پروژه آمار مسافرت


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار مسافرت

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمارمسافرت

 


فهرست
چکیده 3
مقدمه 3
1- در ایام نوروز سال 88 قصد مسافرت به کدام یک از نواحی کشور ایران دارید؟ 4
نمودار فراوانی مطلق 4
نمودار فراوانی تجمعی 5
نمودار فراوانی نسبی 6
2-علت شما از سفر کردن به این شهر یا مکان چیست؟ 7
نمودار فراوانی تجمعی 8
نمودار فراوانی نسبی 8
نمودار درصد فراوانی نسبی 9
نمودار دایره ای 10
3- نام شهر مورد علاقه تان را برای سفر در ایام نوروز 1388 کدام است؟ 11
نمودار چند بر فراوانی ،فراوانی مطلق 11
نمودار چند بر فراوانی نمودار تجمعی 12
نمودار فراوانی نسبی 13
نمودار دایره ای 15
4- هزینه ای که صرف کرده اید چه مقدار بوده است؟(به صورت تومان بیان شود) 16
نمودار مد ، میانه ، میانگین 16
جدول واریانس 16
نمودار جعبه ای 17
ضرایب تغییرات 17
نمودار فراوانی نسبی 18
نمودار فراوانی مطلق 19
نمودار فراوانی تجمعی 20
5- با چه وسیله ای به مسافرت می روید؟ 21
نمودار میله ای درصد فراوانی نسبی 21
نمودار میله ای فراوانی مطلق 22
نمودار میله ای فراوانی تجمعی 23
6- محل اقامتان در مسافرت کجا بود؟ 24
نمودار  میله ای فراوانی مطلق 25
نمودار  میله ای فراوانی تجمعی 25
نمودار  میله ای فراوانی نسبی 26
نمودار  میله ای درصد فراوانی نسبی 27
پرسش نامه 28
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink