پروژه آمار نمرات پایانی ترم اول


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار نمرات پایانی ترم اول

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمارنمرات پایانی ترم اول 


فهرست
نمرات پایانی ترم اول 1
درصد فراواني تجمعي 3
فراواني تجمعي 3
درصد فراواني نسبي 3
فراواني نسبي 3
مركز دسته 3
درصد فراواني مطلق 3
فراواني مطلق 3
خطنشان 3
دسته‌ها 3
نمرات ترم اول از سال دوم 3
درصد فراواني تجمعي 3
فراواني تجمعي 3
فراواني 3
نسبي 3
درصد فراواني نسبي 3
مركز دسته 3
درصد فراواني مطلق 3
فراواني مطلق 3
خط نشان 3
دسته‌ها 3
نمودار چندبر فراواني 7
نمرات پاياني اول 7
نمرات ترم اول از سال دوم 7
نمودار دايره‌اي نمرات پاياني اول 8
نمودار ساقه و برگ 10
مد و ميانه و نمودار جعبه‌اي 10
ميانگين و دامنه تغييرات و واريانس و انحراف معيار و نمرات ترم اول از سال دوم 13
مقايسه 16

 

درصد فراواني تجمعي

فراواني تجمعي

درصد فراواني نسبي

فراواني نسبي

مركز دسته

درصد فراواني مطلق

فراواني مطلق

خطنشان

دسته‌ها

2%

2

49/14%

14/0

5/14

49/14%

2

||

15-14

6%

6

57/28 %

29/0

5/15

57/28 %

4

||||

16-15

7%

7

14/7%

25/0

5/16

14/7%

1

|

17-16

64%

9

49/14%

14/0

5/17

49/14%

2

||

18-17

100%

14

71/35%

36/0

5/18

71/35%

5

||||

19-18

 

 

N=%100

 

 

N=%100

N=14

 

 

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink