پروژه آمار عملکرد اورژانس بیمارستان


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار عملکرد اورژانس بیمارستان

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار نظام مديريت مبتني بر عملكرد در اورژانس بيمارستان 

 
 
فهرست
پروژه آمار 1
نظام مديريت مبتني بر عملكرد در اورژانس بيمارستان 1
خلاصه 3
مقدمه 6
روش اجرا 8
نتايج 10
نمودار شماره 1 11
بحث 14
در اين مطالعه مشخص گرديد 15
نتيجه گيري 18
منابع 19
پيوست ها 20
نمودار شماره 1 : توزيع فراواني مطلق مراجعه 677 بيمار به اورژانس برحسب ساعت 20
نمودار شماره 2 : توزيع فراواني نسبي انجام همراه با تاخير درخواست نوار قلب (بيشتر از 5 دقيقه) برحسب ساعت درخواست 21
نمودار شماره 3 : توزيع فراواني نسبي انجام همراه با تاخير درخواست عکس (بيشتر از 20 دقيقه) برحسب ساعت درخواست 22
نمودار شماره 4 : توزيع فراواني نسبي انجام همراه با تاخير درخواست آزمايش (بيشتر از 120 دقيقه)  برحسب ساعت درخواست 23
نمودار شماره 5 : توزيع فراواني نسبي انجام همراه با تاخير درخواست مشاوره تخصصي (بيشتر از 30 دقيقه) برحسب ساعت درخواست 24
نمودار شماره 6 : توزيع فراواني نسبي نظر بيماران درخصوص مراجعه مجدد 25
نمودار شماره 7 : توزيع فراواني نسبي وضعيت بهبودي بيماران 26
جدول شماره 1 : نتايج شاخصهاي اندازهگيري شده در تابستان سال 1382 در بيمارستان ضيائيان 27

 

1-   نام شاخص

اندازه شاخص در تابستان 1382

نحوه برخورد کادر غير درماني

96  درصد مراجعين نسبتا راضي، راضي و كاملاً راضي هستند

ميزان تشکيل پرونده­هاي کامل  

80% پزشکي، 61% پرستاري، 5% پذيرش

ميزان شكايات بيمار مبني بر عدم بهبود

1/27 درصد بيماران شكايتي مبني بر عدم بهبود داشته اند

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink