پروژه آمار بررسی هدف فیلم دیدن


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی هدف فیلم دیدن

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه  آمار بررسی  هدف فیلم دیدن 

فهرست
مقدمه 2
خلاصه 3
جمع آوري داده‌ها 3
ارزيابي مشكلات 4
جدول 1: علاقه‌مندي به ديدن فيلم‌هاو سريال‌ها 5
جدول 2- ديدن فيلم‌ها وسريال‌هاي با چه افرادي 5
جدول 3: علاقه‌ منديبه نوع فيلم 6
جدول 4: فيلم‌ها و سريال‌هاي كشورهاي جهان 7
جدول 5- سطح فيلم‌ها و سريال‌هاي كشور ايران 7
نمودارها 8
1- مربوط به جدول (1) 8
نمودار میله ای 8
نموداردايره‌اي مربوط به درصد فراواني نسبي 9
نمودار دايره‌اي 9
نمودارها 10
2-مربوط به جدول (2) 10
نمودار دايره‌‌اي درصد فراواني نسبي 11
نمودار دايره اي 11
نمودارها 12
3- مربوط به جدول (3) 12
نمودار دايره‌اي درصد فراواني نسبي 13
نمودار دايره‌‌اي 14
نمودارها4- مربوط به جدول (4) 15
نمودار دايره‌اي درصد فراواني نسبي 16
نمودار دايره‌اي 16
نمودارها5- مربوط به جدول (5) 17
نمودار دايره‌‌اي درصد فراواني نسبي 18
نمودار دايره‌اي 18
نتيجه‌گيري 19
پرسشنامه 20
 
 

درصد فراواني تجمعي

فراواني تجمعي نسبي

فراواني تجمعي

درصد فراواني نسبي

فراواني نسبي

فراواني

متغيرها

% 25

25/0

10

% 25

25/0

10

بسيار زياد

% 65

65/0

26

% 40

4/0

16

زياد

% 95

95/0

38

% 30

3/0

12

گاهي اوقات

% 100

1

40

% 5

05/0

2

اصلاً

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink