پروژه آمار بررسی جمعیت روستای چناران


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی جمعیت روستای چناران

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آماربررسی جمعیت روستای چناران

 

 فهرست
مقدمه 3
جمع آوری داده ها 3
تجزیه و تحلیل داده ها 5
افراد اصلی روستا 5
مرد 5
جدول فراوانی 5
نمودار میله ای 6
نمودار مستطیلی 6
نمودار چند بر فراوانی 6
نمودار دایره ای 7
نمودار جعبه ای 7
نمودار ساقه و برگ 7
زن 8
جدول فراوانی 8
نمودار میله ای 9
نمودار مستطیلی 9
نمودار چند بر فراوانی 9
نمودار دایره ای 10
نمودار جعبه ای 10
نمودار ساقه و درخت 10
افراد مهاجر 11
مرد 11
جدول فراوانی 11
نمودار میله ای 12
نمودار مستطیلی 12
نمودار چند بر فراوانی 12
نمودار دایره ای 13
نمودار جعبه ای 13
نمودار ساقه و برگ 13
زن 14
جدول فراوانی 14
نمودار میله ای 15
نمودار مستطیلی 15
نمودار چند بر فراوانی 16
نمودار دایره ای 16
نمودار جعبه ای 16
نمودار ساقه و برگ 16
کل افراد جامعه ی چناران 17
مرد 17
جدول فراوانی 17
نمودار میله ای 18
نمودار مستطیلی 18
نمودار چند بر فراوانی 19
نمودار دایره ای 19
نمودار جعبه ای 19
نمودار ساقه و برگ 19
زن 20
جدول فراوانی 20
نمودار میله ای 21
نمودار مستطیلی 21
نمودار چند بر فراوانی 21
نمودار دایره ای 22
نمودار جعبه ای 22
نمودار ساقه و برگ 22
ارزیابی مشکل 24
افراد اصلی روستا: 24
افراد مهاجر 24
کل افراد روستای چناران 25

 

فراوانی نسبی

درصد  نسبی

فراوانی تجمعی

فراوانی مطلق

مرکز دسته

دسته ها

ردیف

0.01

1

16

16

6ماهه

کمتر از یک سال

1

0.07

7

98

82

5/2

4-1

2

0.07

7

179

81

7

9-5

3

0.11

11

312

133

12

14-10

4

0.13

13

467

155

17

19-15

5

0.12

12

612

145

22

24-20

6

0.12

12

752

140

27

29-25

7

0.08

8

842

90

32

34-30

8

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink