پروژه آمار بررسی قد نوجوانان پسر


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی قد نوجوانان پسر

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار بررسی قد نوجوانان پسر 

فهرست
مقدمه 3
جامعه 4
نمونه 4
نمونه‌گيري روستاهاي مورد نياز اطراف 5
جدول فراواني داده‌ها 6
نمودار ساقه برگ 8
نمودار جعبه‌اي 8
جامعه: آمار مقدار توزيع كود شيمايي 9
جدول فراواني داده‌ها 9
نمودار ساقه برگ 12
نمودار جعبه‌اي 12
جامعه: آمار مقدار توزيع بذر اصلاح شده 13
جدول فراواني داده‌ها 13
نمودار مستطيلي 14
نمودار ميله اي 14
نمودار چندبر فراواني 14
نمودار چندبر تجمعي 14
نمودار دايره‌اي بر حسب درصد 14
نمودار دايره‌اي بر حسب درجه 15
نمودار ساقه برگ 16
نمودار جعبه‌اي 16
جامعه: آمار مقدار خريد گندم 17
جدول فراواني داده‌ها 17
نمودار ميله اي 18
نمودار مستطيلي 18
نمودار چندبر تجمعي 18
نمودار چندبر فراواني 18
نمودار دايره اي بر حسب درصد 19
نمودار دايره اي بر حسب درجه 19
نمودار ساقه برگ 20
نمودار جعبه‌اي 20
جامعه: آمار مقدار توزيع انواع سموم دفع آفات 21
جدول فراواني داده‌ها 21
نمودار ميله اي 22
نمودار مستطيلي 22
نمودار چندبر تجمعي 22
نمودار چندبر فراواني 22
نمودار دايره اي بر حسب درصد 23
نمودار دايره اي بر حسب درجه 23
نمودار ساقه برگ 24
نمودار جعبه‌اي 24
نتيجه‌گيري: 25

 

تجمعي Fi

fi

xi

دسته‌ها

سال

1

1

5/1970

5/2216-5/1724

76

2

1

5/2462

5/2708-5/2216

77

2

-

5/2954

5/3200-5/2708

78

2

-

5/3446

5/3692-5/3200

79

2

-

5/3938

5/4184-5/3692

80

5

3

5/4430

5/4676-5/4184

81

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink