پروژه آمار درصد شرکت کنندگان در آزمون شیمی


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار درصد شرکت کنندگان در آزمون شیمی

HyperLink
قیمت: 25000 ریال - دو هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژة آمار درصد شركت كنندگان در آزمون شيمي
فهرست
جامعه 2
جدول فراواني 3
نمودار مستطيلي 4
نمودار میله ای 6
نمودار چند بر با استفاده از نمودار مستطيلي 8
نمودار دايره اي 12
نمودار دايره اي بر حسب درصد 12
نمودار دايره اي بر حسب درجه 12
نمودار دايره اي بر حسب درجه 13
نمودار ساقه و برگ 14
 
 
 

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink