پروژه آمار علاقه مندی دانش آموزان دبیرستان غیرانتفاعی به رشته ریاضی فیزیک


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار علاقه مندی دانش آموزان دبیرستان غیرانتفاعی به رشته ریاضی فیزیک

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار میزان علاقه مندی دانش آموزان دبیرستان غیر انتفاعی به رشته ریاضی فیزیک

 
فهرست
مقدمه 3
موضوع مورد مطالعه: 3
1- ميزان علاقه مندي شما به درس رياضي چقدر است؟ 5
متغير كيفي اسمي 5
نوع متغير مورد مطالعه 5
نمودار دايره اي 6
نمودار میله ای 6
2-دوست داريد كدام يك از رشته هاي تحصيلي را ادامه دهيد. 7
نمودار دایره ای 8
نمودار میله ای 8
3-آيا دبير درس رياضي در علاقه مندي شما به اين درس اساسي دارد؟ 9
نمودار دایره ای 11
4-نمره درس رياضي شما در نيم سال اول دبيرستان چند است؟ 12
5-شما براي يادگيري بهتر درس رياضي از كدام يك از كتب زير استفاده مي كنيد؟ 13
نمودار دایره ای 15
نمودار میله ای 16
6-معدل سال سوم راهنمايي شما چند بوده است؟ 16
نمودار مستطیلی 17
7- آيا خانواده ي شما در تعيين رشته براي شما نقش دارند؟ 18
نمودار دایره ای 19
نمودار ميله اي نتيجه گيري 19
نتيجه گيري 20

 

ندارد

واريانس

ندارد

انحراف معيار

متغير كيفي اسمي

نوع متغير مورد مطالعه

از ديدگاه بيشتر دانش آموزان  دبير در علاقه مندي به اين درس نقش دارد (بله)

مد Mod

داده هاي كيفي اسمي ميانه ندارد.

ميانه

داده هاي كيفي اسمي ميانگين ندارند

ميانگين

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink