پروژه آمار وزن 50 نفر از کارکنان شرکت تولید قطعات خودرو


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار وزن 50 نفر از کارکنان شرکت تولید قطعات خودرو

HyperLink
قیمت: 25000 ریال - دو هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار وزن  50 نفر از كاركنان شركت توليد قطعات خودرو

 

فهرست
مقدمه 2
پرسشنامه 3
جدول فراواني 3
نمودار ميله‌اي 4
نمودار مستطيلي 4
نمودار چند بر فراواني 4
نمودار دايره‌اي 6
نمودار ساقه و برگ 7
نمودار جعبه‌اي 8
ميانگين 9
نتيجه‌گيري 11

 

فراواني تجمعي

درصد فراواني نسبي

فراواني نسبي

فراواني مطلق

مركز دسته‌ها

حدود دسته‌ها

1

2

02/0

1

5/48

51-47

3

4

04/0

2

5/53

56-51

9

12

12/0

6

5/58

61-56

11

4

04/0

2

5/63

66-61

26

30

3/0

15

5/68

71-66

32

12

12/0

6

5/73

76-71

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink