پروژه آمار میزان گوش دادن به موسیقی در طول هفته


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار میزان گوش دادن به موسیقی در طول هفته

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمارمیزان گوش دادن به موسیقی در طول هفته 

فهرست
پروژه آمار 1
جامعه آماري  : 3
دسته بندي داده ها 4
فراواني مطلق 5
درصدفرواني نسبي 5
فراواني نسبي 5
مركز دسته 5
فراواني 5
دسته 5
شاخص هاي هندسي: 6
نمودار مستطيلي : 7
نمودار ميله اي 8
نمودار چند بر فراواني 9
نمودار ساقه و برگ 10
نمودار دايره اي 11
نمودار جعبه 13
دامنه تغييرات : 14
چارك هاي بالا و پايين . 14
واريانس ( پراش ) 15
انحراف معيار : 15
ضريب تغييرات : 16
ميانگين 16
پراكندگي : 16

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink