پروژه آمار رابطه بین وزن کودک و سن مادر


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار رابطه بین وزن کودک و سن مادر

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار آیا بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر رابطه ای وجود دارد؟

 
فهرست
پیشگفتار: 3
آمار چيست؟ 3
تعريف آمار: 3
نقش آمار در زندگي روزمره: 4
ارتباط متقابل آمار و ساير رشته ها: 5
عمل آماری 5
هدف ها ی  اصلي آمار عبارتند از: 7
روش‌های آماری 9
مقدمه : 11
جمع آوری داده ها : 12
جدول شماره 1- فراوانی داده ها 13
جدول شماره 2 – فراوانی سن مادران باردار 14
نمودار میله ای فراوانی سن مادران 16
نمودار دایره ای فراوانی سن مادران باردار 17
جدول شماره 3 – فراوانی وزن کودکان در بدو تولد 18
نمودار مستطیلی فراوانی وزن کودک 19
میانگین وزن کودکان 21
فراوانی 21
وزن کودکانی که مادرشان در رده سنی .... هستند. 21
رده سنی مادران 21
یافته های پژوهش : 22برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink