پروژه آمار بررسی رابطه بین نوجوانان و والدین


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی رابطه بین نوجوانان و والدین

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار بررسی رابطه بین نوجوانان و والدین

 
فهرست
جامعه 3
مقدمه 4
برقراري ارتباط با نوجوانان 7
بزرگترين حامي و پناهگاه جوانان در اين دوران بحراني خانواده است. 8
رابطه‌ي صميمانه با نوجوانان 9
باوالدين خود چگونه رفتار كنيم؟ 12
نمودار ميله‌اي 14
نمودار دايره‌اي 14
نمودار مستطيلي 15
نمودار چند بر فراواني 15
جدول فراواني 17
تشخيص مد  و ميانه 17
نمودار جعبه‌اي : 18
 

فراواني تجمعي

درصد فراواني نسبي

فراواني نسبي

فراواني مطلق

حدود دسته

10

10%

1/0

5

30-0

15

25%

25/0

5

50-30

25

35%

5/3

10

70-50

50

30%

3/0

15

100-70

-

100%

-

35

-

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink