پروژه آمار عزاداری محرم وصفر


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار عزاداری محرم وصفر

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار عزاداری محرم وصفر 

فهرست
پيشگفتار 3
کلیات تحقیق 5
اهداف  نظرسنجي 5
چكيده: 6
روش نظرسنجي 6
جامعه آماری 7
زمان اجرای نظرسنجي 7
جنس پاسخگويان 7
جدول شماره 1- توزيع پاسخگويان بر اساس جنس 7
نمودار دایره ای 7
سن پاسخگويان 8
نمودار میله ای سن پاسخگویان 9
نمودار میله ای میزان تحصیلات پاسخگویان 10
جدول شماره 5 توزيع پاسخگويان بر اساس كارهايي كه در عزاداري مورد تاييد آنها نيست 12
موارد نامناسب درشيوه هاي  عزاداري از نظر پاسخگويان 12
پاسخگويان روش مداحي فعلي را مي پسندند 13
جدول شماره 7- توزيع پاسخگويان بر اساس نظرآنها درباره روش مداحي فعلي 13
نمودار میله ای میزان علاقه به روش های فعلی مداحی 14
توزيع پاسخگويان بر اساس نظر آن‌ها درباره اشكالات روش مداحي فعلي 14
پرسشنامه 15

 

جنس

تعداد

درصد

زن 

779

65

 مرد

421

35

جمع

1200

100


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink