه مستقيم است که به پوست وانساج نرم زير آن وارد مي شود.
پيچ خوردگي : حالتي که عوام به آن اصطلاح رگ به رگ شدن را اطلاق مي نمايند ، دراثر پيچ خوردن ويا کشش مفاصل صدمه وجراحت در رباطهاي نگهدارنده ايجاد مي شود.
پارگي ليگاماني: زماني که ليگامانها دچار کشيدگي يا پارگي ويا هردو ضايعه شوند اسپرين يا پارگي ليگاماني رخ مي دهد.
پارگي عضلاني : اگر عضله يا تاندون باشدن کشيده وکوتاه شوددچار پارگي مي شود.
گرفتگي عضلاني : انقباض ناگهاني وغير ارادي ودردناک ماهيچه يا يک گروه از ماهيچه ها گرفتگي نام دارد.
آسيب غضروف : اگر استخوانهاي يک مفصل چرخيده وفشار داده شوند ممکن است به مفصل فشاروارد آيد و غضروف دچار ضايعه شود، اين آسيب مکررا در زانو اتفاق مي افتد .
تاندونيت: چنانچه تاندونها مکررا يا نيروي زيادي کشيده شوند ويا بيش ازحد مورداستفاده قرارگيرنددچارحالت تحريک پذيري شديدمي شوند. 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink