پروژه آمار دانشجویان پزشکی


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار دانشجویان پزشکی

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار دانشجویان پزشکیفهرست
مقدمه 3
اهميت آمار در پزشكي 6
انواع داده ها 8
نمودار ميله اي بر حسب فراواني مطلق 11
نمودار ميله‌اي بر حسب F نسبي 12
نمودار ميله‌اي بر حسب درصد F نسبي 13
نمودار ميله‌اي بر حسب F تجمعي 14
نمودار مستطيلي بر حسب Fi (فراواني مطلق) 15
نمودار مستطيلي برحسب F نسبي 16
نمودار مستطيلي برحسب درصد F نسبي 17
نمودار مستطيلي برحسب F تجمعي 18
نمودار چندبر ميله اي 19
نمودار چندبر مستطيلي 20
نمودار دايره اي بر حسب درصد و درجه 21
نمودار ساقه و برگ 22
شاخصهاي مركزي 24
ميانگين وزني 26
 

Xi

Fi

حدود دسته

11

17

13

35

15

34

17

50

19

64

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink