پروژه آمار علاقه مندی دانش آموزان به رشته ریاضی فیزیک


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار علاقه مندی دانش آموزان به رشته ریاضی فیزیک

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار میزان علاقه مندی دانش آموزان اول دبیرستان به رشته ریاضی فیزیک

 

فهرست
مقدمه 3
موضوع مورد مطالعه: 3
1- ميزان علاقه مندي شما به درس رياضي چقدر است؟ 5
متغير كيفي اسمي 5
نوع متغير مورد مطالعه 5
نمودار دايره اي 6
نمودار میله ای 6
2-دوست داريد كدام يك از رشته هاي تحصيلي را ادامه دهيد. 7
نمودار دایره ای 8
نمودار  میله ای 8
3-آيا دبير درس رياضي در علاقه مندي شما به اين درس اساسي دارد؟ 9
نمودار چند بر 11
نمودار مستطیلی 14
5-شما براي يادگيري بهتر درس رياضي از كدام يك از كتب زير استفاده مي كنيد؟ 15
نمودار دایره ای 16
نمودار میله ای 16
6-معدل سال سوم راهنمايي شما چند بوده است؟ 17
نمودار مستطیلی 18
7- آيا خانواده ي شما در تعيين رشته براي شما نقش دارند؟ 19
نمودار دایره ای 20
نمودار میله ای 20
نتيجه گيري 21


 خيلي زياد

 زياد

 متوسط

 كم

ميزان علاقه مندي دانش آموزان سال اول دبيرستان به درس رياضي

34

8

11

8

7

فراواني مطلق fi

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink